formaldehyd

 • CAS

  50-00-0
 • Vzorec

  H2CO

 • Stručná charakteristika

  Formaldehyd je přirozeně se vyskytující organická látka, která průmyslu dobře slouží jako základní surovina výroby řady chemických látek (barviva, laky, lepidla, mořidla, pesticidy aj.). Do prostředí se formaldehyd dostává především při výrobě, manipulaci a likvidaci. Důležitým zdrojem je spalování organického materiálu, problematické je jeho odpařování ze stavebního materiálu, dřevotřískového nábytku, koberců a hraček, kde je použit jako lepidlo. Formaldehyd je vysoce toxický pro všechny živočichy. Jedná se o mutagenní a karcinogenní látku (1. kategorie IARC). Člověk může být formaldehydu vystaven vdecznutím, pozřením a kožním kontaktem. Při nízkých koncentracích dochází k podráždění sliznic horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích se pak dostavují silné otoky, záněty plic, popřípadě smrtJe možnou příčinou atopických ekzémů a různých alergických stavů.

  Seznamte se s kampaní Česko bez jedů.

  ceskobezjedu-400

  Toxické plasty do našich domovů nepatří!

  Za normálních podmínek je formaldehyd plyn, charakteristický svým dráždivým zápachem. Přibližně čtvrtina světové produkce formaldehydu jde na výrobu močovinovo-formaldehydových pryskyřic (lepidla na překližku, koberce). Formaldehyd má taktéž dezinfekční a čistící účinky. Používá se ke sterilizaci lékařských pomůcek, dezinfekci zemědělských půd i konzervaci potravin. Vodný roztok formaldehydu, formalín slouží k fixaci biologického materiálu i balzamování lidských ostatků. Přibližně 90% formaldehydu se nachází v atmosféře, kde také samovolně vzniká oxidací uhlovodíků. Ve vodním prostředí těká pomaleji než voda. Nedochází k jeho akumulaci v prostředí, v půdě i vodě podléhá rychlé biodegradaci mikroorganizmy.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle svých možností. Děkujeme!

   
 • Podrobná charakteristika

  Formaldehyd je přirozeně se vyskytující látkou známou též pod systematickým názvem methanal. Jedná se aldehyd kyseliny mravenčí, který je nejhojnější karbonylovou sloučeninou v zemské atmosféře. Za normálních podmínek jde o bezbarvý plyn s charakteristickým, velmi nepříjemným zápachem. Formaldehyd může vznikat přirozenými procesy, jako je oxidace uhlovodíků (i hoření), značná část je ale do prostředí uvolňována díky lidské činnosti. Průmyslově je formaldehyd vyráběn katalytickou oxidací methanolu. V organické chemii je nepostradatelným prekurzorem nepřeberného množství látek. Přibližně čtvrtina světové produkce formaldehydu jde na výrobu močovinovo-formaldehydových pryskyřic, z kterých se posléze vyrábějí lepidla na dřevotřísku a koberce. Uplatnění formaldehyd nalézá v textilním a fotografickém průmyslu, používá s k výrobě čisticích prostředků, k ochraně dřeva, elektro-pokovování. Jako 40% vodný roztok, formalín, slouží k fixaci organického materiálu i balzamování lidských ostatků. Slouží jako dezinfekční činidlo a v něktekrých zemích je používán dokonce jako konzervační látka v potravinách pod označením E240 (v ČR je zakázán).

  V ČR byl formaldehyd za rok 2013 ohlášen pouze v únicích do ovzduší 24 provozovnami v nadlimitním množství 37 826 kg. Jedna provozovna ohlásila podlimitní množství této látky. Formaldehyd byl ohlášen v jedenácti krajích. Nejvíc provozoven (5) jej ohlásilo v Ústeckém kraji. V porovnání s předchozím rokem bylo ohlášeno o téměř 23 tun této látky více. Mezi deset největších znečišťovatelů patřily provozovny zabývající se zpracováním dřeva, ale i zpracováním minerálních výrobků.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Prvními příznaky zvýšené koncentrace formalehydu je podráždění sliznic horních cest dýchacích a spojivek, pociťované subjektivně jako suchost, dráždění ke kašli, pálení očí a slzení. Podráždění očí a horních cest dýchacích může způsobit v koncentracích 0,1−1 mg/m3(Motyka, K., Mikula, P. 2005).

  O formaldehydu se v odborných kruzích mluví jako o jedné z definovaných možných příčin atopického ekzému, chronických zánětů středního ucha a nastartování různých alergických stavů jako takových. Při vyšších koncentracích se pak dostavuje silné slzení, otoky, zánět plic. Koncentrace 60 - 125 mg/m3 (tj. 60.000 - 125.000 µg/m3) může způsobit smrt. Měřitelná koncentrace formaldehydu se nachází především v krvi kuřáků, jimž negativně ovlivňuje především paměť. Experimentální studie prokázaly, že způsobuje rakovinu nasální sliznice u krys. V roce 2004 přeřadila IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) formaldehyd do skupiny 1 - látek karcinogenních pro lidi. Není karcinogenní při požití, ale jeho inhalace způsobuje rakovinu.

  Má karcinogenní a mutagenní účinky. Karcinogenita formaldehydu na zvířatech byla prokázána.

  Hlavní cestou jeho vstupu do organismu je inhalace, ingesce nebo dermální cesta. Protože je vysoce rozpustný ve vodě, více než 90 % je zachycováno v horních cestách dýchacích při inhalaci, jen 6 - 10% se do organismu dostává kůží.

  Dříve se formaldehyd používal také do zubních plomb.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  Vyskytuje se v nezanedbatelných koncentracích jak v interiéru, tak i ve venkovním ovzduší.

  Ve venkovním prostředí se formaldehyd vyskytuje v koncentracích v rozmezí 10 - 100 µg/m3 (znečištěný městský vzduch). Ve vnitřním prostředí bývají koncentrace formaldehydu zpravidla vyšší a mohou přesáhnout hodnoty až 370 µg/m3, například v domech s novým nábytkem (Motyka, K., Mikula, P. 2005).

  Může se uvolňovat z nábytku v bytech (viz níže). Vzniká také při nedokonalém spalování fosilních paliv či odpadů a je obsažen v cigerotovém kouři. Vykouření šesti cigaret v nevětraném prostoru ne větším než 50 metrů krychlových již vede k měřitelným hladinám ve vzduchu. Doporučení Světové zdravotnická organizace je, že by dlouhodobé koncentrace formaldehydu neměla dlouhodobě překračovat 60 µg/m3.

  Formaldehyd je typický zástupce tzv. problematiky uzavřených prostor. Hlavním zdrojem formaldehydu v bytech bývá jeho vybavení - nábytek z dřevotřísky, podlahoviny, koberce či tapety. Je obsažen v syntetických pryskyřicích, lepidlech a v některých mořidlech na dřevo, ale i v oblečení, čisticích prostředcích, kosmetice, dokonce i v některých nekvalitních plyšových hračkách. Dezinfekční prostředek - formalín je 40% roztok formaldehydu.

  Největší nebezpečí představuje vybavení dětských pokojů těmito předměty, kde může formaldehyd dosáhnout i efektivní koncentrace způsobující poruchy zdraví. Pak se rodiče a učitelé diví, jak že tak malé dítě trpí bolestmi hlavy, stále pospává a nesoustředí se. Průkazem je jeho vysoká hladina v ranní moči dítěte.

  V domech, kde bylo použito ke konstrukci dřevotřískových desek nebo močovinoformaldehydové izolace se mohou i po 20 letech pohybovat koncentrace v rozmezí 300 µg/m3 . Nezdravé domy lze dle nálezu ústavního soudu reklamovat. V současnosti vyráběné dřevotřísky vyráběné v této době obsahují již mnohem méně formaldehydu, limit je 8 mg formaldehydu na 100 g absolutně suché hmoty.

 • Synonyma


  Aldehyd mravenčí, formalín, formol, ivalon, karsan, lysoform, methanal, morbicid, NCI-C02799, paraform, superlysoform.
 • Limity pro ovzduší

  Pro formaldehyd spolu s dalšími látkami dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. (1,2-dichlorethylen, acetaldehyd (ethanal), akrylová (propenová) kyselina, diethylamin, dimethylamin, ethylakrylát (akrylan ethylnatý), estery kyseliny akrylové jmenovitě neuvedené pod bodem 6. této přílohy, methylakrylát, methylamin, kyselina mravenčí, nitrotolueny, pyridin a sirouhlík) Vyjádřené jako celkový organický uhlík platí: Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 20 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

 • Limity pro vodu

  Pro pitnou vodu je nejvyšší mezná hodnota 900 µg/l (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb.).

 • Ostatní limity

  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb. stanovuje hygienický limit pro vnitřní prostředí pobytových místností pro formaldehyd na 60 µg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace formaldehydu pro pracovní prostředí je 1 mg/m3 (nařízení vlády č. 178/2001 Sb.).

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těkavých organických látkách (VOC) k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP). Více viz: http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.htm.

 • Výstražné symboly

  Toxickelatky

 • R věty

  R 34 - Způsobuje poleptání, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 23/25 - Toxický při vdechování a při požití
 • S věty

  S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   93  50-00-0  formaldehyd  50      10000 zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.epa.gov/iris/subst/0419.htm (EPA’s Integrated Risk Information System (IRIS))

  2) http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad40.htm (Profil formaldehydu - materiál IFCS - Concise International Chemical Assessment Document 40)

  3)http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

 • Literatura


  1) Motyka, K., Mikula, P. 2005: Přehled stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin v ovzduší. Chem. Listy 99, 13 - 22; 20 (2005), Referáty. http://chemicke-listy.vscht.cz/docs/full/2005_01_13-20.pdf

  2) IPCS 1989: Formaldehyde. Geneva, World Health Organization (Environmental Health Criteria 89).

  3) IPCS 2002: Formaldehyde. Geneva, World Health Organization (Concise International Chemical Assessment Document No. 40).

  4) WHO 2005: Formaldehyde in Drinking-water. (Background document for development of. WHO Guidelines for Drinking-water Quality.) • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: