dikofol

 • CAS

  115-32-2
 • Vzorec

  C14H9Cl5O

 • Stručná charakteristika

  Dikofol je organochlorový pesticid podobný svou chemickou strukturou DDT. V závislosti na výrobních postupech může dikofol DDT v podstatě obsahovat. Dikofol patří mezi akaricidy, skupinu pesticide určených k hubení roztočů. Působí jako neurotoxin. V ČR se používal především při pěstovaní chmele a v sadech. Ve světě se používá při pěstování různých druhů zeleniny, ovoce a dalších plodin. Má vysoký biokoncentrační nebo bioakumulační factor. Vykazuje vlastnosti persistentních organických látek. V Evropské unii se pro své negativní účinky již nevyrábí ani nepoužívá. Stále však jsou region, kde je tento pesticide vyráběn a aplikován (Indie, Čína, Mexiko, Izrael). V současné době se zvažuje zařazení dikofolu mezi nebezpečné chemikalie vedené pod Stockholmskou úmluvou, což by mělo do budoucna znamenat celosvětový zákaz výroby a používání této látky.

 • Podrobná charakteristika

  Čistý (95 %) dikofol je hnědý viskozní olej. Je složen z 80-85 % z p,p’-dikofolu a 15-20% o,p’-dikofolu a asi 18ti různých nečistot. Čistý technický dikofol obsahuje méně než 0,1 % DDT a příbuzných sloučenint. Je distribuován jako emulgovaný koncentrát, vlhčený prášek, prach, tekutina nebo aerosolové spreje. Prodává se pod různými obchodními názvy, jako Hilfol, Kelthane, Acarin.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Dikofol se do organismu může dostat s potravou, vděchnutím, přes kůži.

  Akutní toxicita: nevolnost, závratě, slabost, zvracení. Otrava může mít vliv na játra, ledviny nebo centrální nervový systém. Při zasažení může způsobit zánět spojivek. Ve velmi závažných případech může vyvolat křeče, způsobit kóma nebo úmrtí v důsledku selhání dýchání.

  Chronická toxicita: Dikofol je látka působící reprotoxicky (studie tento efekt potvrzují u ptactva, hlodavců, psů). Při dlouhodobém příjmu dikofolu s potravou bylo zjištěny změny na játrech, ledvinách, nadledvinkách, močovém měchýři. U ptactva může snížit kvalitu skořápky. Dikofol a jeho metabolity jsou toxické především ve vodním prostředí. Několik epidemiologických studií zjistilo výskyt rakoviny prostaty u mužů a leukemisi, Hodgkinsonovu nemoc, autismus u dětí.

  Klasifikace toxicity dle vyhlášky č.232/2004 Sb. a WHO

  ADI - Acceptable daily intake
  (mg/kg těl. hm. a den)
  Vyhláška č.232/2004 Sb. WHO
  0.002 Xn (zdraví škodlivý) III - málo nebezpečný

   Toxicita dikofolu:

  toxicita hodnota - medián (mg/l) organismus druh
  LD50 644.25 potkan Potkan (Ratus ratus)
  LC50 0.21 ryby Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
  LC50 0.73 ryby Kapr obecný (Cyprinus carpio)
  EC50 0.075 řasy Desmodesmus subspicatus
  LC50 0.265 dafnie Hrotnatka velká (Daphnia magna)
  EC50 0.14 dafnie Hrotnatka velká (Daphnia magna)
 • Výskyt v životním prostředí

  Dikofol podléhá ve vodě hydrolýze. Jeho rozklad je ovlivněn pH. Při pH5 a menším je doba rozkladu této látky ve vodním prostředí delší než 2 měsíce. Projde-li dikofol hydrolýzou, zústává po něm převážně dichlorbenzofenon (C13H8Cl2O (DCBP), který je vůči další degradaci odolný. 

  Degradace dikofolu v půdě závisí na jejím typu a aerobních podmínkách. Rychleji se dikofol rozkládá v půdě s vyšším pH, přičemž o,p’-dikofol degraduje rychleji než p,p’-dikofol. Průměrný poločas rozkladu residuí dikofolu se pohybuje mezi 2 – 4 měsíci.

 • Limity pro vodu

    Matrice Název Typ výpočtu Limity
  min max aspekt
  Podzemní voda Voda Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 - Vyhláška MŽP a MZE 5/2011 MAX   0.1 (>
  Povrchová voda Voda Nařízení vlády 401/2016 AVG   0.0013 (>
  Povrchová voda Voda Pevný limit pro načítání dat C90 0.0001 10 (>
  Povrchová voda Bentos Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>
  Povrchová voda Dreissena Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>
  Povrchová voda Ryba - plůdek Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>
  Povrchová voda Ryby Směrnice EP a Rady 2013/39/EU - novela 2000/60/ES a 2008/105/ES AVG   33 (>

  Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

  odpadní voda:

  Průmyslová výroba dikofolu:
   měsíční průměr 1 g/t, 0,2 mg/l 
   denní průměr 2 g/t, 0,4 mg/l

 • Limity pro potraviny

  Rezidua dikofolu v potravinách (nařízení (ES) č. 396/2005):

  citrusové plody 2 mg/kg

  mišpule, šípky, moruše, bezinky 0,02 mg/kg

 • R věty

  R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 52 - Škodlivý pro vodní organismy
 • Odkazy

  pasport látky dikofol na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu

  stránky Stockholmské úmluvy

 • Autor

  Miroslava Jopková
 • Email

  miroslava.jopkova@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: