Jak a kde najít informace o životním prostředí ČR

18.10.2010 - Ing. Milan Havel | Články
Následující článek vás seznámí se základními informačními zdroji o životním prostředí ČR. Může Vám posloužit například k porovnání informací o stavu ovzduší, vody či půdy ve Vašem městě s údaji za Českou republiku nebo s údaji za Váš kraj. Takovýto ucelený přehled dosud chyběl.

Statistická ročenka životního prostředí ČR. Vydává MŽP a ČSÚ. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Statistické ročenky jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Zpráva o životním prostředí ČR. Vydává MŽP. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Zprávy o životním prostředí jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Indikátory životního prostředí. Web provozovaný MŽP. Poskytne rychle základní přehled o situaci v jednotlivých oblastech životního prostředí v ČR. Nalezneme ho na adrese http://issar.cenia.cz.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) představuje ojedinělou databázi informací o souhrnných ročních únicích nebezpečných látek z konkrétních průmyslových a zemědělských provozů, které do něj ohlašují informace od roku 2005. Je srovnatelný s americkým systémem TRI (Toxic Release Inventory). IRZ najdete na adrese http://www.irz.cz . Na jeho základě sestavené žebříčky největších znečišťovatelů i po krajích pak na stránkách o IRZ sdružení Arnika.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnné zprávy za kalendářní rok. Vydává SZÚ. Souhrnné zprávy jsou k dispozici na internetu na http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi.

Ročenka dopravy. Vydává Ministerstvo dopravy ČR. Ročenky jsou k dispozici na internetu na http://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm.

Základní informace o Vašem městě či Vaší obci naleznete na Portálu veřejné správy, klepnutím na příslušný kraj na mapě ČR a na příslušnou obec. Základní statistické údaje o obcích naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

 

Kde najdete informace o kvalitě ovzduší

Monitoring kvality ovzduší v ČR zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Ve složce “Aktuální data” naleznete aktuální výsledky měření kvality ovzduší na území ČR.

O tom zda byl v letos či minulém roce ve Vaší lokalitě překročen imisní limit pro některou ze sledovyných látek, naleznete Překročení imisních limitů.

Podrobnější přehled o Vaší lokalitě naleznete v grafických nebo tabulkových ročenkách.

Na stránkách ČHMÚ dále naleznete přehled lokalit se zhoršenou kvalitou ovzduší, údaje o emisích z velkých zdrojích znečištění, souhrnné emisní bilanci či bilanci skleníkových plynů.

Informace o vlivu dopravy na znečištění ovzduší naleznete na stránkách Centra dopravního výzkumu. Chcete-li vědět, kolik aut projíždí Vaší obcí, výsledky posledního sčítání aut z roku 2010 naleznete na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kde najdete informace o kvalitě vody

ČHMÚ provozuje státní síť sledování jakosti vody. Menší toky sledují jednotliví správci toků, jejichž kontakty naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Souhrnné výsledky monitoringu jsou přístupné na Vodohospodářském informačním portálu. Informace naleznete ve složce "Evidence ISVS". Označíte si (klepnete myší) podsložku "Množství a jakost vody" a dále si pod mapou označíte, od koho informace požadujete. Dále vyhledáte příslušný tok na mapě. Sledované ukazatele jsou teplota vody, reakce vody (pH), elektrolytická konduktivita (vodivost), biochemická spotřeba kyslíku BSK-5, chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSK (oba ukazatele ukazují na celkovou koncentraci organických látek ve vodě), amoniakální dusík (ukazuje na znečištění splaškovými vodami, vodami ze zemědělské produkce a z některých výrob), dusičnanový dusík (je jednak konečnou formou rozkladu dusíkatých látek ve vodě, jednak jeho zdrojem je znečištěné ovzduší) a celkový fosfor (jeho zdrojem je používání fosforečných hnojiv v zemědělství, použití pracích prášků s fosforem a některé další výroby).

Výsledky měření specifických látek (rizikové kovy, pesticidy...) jsou přístupné na internetových stránkách ČHMÚ. Lze zde nalézt výsledky rozborů podzemních a povrchových vod, sedimentů a ryb. Výsledky rozborů menších toků si je nutno přímo od jejich správců.

Informace o kvalitě pitné vody publikují vodárenské společnosti v jednotlivých městech. Můžete si tyto údaje od Vaší vodárenské společnosti vyžádat (na webu mají tyto společnosti jen základní údaje). Další informace naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

 

Kde najdete informace o stavu půdy

Monitoring stavu zemědělské půdy v ČR provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Informace naleznete v sekci "Hnojiva a půda". Ústav spravuje registr kontaminovaných ploch, provádí bazální monitoring půdy a monitoruje atmosferickou depozici.

Informace o kontaminovaných místech naleznete v systému evidence kontaminovaných míst, který spravuje Ministrstvo životního prostředí. Pro přístup do systému je nutno se zaregistrovat.

Datum poslední aktualizace: 3.3.2015


zastoupeni-EK-v-CRTato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu