bis-2-ethylhexyltereftalát (DOTP, DEHT)

 • CAS

  6422-86-2
 • Vzorec

  C24H38O4

 • Stručná charakteristika

  Bis-2-ethylhexyltereftalát (DOTP) je uměle vytvořená organická sloučenina, která se v podobě bezbarvé viskozní kapaliny používá především jako změkčovadlo PVC, přidává se také do tmelů, lepidel, barev, inkoustů. Má velmi podobné chemické vlastnosti jako ftalát DEHP či DINP, které jsou pro své negativní působení na zdraví omezeny v řadě produktů. O DOTP se hovoří v této souvislosti jako o jejich bezpečnější alternativě a úměrně tomu také narůstá jeho produkce. Nutno podotknout, že množství studií zabývajících se působením DOTP na organismus je mnohem méně, než je tomu u DEHP či DINP.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  DOTP může proniknout do organismu vdechováním výparů nebo kontaktem této látky s kůží. Působení této látky jsou vystaveni především lidé pracující s DOTP.

  Množství studií, které zkoumají působení DOTP na organismus je velmi málo. Vesměs se jedná o laboratorní výzkumy prováděné na zvířatech.

  U myši, které vdechovaly po dobu 4 hodin „nasycené“ výpary této látky došlo k podráždění sliznice, ztrátě koordinace, snížení pohyblivosti. Po 24 hodinách se opět zotavily.(1)

  V jiné studii, podávali krysám DOTP v různých koncentracích po dobu 90ti dnů. U krys z testované skupiny v porovnání s kontrolní skupinou došlo ke snížení váhy, zvýšenému výskytu chronických zánětlivých lézí močového měchýře a močové trubice. (2)

  Vědci z Koreje uvádí, že DOTP je látka potenciálně reprotoxická.(3)

  Akutní toxicita (dle bezpečnostního listu revidovaného 2014)
  LD50 Orálně - krysa - samec a samice - > 5.000 mg/kg
  LD50 Kožní - morče - > 19.680 mg/kg
  LD50 Intraperitoneální - krysa - samčí (mužský) - > 3.200 mg/kg

  Žíravost/dráždivost pro kůži
  Kůže - králík
  Výsledek: Nedráždí pokožku - 4 h
  (Směrnice OECD 404 pro testování)
  Vážné poškození očí / podráždění očí
  Oči - králík
  Výsledek: Slabé dráždění očí
  (Směrnice OECD 405 pro testování)

  Toxicita pro ryby (dle bezpečnostního listu revidovaného 2014)
  statický test LC50 - Pimephales promelas (střevle) - > 984 mg/l - 96 h
  (Směrnice OECD 203 pro testování)
  Toxicita pro dafnie a jiné Imobilizace EC50 - Daphnia magna (perloočka velká) - 0,0014 mg/l - 48 h
  vodní bezobratlé
  (Směrnice OECD 202 pro testování)
  Toxicita pro řasy Inhibice růstu EC50 - Selenastrum capricornutum(zelená řasa) - > 0,86 mg/l - 72 h
  (Směrnice OECD 201 pro testování)
  Toxicita pro bakterie Inhibice dýchání EC50 - Zpracování kalu - > 10 mg/l - 3 h
  (Směrnice OECD 209 pro testování)

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Odkazy

  (1)https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+6422-86-2

  (2) Research Triangle Institute; A Ninety Day Study of Terephthalic Acid-Induced Urolithiasis and Reproductive Performance in Wistar and CD Rats. (1982) EPA Document No. 40-8274004, Fiche No. OTS0510709

  (3) Kwon, Bareum; Ji, Kyunghee (2016). "Estrogenic and Androgenic Potential of Phthalates and Their Alternatives". Korean Journal of Environmental Health Sciences. 42 (3): 169–188. doi:10.5668/JEHS.2016.42.3.169Banner-stika

Sledujte nás: