hydrochinon

Hydroquinone Hydroquinone
 • CAS

  123-31-9
 • Vzorec

  C6H6O2

 • Stručná charakteristika

  Hydrochinon je organická látka ze skupiny fenolů. Přirozeně se v malé míře vyskytuje v rostlinné i živočišné říši, člověkem je využívan díky svým redukčním vlastnostem. Jako meziprodukt vzniká při výrobě barviv, laků, motorových paliv a olejů. Uplatnění nalézá ve fotografických vývojkách, zejména při zpracování černobílých fotografií, v lepidlech, lacích na vlasy, ale také v přípravcích na zesvětlení kůže. Do prostředí uniká především díky chemickému průmyslu a nevhodné manipulaci a likvidaci. Vzniká při hoření organického materiálů, byl stanoven v tabákovém kouři. V atmosféře hydrochinon rychle degraduje, popřípadě navázán na pevné částice dopadá zpět na zemský povrch. V půdě je považován za středně pohyblivý, výzkumy naznačují, že může do určité koncentrace podléhat biodegradaci. Ve vodě dochází k jeho vazbě na pevné částice a sedimentaci. Za vhodných podmínek byl sledován rozklad vodného roztoku hydrochinonu slunečním zářením. Schopnost bioakumulace této látky je nízká. Člověk může být hydrochynonu vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. U lidí byl sledován výskyt alergií, podráždění očí a poruchy pigmentace kůže. U laboratorních zvířat bylo po expozici zaznamenáno poškození jater, ledvin a žaludku, včetně zvýšeného výskytu rakoviny. IARC považuje tuto látku za pro člověka nekarcinogenní, EU ji hodnotí jako podezřelý lidský karcinogen.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Hydrochinon je organická látka ze skupiny fenolů, derivátů benzenu. Molekula hydrochinonu obsahuje dvě hydroxylové skupiny navázané v poloze para na benzenovém jádře. Za normálních podmínek je hydrochinon bezbarvou až světle šedou, krystalickou látkou. Je bez zápachu. Rozpouští se ve vodě, které následně propůjčuje nahořklou chuť. Teplota varu hydrochinonu je 287 °C, teplota tání pak 172,3 °C.

  Hydrochinon se přirozeně vyskytuje v některých rostlinách i v živočišné říši, uměle se vyrábí oxidací fenolů, jako meziprodukt vzniká také při výrobě barviv, laků, motorových paliv a olejů. Může být použit v některých lepidlech a v lacích na vlasy. Redukčních vlastností hydrochinonu se využívá ve fotografických vývojkách, zejména u zpracování černobílých fotografií. Používá se také na lokální léčbu kožních hyperpigmentací;je i běžnou součástí kosmetických přípravků na zesvětlení kůže. V EU je použití k tomuto účelu zakázáno.

  IARC hodnotí hydrochinon jak pro člověka nekarcinogenní látku (kategorie 3). EU dle nařízení 1272/2008 o klasifikaci a označování látek (CLP) považuje hydrochinon za podezřelý lidský karcinogen (2C).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Při pokusech byla zjištěna absorpce pokožkou, která je u hlodavců rychlejší než u člověka. Data u lidí byla zjišťována např. od pracovníků ve fotoprůmyslu.

  Jak prokázaly testy prováděné na hlodavcích, hydrochinon se v těle živočichů metabolizuje především na sulfát a glukoronid konjugát. Jeho působení na DNA spočívá ve tvorbě DNA aduktů.

  Sledovaní pracovníci ve fotoprůmyslu, kteří přicházeli do styku s hydrochinonem, neměli zvýšený výskyt rakoviny, pouze u některých se v menší míře objevil výskyt maligního melanomu.

  Byly prováděny testy na výskyt nádorů u hlodavců - na myších, potkanech a křečcích, kdy byl hydrochinon podáván perorálně. Na výskyt nádorů byly sledovány močové měchýře, žaludky, játra, plíce, jícny a ledviny testovaných zvířat.

  V jedné studii byl nalezen výskyt hepatocelulárního adenomu u samic. Ve dvou studiích byly u samců potkanů zjištěny nádory na ledvinových kanálcích.

  Ve většině testů však nádory po působení hydrochinonu nalezeny nebyly. Při sledování pankreatu křečků nebyl zaznamenán vznik nádorů po působení hydrochinonu.

  Pomocí testů in vitro bylo zjištěno, že hydrochinon je většinou metabolizován na 1,4-benzochinon, jenž se váže na glutathion nebo na DNA. To by mohlo mít toxické účinky především na ledviny či žaludek. Při podání dávky intraperitoneálně (do pobřišnice), byly u testovaných hlodavců zjištěny chromozomální aberace a jiná genetická poškození.

  U člověka na základě dosavadních testů není dostatečně prokázána karcinogenita hydrochinonu. Z testů na zvířatech existují náznaky, že hydrochinon může být karcinogenní. Z těchto důvodů dle IARC hydrochinon není klasifikován jako karcinogenní látka pro člověka (IARC, skupina 3).

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Synonyma

  1,4-benzodiol 4-hydroxyphenol benzen-1,4-diol 1,4-dihydroxybenzen hydroquinone (název v angličtině)
 • Limity pro ovzduší

  Limit není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Podzemní voda:

  1,1 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 29 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 8,1 mg/kg sušiny.

 • Ostatní limity

  Dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 26/2001 Sb. nesmí být hydrochinon součástí většiny kosmetických přípravků, včetně krémů na zesvětlení pleti. Může být použit pouze jako součást oxidačního činidla pro barvení vlasů, jak pro obecné, tak i profesionální použití, v množství max. 0,03 % hmotn. Na obalu musí být uvedeno, že výrobek obsahuje hydrochinon a způsob, jak postupovat při případném zasažení očí.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 68 - Možné nebezpečí nevratných účinků
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Odkazy

  IARC – Monographs in pdf, Volume 71 (1999), Hydroquinone. Dostupné on-line

  Ekotoxikologická databáze

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~9dn1EX:1

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura

  Svoboda Jiří a kol. (2005). Organická chemie I. VŠCHT Praha

 • Autor

  Mgr. Jiří Kristian, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « antimon 2-fenoxyethanol »

Banner-stika

Sledujte nás: