fluor

 • CAS

  7782-41-4
 • Vzorec

  F2

 • Stručná charakteristika

  Fluor (F) je vysoce reaktivní halogen, který okamžitě reaguje s vzdušnou vlhkostí za vzniku fluorovodíku (HF). F nachází díky své reaktivnosti uplatnění v mnoha průmyslových procesech. Přibližně 50 % vytěženého fluoru je použito při výrobě oceli, zbylá polovina slouží na výrobu fluorovodíku a následně široké palety organických sloučenin (freony, teflon apod.). Hlavní zdroje F v prostředí jsou vysokoteplotní procesy, metalurgický a chemický průmysl a nezabezpečené skládky odpadů. F je vysoce toxický plyn. Člověk je F (nebo spíše HF) nejčastěji vystaven vdechováním. Krátkodobá expozice vede k těžko se hojícímu popálení očí a kůže, dochází k podráždění horních i dolních cest dýchacích, otokům plic. Dlouhodobě může dojít také k poruchám zažívání, poškození jater a ledvin i k smrti.

  Elementární fluor, F2, je za normálních podmínek nažloutlý plyn s typickým, velmi silným a dráždivým zápachem. V prostředí se elementární F prakticky nevyskytuje. V zemské kůře je F co do četnosti 13. prvkem. Sloučeniny tvoří de facto s každým prvkem, nejběžnější minerál je fluorit. (CaF2). V prostředí F okamžitě reaguje na fluorovodík. V atmosféře může být navázán na pevné částice, je schopen přenosu na velké vzdálenosti, nebo rozpuštěn ve vlhkosti a spolu se srážkami dopadnout zpět na zemský povrch. Ve vodě tvoří fluoridy (soli HF) nejčastěji s Al, Ca a Mg, které jsou následně ukládány v sedimentech. V půdě je pevně vázán, dochází jen k nepatrným výluhům. Fluoridy mohou být vstřebávány některými rostlinami. Častou aplikací průmyslově vyráběného plynného F je proces obohacování uranu a jeho následné použití jako paliva jaderných elektráren.

 • Podrobná charakteristika

  Fluor (F) je vysoce reaktivní, v přírodě se přirozeně vyskytující halogen. Elementární fluor, F2, je za normálních podmínek nažloutlý plyn s typickým, velmi silným a dráždivým zápachem. Teplota varu F je – 188 °C, bod tání pak – 223 °C. Při styku s vodou (vlhkostí) okamžitě reaguje za vzniku fluorovodíku. V zemské kůře je F co do četnosti na 13. místě. Elementární F se v přírodě prakticky nevyskytuje. Z minerálů je nejvýznamnější fluorit, neboli kazivec (Ca2F),

  Přibližně 50% vytěženého fluoru je použito při výrobě oceli, zbylá polovina slouží na výrobu fluorovodíku a následně široké palety organických sloučenin (freony, teflon apod.).

  Průmyslově vyráběný plynný F (elektrolýza) je z velké míry použit na obohacování uranu, který následně slouží jako palivo do jaderných elektráren.

  Běžně se F nachází v oxidačním stavu – I. Reaguje s organickými sloučeninami, kovy, i vzácnými prvky. Anorganické sloučeniny jsou problémové z hlediska fixace biogenních prvků v prostředí a znemožnění jejich biologických funkcí. Organické sloučeniny F jsou perzistentní látky, často skleníkové plyny. Z anorganických sloučenin fluoru je nejběžnější fluorovodík, kyselina fluorovodíková a její soli, fluoridy. Organické sloučeniny jsou antropogenního původu. K nejznámějším látkám patří fluorované uhlovodíky (freony, halony) a fluorované polymery (např. teflon).

  V roce 2013 byly v ČR nahlášeny nadlimitní úniky F do ovzduší v množství přes 205 tisíc kg. Mezi hlavní producenty F (HF) patřila Sokolovská uhelná, a.s., Spolana, a.s. a ČEZ, a.s.

  Více o sloučeninách F naleznete pod v seznamu pod jednotlivými názvy, nebo zde (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor)

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Účinky elementárního fluoru pro jeho reaktivitu za přítomnosti vody a vzduchu jsou těžko rozeznatelné od účinku reakčních produktů. Fluor je považován za látku s mimořádně dráždivým účinkem, silnějším než fluorovodík a účinnějším než chlór.

  Lokální účinky vyšších koncentrací fluoru jsou kombinací chemického a tepelného poškození (reakčním teplem při působení na tkáně). Přímý proud fluoru působí v desetinách sekundy na kůži obdobně jako plamen. Při nižších koncentracích dojde k překrvení kůže, otoku a zblednutí. Zasažené místo velmi silně bolí a vytvoří se špatně se hojící vředy.

  Inhalace vyšších koncentrací velmi rychle usmrcuje, při menší expozici je nebezpečí otoku plic. Dlouhodobá či opakovaná expozice nízkými koncentracemi vede až k zánětu dýchacích cest a spojivek, zažívacím poruchám a chronické otravě.

  Účinky fluoridů naleznete zde.

  Účinky fluorovodíku naleznete zde.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Fluor je na Zemi prakticky přítomen pouze ve formě sloučenin (fluorit, apatit, fosforit, kryolit ...).

 • Synonyma

  fluor, fluór, fluorine
 • Limity pro ovzduší


  Emisní limit:

  Pro fluor a jeho anorganické sloučeniny, včetně fluoridů, společně s kyanovodíkem, sirovodíkem, silnými anorganickými kyselinami vyjádřenými jako H kromě HCl a brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br platí podle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. následující limit:

  Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 100 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 10 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

  Pro spalování odpadů platí pro plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. emisní limit 1 mg/m3.

  Imisní limit:

  Není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Podzrmní voda - fluoridy:

  620 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 41 000 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 3 100 mg/kg sušiny.

 • Ostatní limity


  Pracovní prostředí:

  PEL (přípustný expoziční limit): 1,5 mg/m3 (pro dlouhodobou expozci) (nařízení 361/2007 Sb.)

  NPK-P (nejvyšš přípustná koncentrace: 3 mg/m3 (nařízení 361/2007 Sb.)

  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací práh pro emise do ovzduší: 5000 kg/rok (platí pro fluor a anorganické sloučeniny (jako HF)

 • Výstražné symboly

  ToxickelatkyKorozivniaziravelatky

 • R věty

  R 7 - Může způsobit požár, R 26 - Vysoce toxický při vdechování, R 35 - Způsobuje těžké poleptání
 • S věty

  S 9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   84    fluor a anorganické sloučeniny (jako HF)  5000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1. http://www.greenfacts.org/fluoride/ Scientific Facts on Fluoride: Green Facts - Facts on Health and the Environment
  2. http://www.fluoridealert.org Stránky sítě nevládních neziskových organizací (F.A.N.), věnující se problematice používání fluoru
  3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor Profil fluoru na stránkách české verze encyklopedia Wikipedia
  4. http://www.irz.cz/?module=StaticContent&id=s_fluor_a_anorg_sl Profil fluoru a jeho anorganických sloučenin na stránkách IRZ

  5)http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=210&tid=38¨

  6)http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pd

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura

  Nekvasil, F., Trebichavský, J., Blohberger, M.: Škodliviny II, Halogeny (F, Cl, Br, I, At). Kutná Hora 1998.

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  milan.havel@arnika.org


Více z této kategorie: « fenthion fluoranthen »

Banner-stika

Sledujte nás: