endrin

 • CAS

  72-20-8
 • Vzorec

  C12H8Cl6O

 • Stručná charakteristika

  Endrin je organochloridový pesticid, blízký příbuzný aldrinu a dieldrinu. Endrin byl hojně používán na polích s bavlnou, tabákem, obilninami i v ovocných sadech. Endrin se dobře váže na tukovou tkáň, jeho bioakumulační faktor je vysoký především u vodních organizmů, pro které je vysoce toxický. Akutní otrava endrinem způsobuje poškození nervové soustavy. Endrin uložený v tukové tkáně se může do organizmu uvolňovat i několik měsíců po expozici. U savců byla zjištěna snížená plodnost. Ve většině zemí je Endrin zakázán, spadá pod Stockholmskou úmluvu. Riziko mohou stále představovat skládky nebezpečného odpadu, nebo staré ekologické zátěže.

  Endrin byl poprvé vyroben v roce 1950 a uplatnění nalezl jako insekticid, rodenticid (proti hlodavcům), avicid (proti ptákům) i jako piscicid (proti rybám). Endrin je typickou POP látkou (perzistentní organický polutant), dobře se rozpouští ve vodě, ve větším množství se nachází v půdě a sedimentech. V ovzduší se ve větších koncentracích vyskytuje prakticky jen při aplikaci. Světlem nebo vysokou teplotou dochází k rozkladu endrinu na endrin aldehyd a endrin keton.

 • Podrobná charakteristika

  Endrin je organochloridový pesticid, blízký příbuzný aldrinu a dieldrinu (stereoizomer dieldrinu). Plným chemickým názvem (IR,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10.10-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethano-naftalen. Endrin byl poprvé vyroben v roce 1950 a uplatnění nalezl jako insekticid, rodenticid (proti hlodavcům), avicid (proti ptákům) i jako piscicid (proti rybám). Byl hojně používán na polích s bavlnou, tabákem, obilninami i v ovocných sadech. V Malajsii sloužil jako přípravek na hubení nežádoucích ryb v umělých nádržích před jejich novým osazením rybí obsádkou. Vědecká studie z osmdesátých let minulého století poukázalo na významnou intoxikaci endrinem necílových organizmů, šlo především o vysokou úmrtnost ptáků. Výsledkem byl v roce 1984 zákaz endrinu v USA, který posléze následovaly i ostatní rozvinuté země. Od roku 2004 je endrin zakázán i Stockholmskou úmluvou.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Poškozuje imunitní a reprodukční systém.

  Zatížení obyvatelstva dieldrinem se v ČR sleduje od roku 1994. Zatížení obyvatelstva je sledováno od roku 1994. Expozice obyvatel je zanedbatelná. Nelze vyloučit nahodilou expozici. Zdrojem jsou převážně potraviny živočišného původu.

  Při náhodném či úmyslném požití může dojít k otravě. Smrtelná dávka pro člověka je přibližně 10 mg na kg váhy. Jednorázové požití ústy 0.25-1.0 mg na kg tělesné hmotnosti vyvolává křeče.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí


  Monitoring endrinu se v České republice zaměřuje především na vodní prostředí a potraviny. V povrchových vodách se jeho koncentrace pohybují v jednotkách ng/l, v plaveninách a sedimentech v jednotkách ng/g. Tyto hodnoty odpovídají přirozenému pozadí. V podzemních vodách nebyl endrin detekován.

  Výsledky měření z ČR:
  půda - nemáme k dispozici
  voda (povrchová) - PMS (pod mezí stanovitelnosti) až 151,1 ng/l (Jihlava, r. 2000).
  mateřské mléko - nemáme k dispozici
  ryby (chov) - nemáme k dispozici
  vejce - nemáme k dispozici

 • Synonyma


  Endrex, Experimental Insecticide 269, Hexadrin, Nendrin, NCI-COO157, ENT 17251, OMS 197, Mendrin, novější CAS název: (1a,2,2a,3,6,6a,7,7a)-3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-
  octahydro-2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3-b]oxirene (9CI-CAS),
  starší CAS název: 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo,endo-
  5,8-dimethanonaphthalene),
  IUPAC: (IR,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10.10-hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-
  epoxy-1,4:5,8-dimethano-naphthalene
 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro jednotlivou pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. 187/2005 Sb.; stanovuje se pouze tehdy, když je u zdroje očekáván)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  Suma drinů: NEK-RP = 0,01 µg/l, NEK-NPK: nestanovuje se

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  1,7 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.


  Odpadní voda:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
   
  Aldrin2), dieldrin3), endrin4) a isodrin5) (driny)
  Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě 6)
    měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l b) c)
    denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l b) c)8)
  Zpracování těchto látek mimo místo výroby 7)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l b) c) 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l b) c) 

  a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
  b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
  c) U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
  1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
  2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
  7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: 1 kg/rok.
   
 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 180 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 18 mg/kg sušiny.

 • Limity pro odpady


  50 mg/kg (max. přípustná koncentrace v opadu (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *5 000 mg/kg (NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

  *Tento limit se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahuje se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů a vztahuje se na:

  ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ;

  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST);

  ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY Z PRŮMYSLOVÉHO POUŽITÍ

 • Limity pro potraviny


  Potraviny rostlinného původu:

  0,1 mg/kg (max. přípustný obsah pro chmel (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  0,05 mg/kg (maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,0008 mg/kg (mléko, mléčné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,005 mg/kg (vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.
  Vyhláška č.68/2005, kterou se mění Vyhláška č. 158/2004 Sb. stanovuje obsah zbytkových reziduí v potravinách a potravinových surovinách. Limity jsou stanoveny pro chmel a pro ostatní potraviny rostlinného původu. U živočišných potravin jsou limity stanoveny pro maso, mléko a vejce.

 • Ostatní limity


  Látka je zakázána od roku 1984.

  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací práh pro emise do ovzduší: 1 kg/rok

  Ohlašovací práh pro emise do vody: 1 kg/rok

  Ohlašovací práh pro emise do půdy: 1 kg/rok

  Ohlašovací práh pro přenosy mimo provozovnu: 1 kg/rok

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva, POPs protokol k LRTAP konvenci.
  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 24 - Toxický při styku s kůží, R 28 - Vysoce toxický při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 22 - Nevdechujte prach, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   39  72-20-8  endrin  1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://hydro.chmi.cz/ojv/htm/pasporty/pesticidy/endrin.htm

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura


  1) WHO 1991: Endrin. Health and Safety Guide No. 60. IPCS International Programme on Chemical Safety, Geneva 1991.

  Blus, L.J.; Henny, C.J.; Grove, R.A. (January 1989). "Rise and fall of endrin usage in Washington State fruit orchards: Effects on wildlife". Environmental Pollution 60 (3-4): 331–349

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « endosulfan epichlorhydrin »

Banner-stika

Sledujte nás: