fluorid sírový

 • CAS

  2551-62-4
 • Stručná charakteristika

  Fluorid sírový (SF6) je velmi stabilní, prakticky nereaktivní plyn 5x těžší než vzduch. Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem je velká část světové produkce použita v elektrotechnickém průmyslu jako izolátor v silnoproudých transformátorech. SF6 je považován za nejúčinnější skleníkový plyn (22 800x účinnější než C02). Bioakumulace ve vodních organizmech je nízká. Člověk je SF6 vystaven především vdechováním. Podobně jako u helia, i při vdechování SF6 dochází k dočasné změně hlasu, tentokrát k hlubším tónům. Při nadměrné expozici může dojít k výskytu dušnosti, kašle, otoku plic, případně poškození centrální nervové soustavy. Při dlouhodobé expozici může docházet k zvýšenému ukládání fluoridů v kostech.

  SF6 se používá také jako leptadlo při výrobě polovodičů, při tavení hořčíku i jako izolant ve vrstvených oknech. SF6 se v přírodě přirozeně nevyskytuje, do prostředí může unikat z průmyslových provozů i z výrobků, ve kterých je použit. Při rozkladu slunečním zářením je poločas rozpadu odhadován na 800–3200 let. Molekula SF6 ale často na povrchu reaguje s vodou a dále se stává nereaktivní. V půdě je extrémně mobilní, nedegraduje, dochází k jeho zpětnému odparu. Ve vodě nedochází k vazbě na sedimenty, relativně rychle těká do ovzduší. Použití SF6 je regulováno Kyotským protokolem i evropskou legislativou.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Podrobná charakteristika

  Fluorid sírový (SF6) je za normálních podmínek bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu. Přepravován je jako kapalina v tlakových lahvích. SF6 je velmi stabilní, prakticky nereaktivní a nekorozivní plyn, 5x těžší než vzduch. Jedná se o v přírodě se nevyskytující látku. Bod varu SF6 je -63,8 °C, bod tání pak -50,8 °C. Ve vodě je jen omezeně rozpustný, dobře se rozpouští v nepolárních organických rozpouštědlech.

  Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem je velká část světové produkce použita v elektrotechnickém průmyslu jako izolátor v silnoproudých transformátorech, či jiných silnoproudých zařízeních. Používá se také jako leptadlo při výrobě polovodičů, při tavení hořčíku i jako izolant ve vrstvených oknech. Jako inertní plyn nalézá uplatnění i v řadě vědeckých aplikací jako je sledování proudění, sledování rozptylu znečištění v ovzduší. V medicíně se používá při zlepšení kvality ultrazvukového zobrazování, či při operací očí. Může byt použit při sledování úniků podzemních potrubí.

  Potenciál globálního ohřevu (GWP) je u SF6 22 800x vyšší než u CO2. Celková produkce i přes regulace v některých rozvinutých zemích i nadále roste. V roce 2006 bylo celosvětově vyrobeno přes 6 milionů tun SF6, v roce 2012 to bylo již přes 8, 7 milionů tun. Snaha o redukci produkce v rozvinutých zemích nedosahuje rozvoje spotřeby v zemích rozvojových. Podíl sumy fluoridu sírového, fluoruhlovodíků (HFC) a perfluoruhlovodíků (PFC) činil v roce 2004 pouze 0,4% na celkových emisích skleníkových plynů. V roce 2007 pak tzv. F plyny tvořily již 1 % celkového podílů emisí skleníkových plynů.

  Použití SF6 je regulováno Kyotským protokolem. V EU spadá od roku 2006 pod v roce 2014 upravenou regulaci 842/2006. V tomto nařízení je plán regulace a postupného omezení F plynů do roku 2030. U SF6 se týká především použití v metalurgii, elektroizolaci a chladicích systémech.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Fluorid sírový působí při vyšších koncentracích dusivě. Není ale klasifikován jako nebezpečná látka.

 • Výskyt v životním prostředí

  V ovzduší se přirozeně nevyskytuje. Je to chemicky vyráběná látka.

 • Synonyma

  Sulfur hexafluoride
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Povrchová voda - fluoridy:

  Ukazatele jakosti surové povrchové vody pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na pitnou vodu jsou definovány ve vyhlášce Ministerstva zemědělství 48/2014 Sb.

  A1: 1,5 mg/l, A2: 1,5 mg/l, A3: 1,5 mg/l

   

  A1: úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti

  A2: surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.

  A3: úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí, popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné  (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně.

  Podzemní voda - fluoridy:

  620 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty pro fluoridy obecně.

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 41 000 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 3 100 mg/kg sušiny.

 • Ostatní limity

  Pro fluorid sírový nejsou stanoveny žádné specifické limity. Limity pro fluoridy všeobecně naleznete zde.

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   10  2551-62-4  fluorid sírový (SF6)  50       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~K1xR2x:3

  http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

   

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura

  X. Fang et al., Sulfur hexafluoride (SF6) emissions in East Asia determined by inverse modeling. http://www.atmos-chem-phys.net/14/4779/2014/acp-14-4779-2014-supplement.pdf

   

 • Autor

  Ing. Petr Válek


Více z této kategorie: « fluoranthen fluoridy »

Banner-stika

Sledujte nás: