fluoruhlovodíky (HFC)

 • Stručná charakteristika

  Fluorované uhlovodíky (HFC) jsou těkavé, v přírodě se přirozeně nevyskytující látky. Mezi zdroje HFC v prostředí patří výroba, spotřeba i likvidace HCF samotných i produktů, v kterých jsou obsaženy. HCF sice nepoškozují ozónovou vrstvu, patří ale mezi velmi účinné skleníkové plyny. Člověk je HFC vystaven především vdechováním, běžné koncentrace HFC jsou ale v prostředí velmi nízké. U zvířat byl při akutní expozici HFC sledován dočasný jakoby narkotický účinek. Zvířata byla unavená, málo pohyblivá se špatnou koordinací. Při dlouhodobém vdechování bylo sledováno postupné navykání a vymizení toxických příznaků. U psů byl sledován negativní vliv na srdeční činnost.

  Za normálních podmínek jsou to bezbarvé, nezapáchající plyny s takřka nulovou reaktivitou. Uplatnění nacházející především jako náhrada freonů v chladničkách a klimatizacích. Často se jedná o hnací plyny v inhalátorech, mohou být součástí některých hasicích pěn. HFC se rozkládají již ve spodních vrstvách atmosféry, potenciál globálního oteplování (GWP) i chování HFC v prostředí jsou závislé na konkrétním druhu HCF (GWP u HFC 23 je např. 14 800).

 • Podrobná charakteristika

  Fluorované uhlovodíky (HFC) jsou skupinou organických látek obsahujících uhlík, fluor a vodík. Jedná se o těkavé, v přírodě se přirozeně nevyskytující látky. Za normálních podmínek jsou HFC bezbarvé, nezapáchající a nehořlavé plyny s takřka žádnou reaktivitou.

  Uplatnění nacházející především jako náhrada freonů v chladničkách a klimatizacích. HCF mohou sloužit jako vyfukovací plyny při výrobě polymerových pěn, mohou být součástí hasicích přístrojů, rozpouštědel pro čištění plastů a kovů, často slouží jako inhalátorové hnací plyny, používají se také při výrobě polovodičů. Mezi fluorované uhlovodíky patří například látky s označením HFC-23 (vzniká jako vedlejší produkt při výrobě HCFC-22) - její životnost v atmosféře je 260 let, HFC-134a, u nás značená též R134a (její životnost je 13,8 let), HFC-152a (doba životnosti je 1,4 roku) a další.

  HCF, jako náhrada freonů a halonů sice nepoškozují ozónovou vrstvu, patří ale mezi velmi účinné skleníkové plyny. Potenciál globálního ohřevu (GWP) částečně fluorovaných uhlovodíků je u každé látky jiný (GWP u HFC 23 je např. 14 800). Některé hodnoty naleznete zde. HFC se rozkládají již ve spodních vrstvách atmosféry a velmi účinně odrážejí infračervené záření zpět na zemský povrch. Podíl sumy fluoridu sírového, fluoruhlovodíků (HFC) a perfluoruhlovodíků (PFC) činil v roce 2004 pouze 0,4 % na celkových emisích skleníkových plynů. V roce 2007 pak tzv. F plyny tvořily již 1 % celkového podílů emisí skleníkových plynů.

  V EU spadají HFC spolu s ostatními F-plyny pod regulaci 842/2006. Cílem této regulace je omezit produkci F-plynů v roce 2030 na úroveň jedné třetiny jejich produkce v roce 2014. V dubnu 2015 EU navrhla, aby byly HFC zařazeny do látek regulovaných v rámci Montrealského protokolu.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Některé fluoruhlovodíky mohou mít při vyšších koncentracích nepříznivé účinky na srdce a mozek.

 • Výskyt v životním prostředí

  V ovzduší se přirozeně nevyskytují. Jsou to chemicky vyráběné látky. Mezivládní panel ke klimatickým změnám udává, že koncentrace HFC-23 vzrostla mezi lety 1978 a 1995 ze 3 na 10 ppt. Významně vzrostla výroba HFC-134a, který se používá především pro chladící zařízení. Jeho emise vzrostly prakticky z nuly v roce 1990 na 30 kilotun za rok v roce 1996. Koncentrace HFC-152a se pohybuje kolem 1 ppt.

 • Synonyma

  HFC, CHF, F-plyn, HFCs, Hydrofluorocarbons
 • Limity pro ovzduší


  Emisní limit:*

  Pro organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F, společně s organickými sloučeninami chloru vyjádřenými jako Cl a organickými sloučeninami bromu vyjádřenými jako Br platí podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. následující limit:

  Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 10 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

  * Uplatňuje se v případě, že není stanoven specifický nebo obecný emisní limit jednotlivých organických halogenovaných sloučenin, nebo jejich stanovených skupin.

 • Ostatní limity


  Pracovní prostředí

  difluor­methan: PEL (přípustný expoziční limit): 2 000 mg/m3 (pro dlouhodobou expozici) (nařízení 361/2007 Sb.)
  NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace: 5 000 mg/m3 (nařízení 361/2007 Sb.)

  Integrovaný registr znečišťování:

  Ohlašovací práh pro emise do ovzduší: 100 kg/rok

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Rámcová úmluva Spojených národů o změnách klimatu, Kjótský protokol.

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   4    fluorované uhlovodíky (HFC)  100       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1. http://www.chmi.cz/cc/start.html Oddělení změny klimatu ČHMÚ
  2. http://www.chmi.cz/cc/NIR-2006-2004.pdf National Greenhouse Gas Inventory Report of the Czech Republic, NIR, Prague, April 2006
  3. http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=1917454 Skleníkový efekt a náhrada za freony. Překlad článku Dánské agentury na ochranu životního prostředí na stránkách Arniky.
  4. http://www.irz.cz/?module=StaticContent&id=s_fluorovane_uhlovodiky Stránky IRZ věnované fluorovaným uhlovodíkům
  5. http://www.ipcc.ch/ Stránky Mezivládního panelu ke klimatickým změnám (IPCC)
  6. http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/137.htm Základní informace o HFC na stránkách IPCC

  7.http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

  8.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG

 • Literatura

  Hůnová, I., Janoušková S.,: Úvod do problematiky znečištění venkovního ovzduší. Nakladatelství Karolinum 2004.

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  milan.havel@arnika.org


Více z této kategorie: « fluorovodík formaldehyd »

Banner-stika

Sledujte nás: