Konkrétní problémy vodních toků ve městech: Klíšský potok

10.11.2020 - PRAHA | Články
Klíšský potok Úvod Klíšský potok pramení v obci Libouchec a protéká Žďárem, Strážkami a Božtěšicemi, aby pokračoval v Ústí nad Labem, kde se vlévá do řeky Bíliny. Přestože se horní tok potoka nachází z velké části na území CHKO České středohoří, je již zde výsledkem mnoha úprav a stav není přírodě příliš blízký. V minulosti také došlo ke stavbě mnoha meliorací na lukách, které ho obklopují, což dále zvýšilo případné povodňové nebezpečí. Z těchto důvodů navrhuje J. Vrška ve své diplomové práci „Hodnocení kvality fyzického habitatu jako podklad pro návrh revitalizace Klíšského potoka“ úpravy horního toku k přírodě blízkému stavu, který může zlepšit stav celého okolního chráněného území. V minulosti byl potok před územím města Ústí nad Labem rozveden do jednotlivých ulic, ve kterých sloužil jako stoka. Postupně se v těchto místech dostal do systému kanálů pod zem. V oblasti, která byla zastavěna až později, se potok nachází buď v betonovém zapuštěném korytě. Potok byl podle historických pramenů několikrát překládán a postupně sváděn pod zem s přibývající zástavbou. Klíšský potok vzbudil nebývalou pozornost při poslední přestavbě v jedné z ulic, pod kterými protéká, v roce 2019, kdy nebyl nalezen v místech, kde byl zakreslen v mapách, tehdy také mnoho obyvatel teprve zjistilo, že Klíšský potok vůbec existuje.

Popis problému

Obrátila se na nás paní R. Š., která bydlí v blízkosti Klíšského potoka v Ústí nad Labem v betonovém korytě, a to v městské části Holoměř. Paní R. Š. vnímá negativně rozpálenost města, které je z velké části tvořené betonovou výstavbou posledních desetiletí a chybí mu zelená a modrá infrastruktura. Obzvláště na sídlišti, kde paní R. Š. bydlí je v ledních měsících horko a paní R. Š. by stála o zlepšení stavu svého okolí. Jednou z věcí, které ji přijdou jako možné je revitalizace potoka právě v místech, kde se nenachází pod zemí. Spolu s paní R. Š. jsme provedli výzkum možné revitalizace a historického vývoje v tomto směru, který by nám mohl pomoct stav potoku zlepšit.

Společně jsme zjistili, že revitalizace potoka se diskutuje posledních 30 let, posledních deset let ale viditelně méně aktivně. V devadesátých letech se otevřeně probírala možnost vrátit Klíšský potok na povrch a využít ho jako městský přírodní prvek. Od té doby se situace bohužel nijak neposunula.

Řešení

Obrátili jsme se společně s paní R. Š. na magistrát Ústí nad Labem, konkrétně na vodoprávní úřad. Zjistili jsme tak, že město o žádné revitalizaci neuvažuje. Považuje ji za odpovědnost správce vodního toku, v tomto případě Povodí Ohře. Zároveň se obává v současnosti žádná revitalizace naplánována není. Obecně panuje strach z revitalizace z důvodů městské zástavby, nebezpečí povodní a svedení blíže neidentifikovatelných zdrojů vody do toku, jedná se nejspíš o dešťovou vodu z ulic, ale panuje názor, že se může jednat o splašky, v takovém případě by samozřejmě bylo dobré, aby město našlo zdroj takové znečištěné vody a svedlo ji do kanalizace, která můří do čističky odpadních vod, nikoli jako Klíšský potok do řeky Bíliny, respektive jedna jeho část do řeky Labe.

Ústí nad Labem nemá žádný klimatický nebo klimaticko-adaptační plán. Neuvažuje tedy zatím jak podpořit zelenou a modrou infrastrukturu města.

Navrhovaný další postup

Ocitli jsme se v patové situaci, kdy žádná z institucí, která by mohla stav Klíšského potoka změnit, o tom neuvažuje.

Vytvořili jsme proto s paní R. Š. plán, nebo možná raději seznam možností, co je teď možné dělat. Jako klíčové se nám jeví znovuotevřít v Ústí nad Labem diskusi o revitalizaci Klíšského potoka. Tu by bylo dobré podpořit rozsáhlejší studií jako je bakalářská nebo diplomová práce, která by mohla navazovat na výše zmíněnou diplomovou práci věnující se hornímu toku potoka. Probíhají tak jednání se školiteli na místní Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, zda by byli ochotni takovou práci vést. Pokud nedojde k dohodě, bude kontaktovaná Univerzita Karlova, katedra Geografie.

V mezičase dochází k fotografování Klíšského potoka a k přípravě webových stránek. Byla také navázána spolupráce s místními spolky a skupinami usilující o vytvoření klimatického plánu města, vytvářející připomínky k územnímu plánu a rozvoji města.

Paní R. Š. se snaží se najít prostory pro uspořádání výstavy o Klíšském potoku v čase, která by mohla diskusi výrazně pomoci, a kontaktovat místní politiky, kteří by mohli snahu o lepší stav potoka podpořit.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu