endosulfan

 • CAS

  115-29-7
 • Stručná charakteristika

  Endosulfan je chlororganický pesticid v minulosti používaný proti roztočům (akaricid) a hmyzím škůdcům (insekticid) řady zemědělských plodin. Do prostředí se endosulfan dostává při aplikaci, riziko představuje i nevhodná manipulace a staré ekologické zátěže. Člověk může být endosulfanu vystaven vdechováním, kožním kontaktem, nejčastěji však konzumací kontaminované stravy. V organizmu se váže na tukovou tkáň. Akutní otrava vede k poruchám centrální nervové soustavy projevujícími se bolestmi hlavy, křečemi, poruchami rovnováhy, závratěmi, zvracením, až ztrátou vědomí. Ve vysokých dávkách může být smrtelný. U zvířat byl po chronické expozici sledován negativní vliv na játra, ledviny a krevní vlásečnice. Endosulfan není považován za lidský karcinogen. V současnosti je použití endosulfanu v EU i v rámci Stockholmské úmluvy až na výjimky zakázáno.

  Endosulfan byl poprvé syntetizován začátkem padesátých let minulého století, mimo zemědělskou produkci nalezl uplatnění také ve veterinární péči o hospodářská zvířata, nebo při ochraně dřeva. V atmosféře je navázán na pevné částice schopen přenosu na velké vzdálenosti, kontaminuje i velmi odlehlé ekosystémy, pozvolna dopadá zpět na zemský povrch. V půdě je omezeně pohyblivý, pevně navázán na pevné částice. Ve vodě dochází taktéž k silné vazbě na pevné částice a následné sedimentaci. Poločas rozpadu takto navázaného endosulfanu se odhaduje na roky. Endosulfan je schopen bioakumulace ve vodních organizmech.

 • Podrobná charakteristika

  Endosulfan je chlororganický pesticid do nedávna hojně používaný jako insekticid a akaricid na ochranu zemědělských plodin, dřeva, i jako součást veterinárních přípravků. Za normálních podmínek se jedná o hnědou, bezbarvou, jemně zapáchající látku. Endosuflan existuje ve dvou izomerech, α- a β- endosíran, se stejným biologickým účinkem. Technický endosulfan je 95% směsí těchto izomerů v poměru 7:3. Endosulfan je ve vodě jen málo rozpustný, rozpustnost klesá spolu s pH. Na trhu je dostupný ve formě smáčivého prášku, granulí, emulsního koncentrátu nebo prášku.

  Poprvé byl endosulfan syntetizován na začátku padesátých let minulého století. Světová roční produkce endosulfanu je odhadována na 18 až 20 tisíc tun. Od roku 2011 je tato látka uvedena v příloze A Stockholmské úmluvy o organických perzistentních látkách. Její použití je ve většině signatářských zemích zakázáno, nebo dochází k postupné eliminaci ze zemědělské praxe.

  V minulosti se endosulfan pod obchodním názvem Thiodan 35EC používal i v ČR. Spotřeba v roce 2000 činila 176 kg, v roce 2001 pouze 8 kg.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Je toxičtější než DDT. U několika pracovníků v chemickém průmyslu se po dvou letech od doby, kdy byly ve styku s tímto pesticidem, objevily psychické potíže, poruchy motoriky a paměti. Vyvolává především akutní otravy zvířat, avšak vzhledem k ukládání v tukové tkáni může docházet i k chronickým otravám. Závisí to na množství podané látky, na způsobu podání, ale i na výživném stavu zvířat. Zvířata s malým množstvím tuku jsou citlivější vůči endosulfanu než zvířata se značným obsahem tuku.

  Endosulfan rozpuštěný v rostlinném oleji je asi desetkrát toxičtější než ve vodných suspenzích. Mladá zvířata jsou citlivější než zvířata dospělá. Ryby jsou citlivější než savci a ptáci naopak odolnější. U ryb i obojživelníků byly pozorovány negativní vlivy na reprodukční systém.

  Je difúzním stimulantem centrálního nervového systému. Příznaky otrav endosulfanem: prudké křeče, bojácnost, zvýšená citlivost, slinění, ztráta koordinace pohybu. Jde o látku vysoce toxickou pro vodní zvířenu, především pro ryby.

  Řadí se k látkám, které poškozují hormonální systém živočichů včetně člověka (endokrinní disruptor).

  Zatížení obyvatelstva endosulfanem v ČR je sledováno od roku 1994. Expozice obyvatelstva je velice nízká a pohybuje se na úrovni 0.1% přípustné dávky (ADI, RdF), která je stanovena ve výši 0.006 mg / kg tělesné hmotnosti / den.

 • Výskyt v životním prostředí

  V České republice se tento pesticid ještě stále v omezené míře aplikuje. V roce 2001 se ho sice použilo jenom 8 kg, ale lze očekávat, že v životním prostředí se může vyskytnout díky kontaminaci pocházející ze starých zásob anebo z budov kontaminovaných skladů pesticidů například v Klatovech-Lubech.

  V roce 2002 bylo v rámci monitoringu reziduí pesticidů v potravinách hodnoceno celkem 1,346 vzorků (59% tuzemských). Endosulfan byl zaznamenán v 16 případech (Holoubek, I. a kol. 2002). Jiné údaje za rok 2002 uvádí Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky: Za účelem stanovení kontaminace potravin rezidui pesticidů bylo odebráno 2,621 vzorků potravin. Nadlimitní množství pesticidů bylo zjištěno u 44 vzorků (paprik, hlávkového salátu, rajčat, mandarinek a meruněk). Nejčastěji se vyskytujícími pesticidy v nevyhovujících vzorcích byly endosulfan, chlorothalomil, malathion a dicofol.

  ČHMÚ provádí monitoring alfa-endosulfanu zejména v podzemních vodách, dále také v povrchové vodě, sedimentech a plaveninách. V letech 1995 – 2002 byl alfa-endosulfan v podzemních vodách stanovován v 461 případech, aniž by došlo k překročení meze stanovitelnosti 2 ng/l.

  Povrchová voda: alfa-endosulfan byl stanovován na 20 profilech (8 Čechy, 12 Morava), v Čechách byl nad mezí stanovitelnosti na 4 profilech, na Moravě na 11 profilech. Maximální hodnota byla naměřena na Moravě v Olomouci 17,9 ng/l (rok 2001, ČHMÚ).

 • Synonyma

  Registrace přípravku v ČR pod názvy:
  thiodan, malix, cyclodan, beosit, chlortiepin, crisulfan.

  Ostatní názvy:
  Benzoepin , BIO 5462 , Endocel , Endosol , Endossulf.o , Endosulfan , Endosulfan (mixture of alpha and beta isomers) , Endosulfan 35EC , Endosulphan , Endoszulf.n , ENT-23979 , FMC 5462 , Hexachlorohexahydromethano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide , Hildan , HOE 2671 , Insectophene , Kop-Thiodan , NCI-C00566 , NIA 5462 , Niagara 5,462 , OMS 570 , SD 4314 , Sulfurous acid, cyclic ester with 1,4,5,6,7,7-hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol , Thifor , Thimul.
 • Limity pro ovzduší

  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (jednotlivou) (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,005 µg/l, NEK-NPK: 0,01 µg/l.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  78 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Limitní hodnoty chlorovaných organických pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných organických pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 3 700 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 370 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady

  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.stanovuje zákaz ukládání biocidů na skládku.

 • Limity pro potraviny

  Potraviny rostlinného původu:

  5 / 30 mg/kg (max. přípustný obsah ve vybraných produktech: bavlníková semena / čaj (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,5 mg/kg (rajčata, sójové boby, hrozny stolní a moštové (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,3 mg/kg (hrušky)
  0,1 mg/kg (olejnatá semena ostatní, ořechy ze stromů, chmel)
  1 mg/kg (paprika zeleninová)
  0,05 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  0,1 mg/kg (maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,004 mg/kg (mléko, mléčné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,1 mg/kg (vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Ze zemí EU není autorizován (tedy jeho použití je zakázáno) v Německu, Švédsku, Dánsku a Nizozemí.

  PRTR (= Pollutant Relaease and Transfer Register) protokol k Aarhuské úmluvě.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 36 - Dráždí oči, R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  38 115-29-7 endosíran    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~d9yoEM:1

  http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=607&tid=113

   

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Literatura

  1) Holoubek, I. et al. 2003/2005: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Kapitola "Potraviny". Projekt GF/CEH/01/003: Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants (POPs) in the Czech Republic. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX - TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, srpen 2003. Verze 2003, doplněna 2005.

 • Autor

  Kamil Repeš, Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  ladislav.kleger@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: