Jedinečný les u Karviné ohrožuje těžba uhlí i kácení. Krajský úřad má povinnost jej ochránit

11.5.2012 - KARVINÁ | Tiskové zprávy
Lázecká remíza, území evropského významu a les, jaký v okolí Karviné jinde nenajdeme, čelí dnes hned dvěma hrozbám. Zatímco plošnému kácení se prozatím podařilo zabránit, lužní les ohrožuje záměr OKD pokračovat v těsné blízkosti této lokality s těžbou uhlí. Pomoci může Krajský úřad vyhlášením zvláště chráněného území. K ochraně lokality ostatně zavazují Českou republiku i mezinárodní dohody, za jejichž nedodržení hrozí sankce.

Lázecká remíza je unikátním fragmentem lužního lesa. Jeho přírodní hodnoty byly uznány i na mezinárodní úrovni – lokalita je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000, a to hned dvakrát. Pod názvem Karvinské rybníky je lokalita chráněna jako významné stanoviště brouka páchníka hnědého, jenž je v rámci evropských směrnic veden dokonce jako prioritní živočišný druh (ohrožený druh, za jehož zachování má Evropská unie zvláštní odpovědnost). A toto území je také součástí rozsáhlejší ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolzí a významným ptačím územím (IBA). Najdeme zde celou řadu vzácných druhů ptáků, například bukáčka malého nebo racka černohlavého.

„Jedná se o poslední ostrůvky přírody v jinak naruby převrácené krajině ostravsko-karvinské pánve. Vedle nadnárodního významu jsou také lokálním přírodním bohatstvím s přínosem daleko přesahujícím chvilkový efekt z vytěženého uhlí. Vzhledem k mezinárodním závazkům i významu pro místní obyvatele by zodpovědné úřady měly toto území ochránit," řekl Jan Nezhyba, vedoucí havířovské pobočky sdružení Arnika.

Domovem páchníka hnědého jsou zde zejména vzrostlé, více než sto let staré duby letní. Právě ty však byly ještě nedávno určeny k rozsáhlému kácení. Na základě podnětu místního občana této hrozbě prozatím Česká inspekce životního prostředí zabránila – kácet se zde nebude plošně, ale jen výběrově. Duby se tedy snad podaří nakonec zachránit, budou-li Lesy ČR rozhodnutí Inspekce respektovat.

Lázecká remíza však čelí dalšímu, ještě většímu nebezpečí. V okolí lokality totiž hodlá společnost OKD těžit černé uhlí. To by znamenalo pokles částí území a změnu hydrologických poměrů – laicky řečeno, les by vyschl a přestal by být lužním lesem. Pro páchníka by to s největší pravděpodobností znamenalo konec. Česká republika má přitom jednoznačnou povinnost předmět ochrany v lokalitách Natura 2000 zachovat a za porušení této povinnosti může být potrestána citelnými finančními sankcemi ze strany Evropské unie.

„Lázeckou remízu může pomoci ochránit Krajský úřad. Bude totiž rozhodovat nejen o samotném záměru OKD, ale i o formě, jakou bude území chráněno,“ upozornil Jan Nezhyba z Arniky. „Měl by rozhodně vzít v úvahu význam, jenž má jedinečný les pro obyvatele Karvinska. Plní totiž celou řadu dalších funkcí: pomáhá ochlazovat mikroklima, čistit ovzduší od nebezpečných prachových částic, které jsou právě v Karviné a okolí problémem, zadržuje vodu v krajině a je jedním z posledních kousků přírody pro odpočinek a rekreaci. Z těchto důvodů by si vyhlášení přírodní památkou zcela jistě zasloužil, proto tento návrh v nejbližších dnech podáme,“ uvedl Jan Nezhyba.

Proces posuzování vlivu záměru pokračovat v hornické činnosti je ve fázi zjišťovacího řízení. Prozatím nebyl vyloučen negativní vliv záměru na EVL Karvinské rybníky a očekává se, že záměr a dokumentace EIA budou přepracovány a znovu zveřejněny.

Další informace:

O Lázecké remíze:
Fragment původního lužního lesa se zbytky relativně původní květeny je součástí územního systému ekologické stability ÚSES. Rostou zde nejen letité duby letní, dosahující stáří cca 100–130 let, ale i vzrostlé olše a vrby, které doplňuje rozvinuté keřové patro. Místy se tvoří stabilní tůňky, které jsou porostlé převážně porostem chráněného kosatce žlutého.
Fotografie z Lázecké remízy:

2012-05-11 Lazecka remiza 002

2012-05-11 Lazecka remiza 007

2012-05-11 Lazecka remiza 001 2012-05-11 Lazecka remiza 008
 2012-05-11 Lazecka remiza 009  2012-05-11 Lazecka remiza 006
2012-05-11 Lazecka remiza 003 2012-05-11 Lazecka remiza 005

 

(Fotografie ve větším rozlišení zašleme na vyžádání)

Co je IBA:
V třípísmenné zkratce IBA se skrývá anglický název mezinárodního programu, který se zabývá ochranou ptáků na celosvětové úrovni – Important Bird Areas (Významná ptačí území). Mezinárodní program IBA odstartovala v roce 1987 Mezinárodní rada na ochranu ptáků.
http://www.birdlife.org/action/science/sites/

Co je Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná či omezená svým výskytem jen na určitou oblast (endemická). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody.
Natura 2000 vychází ze 2 směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992 Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.: Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802

Co je ÚSES
Územní systém ekologické stability – ÚSES – je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, a to podle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody.
http://www.uses.cz/

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu