isoproturon

 • CAS

  34123-59-6
 • Vzorec

  C12H18N2O, 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina

 • Stručná charakteristika

  Isoproturon je běžně používaný selektivní herbicid, patřící mezi látky odvozené od močoviny. Isoproturon účinně omezuje fotosyntézu plevelných trav a některých citlivých dvouděložných rostlin. Isoproturon je pro vodní organizmy vysoce toxický. Bioakumulace není známa. Člověk může být isproturonu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Pro savce je tato látka obecně jen málo toxická. U lidí nejsou známy žádné případy otrav. Při akutní expozici nebyl u zvířat zaznamenán žádný toxický účinek. Některé výzkumy provedené na zvířatech poukazují na změny funkce jaterních enzymů a na negativní vliv na červené krvinky.

  Isoproturon se aplikuje především při pěstování obilovin, máků, ale i majoránky. Do prostředí je uvolňován především při aplikaci, dále pak při nevhodné manipulaci a likvidaci. Isoproturon je málo těkavý, při jeho aplikaci dochází k minimálnímu odparu do ovzduší. V půdě je velmi mobilní, schopen průsaků do podzemních vod, podléhá mikrobiálnímu rozkladu. Poločas rozpadu je přibližně 40 dní. Ve vodě je vázán na pevné částice, podléhá hydrolýze. Poločas rozpadu je odhadován na 30 dní. Pro vodní organizmy je vysoce toxický.

 • Podrobná charakteristika

  Isoproturon je běžně používaný selektivní herbicid patřící mezi látky odvozené od močoviny. Isoproturon účinně omezuje fotosyntézu plevelných trav a některých citlivých dvouděložných rostlin. Aplikuje se především při pěstování obilovin, máku, ale táké například marijánky.

  Za normálních podmínek je isoproturon bezbarvá až nažloutlá krystalická látka. Ve vodě je jen omezeně rozpustný, lépe se rozpouští v tucích a olejích. Isproturon není výbušný ani hořlavý. Bod tání je 156,5 – 158 °C, bod varu pak 353 °C.

  V EU se jedná o povolený přípravek na ochranu rostlin. V roce 2014 bylo v ČR spotřebováno bezmála 94 tun této látky, kdy převážná část byla použita na ochranu obilovin.

  Isoproturon je obsažen například v těchto registrovaných přípravcích: AFFINITY WG, ARELON 500 FW, COUGAR SC, MARATON, PROTUGAN SUPER, PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO, TOLKAN FLO.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Pro člověka je isoproturon slabě toxický. Je na seznamu nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek pro vodní prostředí. Je sledován v rámci komplexního monitoringu http://hydro.chmi.cz/ojv2/ .

 • Synonyma


  3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea ,512200 (US EPA PC Code) , Alon, Arelon, Belgran, CGA 18731 , DPX 6774 , Graminon, HOE 16410 , IP 50, Isoprofuron , Isoproturon , Izoproturon , Tolkan, Urea, N,N-dimethyl-N'-(4-(1-methylethyl)phenyl)-urea
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Povrchová voda:
   
  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,3 µg/l, NEK-NPK: 1 µg/l
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
 • Limity pro půdu

  Vyhláška č.13/1994 Sb. stanovuje Příloze č. 2 ukazatele přípustného znečištění půdy náležející do ZPF pro ostatní (nechlorované) pesticidy (jednotlivé) 0,01 mg/kg sušiny a pro celkovou sumu ostatních pesticidů limit 0,1 mg/kg sušiny. 

 • Limity pro odpady

  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.stanovuje zákaz ukládání biocidů na skládku.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Isoproturon je na seznamu látek jako možný prioritní polutant dle rozhodnutí 2455/2001/EC.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  67  34123-59-6  isoproturon    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/ (Program na snížení znečištění vod nebezpečnými látkami)

  2) http://hydro.chmi.cz/ojv/htm/pasporty/pesticidy/isoproturon.htm

  3) http://www.srs.cz

  4) http://www.pesticideinfo.org

  5)http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

  6) http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/isoproturon.pdf http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

   

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  milan.havel@arnika.org


Více z této kategorie: « isodrin kadmium »

Banner-stika

Sledujte nás: