fenitrotion

Skupina

Pesticidy
 • CAS

  122-14-5
 • Vzorec

  C9H12NO5PS

 • Stručná charakteristika

  Fenitrotion je kontaktní organofosfátový insekticid a selektivní akaricid (proti roztočům) účinný na řadu hmyzích škůdců obilovin, bavlny, zeleniny, rýže, ovocných stromů i lesních porostů. Bývá používán k profesionální likvidaci hmyzích škůdců v domácnostech i k regulaci hmyzích přenašečů malárie. Do prostředí se dostává především při samotné aplikaci. V atmosféře jako plyn rychle degraduje, pokud je navázán na pevné částice, podléhá suché i mokré depozici zpět na zemský povrch. V půdě je středně pohyblivý, nedochází k jeho odparu do ovzduší, většina fenitrotionu podléhá relativně rychlému mikrobiálnímu rozkladu. Ve vodě je jen částečně navázán na pevné částice a sedimenty, podléhá relativně rychlému rozkladu slunečním záření i mikrobiální činností. Schopnost bioakumulace je u některých vodních organizmů vysoká. Člověk může být fenitrotionu vystaven vdechnutím, pozřením, nebo kožním kontaktem. Akutní toxicita je poměrně nízká; může docházet k podráždění kůže, očí a horních cest dýchacích. Jako organofosfát má negativní vliv na správnou funkci nervové soustavy (malátnost, křeče, slabost, problémy s koordinací).

 • Podrobná charakteristika

  Fenitrotion je kontaktní organofosfátový insekticid a selektivní akaricid (proti roztočům), účinný na řadu hmyzích škůdců obilovin, bavlny, zeleniny, rýže, ovocných stromů a lesních porostů. Bývá používán k profesionální likvidaci hmyzích škůdců v domácnostech i k regulaci hmyzích přenašečů malárie. Jako i u ostatních organofosfátových pesticidů, i fenitrotion působí jako inhibitor enzymu cholinesterázy, čímž narušuje přenos nervového vzruchu.

  Pokud jde o jeho fyzikálně-chemické vlastnosti, je jen velmi málo rozpustný ve vodě, ale poměrně dobře se rozpouští v běžných organických rozpouštědlech. Za běžných teplot se jedná o poměrně stabilní látku. Při teplotě 20 až 25°C ho lze skladovat zhruba po dobu dvou let, aniž by došlo ke změně jeho vlastností.

  Fenitrotion lze pořídit v různých formách, mimo jiné jako prášek, ředitelný koncentrát nebo granule a to v koncentracích od 5% do 95% účinné látky. V České republice je k zakoupení biocidní přípravek pod názvem Detmol-mic, kde se jedná o 20% mikroenkapsulovaný fenitrotion.

  Jako prostředek na ochranu rostlin je v EU zákázán (91/414/EEC).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Akutní toxicita fenitrotionu pro savce je poměrně nízká. Stanovené hodnoty LD50 jsou uvedeny v sekci limity, nebo pod následujícím odkazem: http://extoxnet.orst.edu/pips/fenitrot.htm.

  Dlouhodobé působení fenitrotionu může u lidí vyvolávat malátnost, únavu, bolesti hlavy, problémy s pamětí a koncentrací, nechutenství, zvedání žaludku, křeče, svalovou slabost a třas. Fenitrotion také nepříznivě ovlivňuje tvorbu enzymu cholinesterázy.

  Reprodukční toxicita fenitrotionu je do značné míry závislá na velikosti dávky. Mutagenní, teratogenní ani karcinogenní účinky fenitrition nebyly prokázány. Expozice fenitrotionu vede ke snížení obranyschopnosti organismu.

  Fenitrotion se v organismu poěrně rychle metabolizuje, přičemž některé jeho metabolity mohou inhibovat cholinoesterázu více než původní látka. Podle provedených rozborů se fenitrotion v organismu neakumuluje a je z těla poměrně rychle odváděn. Při pokusu s 24 dobrovolníky, kterým byla podána orální dávka insekticidu 2,5 až 20 mg, byla většina metabolitů fenitrotionu vyloučena do 24 hodin.

  Účinky na ptactvo do značně závisí na druhu. Míra toxicity se přitom pohybuje od nízké až k vysoké. Hodnoty LD50 pro vybrané druhy jsou uvedeny v sekci limity.

  Také účinek na ryby se různí. Například u pstruha duhového byla zaznamenána nejnižší citlivost u embryí, zatímco dospělí jedinci byli více citliví. Mezi sub-letální příznaky otravy ryb patří například otoky břišní dutiny (u střevle), problémy s pohybem, zvýšená spotřeba kyslíku apod.

 • Výskyt v životním prostředí


  V půdě setrvává fenitrotion poměrně krátce. Na základě dosavadních pozorování je jeho poločas rozpadu méně než jeden týden (sledováno u hlinito-písčité půdy). V půdě (nezávisle na jejím typu) je fenitrotion poměrně mobilní.

  Některé studie se zabývaly dobou setrvání fenitrotionu ve vodě. Například bylo uskutečněno pozorování na dvou jezerech, jejichž pH bylo 7,5 a teplota zhruba 23°C, přičemž poločas rozpadu byl 21, respektive 49 dní. V jiné studii bylo pozorováno setrvání fenitrotionu (a dalších pesticidů) ve vzduchu. Pokus byl uskutečněn v uzavřené budově. Ve dni aplikace byla hodnota insekticidu 3 mikrogramu/m3. Po třech dnech byla zjištěna koncentrace 0,7 mikrogramu/m3.

  Poločas rozpadu v rostlinných produktech je poměrně krátký. V zelených rostlinách se nejedná o více než jeden až dva dny.

 • Synonyma


  Accothion, Agrothion, Bay 41831, Cyfen, Cytel, Dicofen, Fenstan, Folithion, Kaleit, Mep, Metathion, Micromite, Novathion, Nuvanol, Pestroy, Sumanone, Sumithion, Verthion, Methylnitrophos
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.) 0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  0,01 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky) 

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpDrazdivelatky

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/fenitrot.htm Profil fenitrotionu na Extoxnet.

  2) http://www.pan-uk.org/pestnews/pn29/pn29p21a.htm US review of fenitrothion, PAN UK

  3) http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~S9HdwU:1

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « ethylbenzen fenoly »

Banner-stika

Sledujte nás: