diuron

 • CAS

  330-54-1
 • Vzorec

  C9H10Cl2N2O

 • Stručná charakteristika

  Diuron je neselektivní herbicid poprvé syntetizovaný společností Bayer v roce 1954. Do prostředí se dostává především při samotném použití, ale i při výrobě, manipulaci a likvidaci. Bioakumulace diuronu je nízká. Člověk může být diuronu vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. Akutní toxicita je nízká. Může docházet k podráždění očí, kůže a horních cest dýchacích. U zvířat byl sledován negativní vliv na červené krvinky (methhemoglobinémie), nárůst počtu bílých krvinek, zvětšení jater, změny v kostní dřeni, výskyt rakoviny a poškození plodu (teratogenní účinek). V EU je považován za podezřelý lidský karcinogen, je zakázán jako biocid, jako přípravek na ochranu rostlin podléhá autorizaci.

  Používá se k redukci dvouděložných i jednoděložných rostlin a mechů jako na zemědělských, tak i ostatních plochách (okolí budov, silnic, železnic). Může být součástí různých antivegetačních nátěrů, impregnací dřeva, používá se také na kontrolu řas v akváriích a jezírkách. Mechanizmus účinku diuronu je faktické zastavení fotosyntézy zasažené rostliny. V atmosféře dochází k vazbě na pevné částice s následnou depozicí zpět na zemský povrch. V půdě je perzistentní, středně až málo mobilní, v závislosti na množství organických látek, je schopen výluhu do povrchových i podzemních vod. Ve vodě je mobilní, jen omezeně dochází k vazbě na sedimenty, a perzistentní(poločas rozpadu se pohybuje kolem 5 let).

 • Podrobná charakteristika

  Diuron je neselektivní herbicid patřící do skupiny fenylmočovinových pesticidů. Poprvé byl syntetizován společností Bayer v roce 1954. Globálně se jedná o jeden z nejpoužívanějších herbicidů. Za normálních podmínek jde o bílou, krystalickou látku bez zápachu. Ve vodě je poměrně špatno rozpustný, dobře se rozpouští v některých organických rozpouštědlech (aceton, benzen). Při teplotě 180–190 °C dochází k jeho rozkladu. Na trhu je dostupný ve formě smáčivého prášku, suspenzního koncentrátu, nebo granulí. Často bývá součástí mixů s glyfosátem, parquantem, nebo amitrolem.

  Diuron se požívá k preventivnímu i akutnímu ošetření zemědělských i nezemědělských ploch. Jedná se o neselektivní, systémový jed, inhibující fotosyntetickou činnost zasažené rostliny. Je účinný proti jednoděložným, dvouděložným rostlinám a mechům. Uplatnění nalézá i jako součást antivegetativních nátěrů a emulzí (např. POROSAN nebo SUPER NEOPAL FUNGICIDE) a jako algicidní prostředek pro použití v akváriích, nebo jezírkách.

  V EU je zakázán jako biocidní prostředek (2007/565/EC), použití diuronu jako prostředku na ochranu rostlin podléhá autorizaci (91/414/EC). V České republice se tento pesticid nevyrábí, ani není v současnosti k použití registrován.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Pro savce a ptáky je diuron slabě toxický. Středně toxický je pro ryby, silně toxický pro vodní bezobratlé (např. bentos, plankton).

  EU zařadila diuron mezi karcinogen kategorie 3 (směrnice 2001/59/ES).

 • Synonyma


  00231 (CA DPR Chem Code) , 035505 (US EPA PC Code) , 231 (CA DPR Chem Code) , 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea , 330-54-1 (CAS Number) , 330541 , 330541 (CAS Number) , Cekiuron , Crisuron , Dailon , DCMU , Di-on , Diater , Dichlorfenidim (USSR) , Direx 4L , Diurex , Diurol , Diuron , Diuron (ANSI) , Diur‹o , Drexel Diuron 4L , Dynex , Karmex , Krovar, component of (with 012301) , N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea , Unidron , Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- , Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- , Ureabor, component of (with 011104) , Vonduron
 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (jednotlivou) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,2 µg/l, NEK-NPK: 1,8 µg/l.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  28 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu


  Limitní hodnoty chlorovaných organických pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných organických pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 1 200 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 120 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady


  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.stanovuje zákaz ukládání biocidů na skládku.

 • Limity pro potraviny


  Nařízení Evropské komise 149/2008 uvádí v příloze 3. dočasné maximální reziduální limity (MRL) u celé řady rostlinných a živočišných produktů, např:

  citrusové plody: 0,1 mg/kg
  ořechy ze stromů:0,05 mg/kg
  ...

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  EU prioritní polutant dle rozhodnutí 2455/2001/EC.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpDrazdivelatky

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 48/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, S 22 - Nevdechujte prach, S 23 - Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce), S 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   37  330-54-1  diuron    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.pesticideinfo.org

  2) http://www.scorecard.org

  3)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~7ixQLR:1

  4) http://www.cdpr.ca.gov/docs/emon/pubs/fatememo/diuron.pdf

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  milan.havel@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: