fenson

 • CAS

  80-38-6
 • Vzorec

  C12H9ClO3S

 • Stručná charakteristika

  Fenson je v současnosti v EU neautorizovaný organofosfátový pesticid - akaricid (proti roztočům). V pokusech na zvířatech bylo po dlouhodobé expozici vysokým dávkám sledováno zvětšení a ztučnění jaterní tkáně.

  Fenson, vlastním chemickým jménem 4-chlorfenyl-benzensulfonát, se používal jako pesticid k hubení roztočů (akaricid).

 • Podrobná charakteristika

  Fenson, chemickým názvem 4-chlorfenyl-benzensulfonát, byl v minulosti používaný akaricid. Stejně jako DDT, patří fenson do skupiny organofosfátových petsticidů. Za normálních podmínek se jedná o bezbarvou krystalickou látku, částečně rozpustnou ve vodě i organických rozpouštědlech. Při jeho hoření vznikají jedovaté plyny (chlorovodík, oxidy síry).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Při delší expozici může podle pokusů na zvířatech způsobit histologické změny v játrech a ledvinách. Účinky na člověka nebyly sledovány.

 • Synonyma

  4-chlorophenyl benzenesulfonate, 4-chlorophenylbenzenesulfonic acid ester, CPBS, Fenson (aka fenizon), Murvesco, p-chlorophenyl benzenesulfonate, trifenson
 • Limity pro ovzduší


  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro jednotlivou pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 ug/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balená voda:

  0,025 ug/l (platí pro jednotlivé pesticidní látky (vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchová voda:

  0,5 ug/l (max. přípustná hodnota součtu všech pesticidních látek, pokud se jedná o zdroj pitné vody (nařízení č. 61/2003 Sb.) 

 • Limity pro půdu


  Limitní hodnoty chlorovaných organických pesticidů pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,01 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných organických pesticidů): 0,1 mg/kg sušiny. 

 • Limity pro potraviny


  Potraviny rostlinného původu:

  0,1 mg/kg (limit pro čaj a chmel (vyhl. 381/2007 Sb.)
  0,01 mg/kg (ostatní potraviny rostlinného původu (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Potraviny živočišného původu:

  0,05 mg/kg (maso, drůbeží maso, včetně tuku a vnitřností, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky, vejce, vaječné výrobky (vyhl. 381/2007 Sb.)

  Nařízení Evropské komise č. 149/2008 uvádí maximální reziduální limity (MRL) i u jiných rostlinných a živočišných produktů.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa


  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek.

  Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření.

  Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

 • Výstražné symboly

  DrazdivelatkyLatkynebezpecneprožp

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 36 - Dráždí oči, R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 24 - Zamezte styku s kůží, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~sQGxj5:1

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « fenoly fenthion »

Banner-stika

Sledujte nás: