fenthion

 • CAS

  55-38-9
 • Vzorec

  C10H15O3PS2

 • Stručná charakteristika

  Fenthion patří do rodiny organofosfátových pesticidů. Fenthion může být použit jako insekticid, akaricid (proti roztočům) a avicid (proti ptactvu). Byl hojně používán při ochraně rostlin i hospodářských zvířat před bodavým a savým hmyzem. Díky vysoké toxicitě pro ptáky je fenthion v některých zemích používán proti snovačům a holubům. Často bývá registrován jako součást veterinárních přípravků, či přípravků pro domácí kontrolu hmyzu. Do prostředí se tento pesticid dostává při výrobě, nevhodné manipulaci a likvidaci. V atmosféře rychle reaguje s hydroxylovým radikálem a degraduje v řádech hodin. Ve vodním prostředí se rozkládá v horizontu desítek dnů (nejčastěji fotolýza). V půdě je fenthion pevně vázán, neprosakuje do podzemních vod, degraduje do několika týdnů. Fenthion má slabý předpoklad k bioakumulaci v rostlinách a živočiších, kde do několika týdnů metabolizuje. Člověk je fenthionu nejčastěji vystaven vdechnutím, popřípadě kožním kontaktem. Strávením spolu s kontaminovanou potravou je nejméně pravděpodobné, zato nejvíce smrtící. Jako všechny organofosfáty, i fenthion negativně působí na správnou funkci nervové soustavy. Příznaky akutní otravy mohou být nevolnost, křeče, bolesti hlavy, dýchací obtíže, v extrémních případech i smrt. Při chronické otravě se dostavují obdobné příznaky. V současnosti není Fenthion v EU jako prostředek pro ochranu rostlin registrován. V ČR není registrován ani jako veterinární prostředek.

 • Podrobná charakteristika

  Fenthion patří do rodiny organofosfátových pesticidů účinkujících na nervovou soustavu cílových organizmů. Fenthion může být použit jako insekticid, akaricid (proti roztočům) a avicid (proti ptactvu). Čistý fenthion je bezbarvá tekutina, zatímco jeho technická varianta je olejová tekutina žlutého nebo hnědého zbarvení s česnekovým odérem. Fenthion je jen málo rozpustný ve vodě, v organických rozpouštědlech se rozpouští dobře. Je mírně těkavý a není povrchově aktivní. Komerčně je k dispozici například jako ředitelný koncentrát, smáčitelný prášek, granulát aj. Slouží jako kontaktní, nebo požerový jed při kontrole bodavého a savého hmyzu parazitujícího na hospodářských plodinách a zvířatech, jako veterinární prostředek, nebo prostředek na hubení hmyzu v domácnostech.

  V České republice není výroba fenthionu realizována. V současnosti není fenthion registrován k veterinárním ani k zemědělským účelům.

  Společnost Bayer uvedla již v padesátých letech minulého století spot-on kapky pro hovězí dobytek obsahující fenthion pod značkou Tiguvon. Jednalo se pravděpodobně o historicky první spot-on. V současnosti je fenthion a jemu podobné organofosfáty v těchto produktech nahrazován méně problematickými látkami. Tiguvon se prodává na některých trzích latinské Ameriky.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Fenthion je středně toxický pro savce, ať se jedná o orální nebo dermální druh expozice. Pokud jde o vdechování, pak je fenthion pouze mírně toxický. Laboratorně zjištěné hodnoty LD50 naleznete v sekci limity. Akutní projevy otravy fenthionem jsou obdobné jako u ostatních organofosfátových insekticidů, pouze doba než se dostaví účinky je o něco delší. Fenthion svými účinky patří mezi inhibitory enzymu cholinoesterázy. Projevy intoxikace mohou být náseldující: otupělost, rozostřené vnímání, bolesti hlavy, malátnost, třas, pocity na zvracení, žaludeční křeče, zvýšené pocení, problémy s dýcháním a zpomalený tep. Závažné otravy mohou vést ke ztrátě vědomí, inkontinenci, rozsáhlým křečím a v extrémním případě i k smrti.

  Chronické působení nižších dávek může vyvolat obdobné potíže jako akutní intoxikace, pouze náběh bývá pomalejší. Při pokusech na laboratorních potkanech byl při dávce 12,5 mg/kg/den fenthionu pozorován úbytek váhy a 85% pokles aktivity cholinoesterázy. Více informací týkající se odezvy organismu na podání různých dávek fenthionu naleznete například pod následujícím odkazem: http://extoxnet.orst.edu/pips/fenthion.htm.

  Reprodukční toxicita závisí na dávce, nicméně u lidí je reprotoxické působení fenthionu nepravděpodobné. Teratogenní působení fenthionu nebylo prokázáno. Pokud jde o mutagenitu a karcinogenitu, tak se závěry dosavadních studií různí a proto nelze s určitostí vyloučit (ani potvrdit) takové působení.

  Z orgánových soustav fenthion poškozuje zejména centrální a periferní nervový systém, ale také srdce.

  Fenthion se nezávisle na způsobu podání velmi rychle dostává do krevního řečiště, kudy je distribuován po celém těle, z kterého se dostává v moči a exkrementech. V těle setrvává relativně dlouho, což je dáno i tím, že se poměrně dobře ukládá v tucích odkud se později opět uvolňuje.

  V úvodu již bylo zmíněno, že fenthion je značně toxický pro ptáky. Hodnoty LD50 jsou uvedeny v sekci limity. Intoxikace fenthionem se u ptáků projevuje zvýšeným slzením a sliněním, sníženou pohyblivostí, třasem, ucpáváním průdušnice, ztrátou koordinace a zrychleným dýcháním.

  Fenthion je středně toxický pro ryby a silně toxický pro některé vodní bezobratlé. Nebezpečné hodnoty fenthionu pro vybrané druhy jsou opět uvedeny v sekci limity.

 • Výskyt v životním prostředí


  Fenthion má v půdě střední dobu setrvání, s průměrným poločasem rozpadu 34 dnů nezávisle na typu půdy. Dobře se adsorbuje na půdní částice a proto je v půdě poměrně imobilní.

  Studie zaměřená na dobu setrvání fenthionu v říční vodě prokázala, že 50% účinné látky je ve vodě možné nalézt ještě po 2 týdnech, zatímco po 4 týdnech už jen 10%. Fenthion se odbourává lépe v alkalických podmínkách.

 • Synonyma


  DMTP, Bay 29493, Baycid, Baytex, Dalf, Entex, Lebaycid, Mercaptophos, Prentox Fenthion 4E, Queletox, S 1752, Spotton, Talodex, Tiguvon
 • Limity pro ovzduší

   

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.) 0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  0,01 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky) pro fenoly jednosytné 

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 23 - Toxický při vdechování, R 20/21/22 - Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/24 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/fenthion.htm Profil fenthionu na Extoxnet.

  2) http://www.abcbirds.org/pesticides/Profiles/fenthion.htm Profil fenthionu na stránkách společnosti American Bird Conservancy.

  3) http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest23_e.htm Profil fenthionu na Inchem.org

  4) http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLSF4H1VU6/$FILE/oov_37_Fenthion_20040414.pdf Fenthion - Program na snížení znečištění vod nebezpečnými látkami, MŽP ČR

  5)http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v95pr21.htm

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « fenson fluor »

Banner-stika

Sledujte nás: