epichlorhydrin

 • CAS

  106-89-8
 • Vzorec

  C3H5ClO

 • Stručná charakteristika

  Epichlorhydrin je organochlorová, za normálních podmínek bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem po česneku. Epichlorhydrin se používá k výrobě syntetického glycerolu, epoxidových pryskyřic, vodou ředitelných pryskyřic, epoxidových nátěrových hmot a iontoměničů. Uplatnění také nalézá ve farmacii, při výrobě elastomerů, lubrikantů, změkčovadel, adheziv i klížení papíru. Do prostředí se epichlorhydrin dostává především při samotné průmyslové aplikaci, riziko představuje i nevhodné skladování, manipulace a likvidace. V atmosféře existuje pouze v plynné fázi, poločas rozkladu se odhaduje na 36 dní. V půdě je velmi mobilní, dochází k zpětnému odparu do ovzduší, údaje o biodegradaci nejsou příliš známé. Ve vodním prostředí nesedimentuje, převládá jeho zpětný odpar do atmosféry, podléhá hydrolýze (poločas rozpadu v jezeře je odhadován na 12 dní). Schopnost bioakumulace je u epichlorhydrinu nízká. Běžná populace je epichlorhydrinu vystavena především vdechováním jeho par, popřípadě kožním kontaktem s výrobky, v kterých je obsažen. Možný je i přenos do potravin a vody z obalových materiálů. Při akutní expozici se může vyskytnout podráždění kůže, očí a horních cest dýchacích. Při chronické expozici byl zaznamenán rozvoj astmatu, výskyt chronických bronchitid, rakovinu horních cest dýchacích případně žaludku, je neurotoxický. Patří mezi možné lidské karcinogeny (2A dle IARC), v EU je regulován nařízením REACH.

 • Podrobná charakteristika

  Epichlorhydrin je za normálních podmínek bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem po česneku. Velmi prudce reaguje s kyselinami, zásadami, aminy, sodíkem, zinkem, hořčíkem, hliníkem a jejich slitinami. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Při požáru vznikají zplodiny nebezpečné hlavně pro dýchací cesty jako například fosgen, chlorovodík a oxid uhelnatý. Bod varu je 116 °C.

  Epichlorhydrin je v chemickém průmyslu hojně používaná surovina. Setkáme se s ním při výrobě syntetického glycerolu, epoxidových pryskyřic, vodou ředitelných pryskyřic, epoxidových nátěrových hmot a iontoměničů. Uplatnění také nalézá ve farmacii, při výrobě elastomerů, lubrikantů, změkčovadel, adheziv i při klížení papíru.

  Nejsou známa žádná konkrétní data o jeho přítomnosti v jídle či pitné vodě. Podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví číslo 376/2000 Sb. se obsah této látky stanovuje pouze v případě předpokládaného výskytu. V České republice je s epichlorhydrinem spojena především chemická výroba ve Spolchemii v Ústí nad Labem. Právě v této továrně došlo 25. srpna 2000 k jeho úniku. Používá se zde ve výrobě epoxidových pryskyřic. Možná právě tato látka způsobila zdravotní problémy studentů výtvarného směru jedné z vysokých škol, kterým Spolchemie věnovala epoxidové pryskyřice jako materiál k výrobě výtvarných děl bez jakéhokoliv varování před jejich možnou zdravotní nebezpečností. Příznaky - jako malátnost anebo podráždění pokožky - by tomu odpovídaly. Epichlorhydrin byl také přítomen v provozu výroby pryskyřic, který ve Spolchemii vyhořel v listopadu 2002. Jeho hořením mohou vznikat další nebezpečné chemické látky - například dioxiny.

  V EU je v současnosti součástí přílohy XVII nařízení REACH, kde je až na několik výjimek z medicínské a veterinární praxe, kosmetického průmyslu a z výroby paliv, použití této látky v podstatě zakázáno.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Hlavní cesty, jak se tato látka dostává do lidského organismu jsou: vzduchem (jak ústy a nosem, tak kůží) a s potravinami či vodou. Do vody a potravin se může uvolňovat z materiálů, s nimiž přicházejí do kontaktu.

  Je to látka rychle a široce absorbovaná vdechnutím či prostřednictvím kůže. Snadno proniká buněčnými membránami. Hlavními toxickými účinky jsou lokální podráždění a poškození centrální nervové soustavy. Vyvolává rakovinu nosní dutiny inhalační cestou a nádory žaludku potravní cestou. Při kontaktu s kůží způsobuje senzibilizaci a poleptání.

  Maximální denní přípustný příjem byl Světovou zdravotnickou organizací (WHO) stanoven na 0,143 ug/kg tělesné váhy vypočtený s faktorem 10.000 pro míru nejistoty. Prozatímní limit pro pitnou byl stanoven na úrovni 0,4 ug/l založený na alokaci 10% maximálního denního příjmu z vody.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2A - pravděpodobně karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  Epichlorhydrin se do životního prostředí uvolňuje z výroby, použití, skladování, při přepravě i při likvidaci materiálů, které jej obsahují. Jeho poločas rozkladu v neutrálním roztoku je 148 hodin. Má nízký potenciál k bioakumulaci. V České republice je zařazen mezi vodu znečišťující nebezpečné látky, patří do skupiny adsorbovatelných organických halogenidů.

  Data o jeho koncentraci v ovzduší jsou málo známa, nejde o běžně sledovanou látku a zároveň není snadné ji ve venkovním ovzduší měřit. Ve vzdálenosti 100 až 200 m od továrny vypouštějící epichlorhydrin do ovzduší (v bývalém SSSR) se jeho koncentrace ve venkovním ovzduší pohybovaly mezi 0,5 - 1,2 mg/m3. Ve vzdálenosti 400 m pak pět z 29 vzorků obsahovaly epichlorhydrin v koncentracích přesahujících 0,2 mg/m3. V 600 metrech od továrny už nebyla látka detekována.

 • Synonyma

  1-chloro-2,3-epoxypropane, epichlorohydrine, oxirane, 2-(chloromethyl)-
 • Limity pro ovzduší

  Limity v odpadním plynu:

  Epichlorhydrin náleží podle vyhl. č. 356/2002 Sb. do skupiny 4. „Organické sloučeniny klasifikované podle nařízení vlády 25/1999 Sb. jako karcinogeny, mutageny nebo jedy pro reprodukční proces“, obsahující dále 1,2-dibromethan, 1,3-butadien, akrylonitryl (vinylkyanid), benzen, ethylenoxid, hydrazin, propylenoxid a vinylchlorid.

  Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu. Koncentrace těchto látek je vyjádřena jako celkový organický uhlík (TOC).

 • Limity pro vodu

  Pitná voda

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota) (vyhl. 252/2004 Sb.)

  Podzemní voda

  2 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 88 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 20 mg/kg sušiny.

  Hodnoty indikátorů znečištění půdního vzduchu dle pokynů MŽP (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslová území: 4,4 mg/m3, ostatní území: 1 mg/m3.

 • Ostatní limity

  Vyhláška 221/2004 řadí epichlorhydrin mezi karcinogeny 2. kategorie.

  Praconví prostředí

  PEL (přípustný expoziční limit): 1 mg/m3 (pro dlouhodobou expozici) (nařízení 361/2007 Sb.)

  NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace: 2 mg/m3 (nařízení 361/2007 Sb.)

  Kosmetika:

  Dle vyhlášky 26/2001 Sb. nesmí být epichlorhydrin součástí kosmetických prostředků.

 • Výstražné symboly

  Toxickelatky

 • R věty

  R 10 - Hořlavý, R 34 - Způsobuje poleptání, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 45 - Může vyvolat rakovinu, R 23/25 - Toxický při vdechování a při požití
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
 • Odkazy


  1) http://de.wikipedia.org/wiki/Epichlorhydrin (Profil epichlorhydrinu v německé Wikipedii)

  2) http://www.speclab.com/compound/c106898.htm (Profil epichlorhydrinu na
  http://www.speclab.com v angličitně)

  3) http://www.umweltlexikon-online.de/ (Profil epichlorhydrinu na Umweltlexikon on-line v němčině)

  4) http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~PgYClt:1

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík´, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « endrin ethylazinfos »

Banner-stika

Sledujte nás: