kyanovodík

 • CAS

  74-90-8
 • Vzorec

  HCN

 • Stručná charakteristika

  Kyanovodík (HCN) je za normálních podmínek bezbarvá, těkavá kapalina typického mandlového zápachu. V průmyslu má HCN bohaté využití jako prekurzor dalších organických sloučenin (aceton, EDTA, NTA aj.). Hlavními zdroji znečištění HCN je metalurgický, chemický průmysl a spalovací procesy (převážně plasty s obsahem dusíku). Člověk může být HCN vystaven vdechnutím, pozřením akožním kontakem. HCN patří k nejrychlejším jedům; po inhalaci nastává smrt do několika sekund. HCN je schopen procházet buněčnou stěnou a vazbou na trojmocné železo dýchacím řetězci znemožňuje průběh oxidačních procesů. Po nevolnosti, křečích, pálení nosohltanu vše končí smrtí udušením.

  HCN byl poprvé popsán na sklonku 18. století. HCN se přirozeně nachází v peckách některého ovoce (jablka, hrušky, třešně) a samozřejmě hořkých mandlí. Z HCN se vyrábějí pro průmysl velmi důležité sloučeniny kyanid draselný a sodný. Uplatnění nalézá i při kalení oceli, výrobě výbušnin, nebo barvení. Byl používán jako pesticid, v EU však není k tomuto účelu registrován. Za 2. světové války byl používán jako smrtící plyn v plynových komorách (Zyklon B). V atmosféře je kyanid často volně rozptýlen. V půdě i vodě tvoří kyanidy, které jako kyanovodík těkají zpět do atmosféry. HCN je v různé míře toxický pro všechny živé organizmy.

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Kyanovodík (HCN), za normálních podmínek bezbarvá, těkavá kapalina typického mandlového zápachu, byl poprvé popsán na sklonku 18. století. HCN je slabou kyselinou, je těkavý a jeho páry jsou hořlavé a potencionálně výbušné. Často tvoří soli, kyanidy, s draslíkem a sodíkem. Kyanidy opět těkají do prostředí v podobě HCN, je proto zavádějící HCN a kyanidy chápat jako zcela odlišné látky. Přirozeně se HCN vyskytuje v peckách některého ovoce (peckovice), nejznámější je však jeho výskyt v hořkých mandlích.

  HCN má bohaté využití v metalurgickém a chemickém průmyslu. HCN je prekurzorem kyanidu draselného a sodného, používá se v produkci řady organických sloučenin jako je methylmethakrylát, adiponitril, nebo akrylové pryskyřice. Uplatnění nalezl při galvanickém pokovování, těžbě zlata a stříbra i jako insekticid a deratizační prostředek. V EU není HCN k ochraně rostlin registrován. HCN je pro člověka velmi toxický, po inhalaci nastává smrt do několika vteřin. Tohoto faktu využila 3. říše za Druhé světové války, kdy průmyslově vyráběným HCN pod názvem „Zyklon B“ masově zabíjela v plynových komorách koncentračních táborů. HCN byl jako bojový plyn používán i během První světové války, v některých státech USA sloužil za smrtící látku při popravách.

  Podle souhrnné správy Integrovaného registru znečištění za rok 2013 byly kyanidy ohlášeny v nadlimitním množství zejména v únicích do vody (u 9 provozoven) a v přenosech v odpadních vodách a přenosech v odpadech (5 provozoven). U úniků do vody došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu ohlášeného množství o 572 kg, naopak u přenosů látky v odpadních vodách došlo ke zvýšení ohlášeného množství o 152 kg a u přenosů v odpadech zase ke zvýšení o téměř 2,3 t. Největší úniky kyanidů byly v roce 2013 zaznamenány u společnosti Třinecké železárny a.s., Třinec (4 772 kg).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Kyanovodík je velmi silný jed. Přerušuje přívod kyslíku a oxidační procesy v buňkách. Vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje bezprostředně smrt. Zasažení při nízkých koncentracích se projevuje škrábáním v krku, drážděním sliznic hrtanu a očí, bolestmi hlavy, silnou nevolností, zvracením, pocitem strachu, bušením srdce, dušností. Projevuje se slabostí paží a dolních končetin. Při těžkých otravách dochází k okamžitému bezvědomí, ke křečím, zástavě dechu, zástavě srdce.

 • Výskyt v životním prostředí

  Kyanovodík využívají na svoji obranu tzv. kyanogenní rostliny. Je přítomen v hořkých mandlích, peckách od meruněk, kasavě (tropický keř známější asi pod jménem maniok).

 • Synonyma

  Cyklon, Cyklon B, Hydrogen Cyanide, kyanovodík, kyselina kyanovodíková, methannitril
 • Limity pro ovzduší

  Obecný emisní limit pro kyanovodík společně se sirovodíkem (sulfan), silnými anorganickými kyselinami vyjádřenými jako H kromě HCl, fluorem a jeho anorganickými sloučeninami, včetně fluoridů podle bodu 8.6 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., vyjádřenými jako F, bromem a jeho anorganickými sloučeninami vyjádřenými jako Br je následující: Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 100 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 10 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

 • Ostatní limity

  Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění, které stanovuje platné podmínky ochrany zdraví na pracovištích zaměstnanců při práci, stanovuje přípustný expoziční limit (PEL) pro kyanovodík ve výši 3 mg/m3 a nejvyšší přípustnou koncentraci (NPK-P) ve výši 10 mg/m3.Nařízení vlády č. 114/1999 Sb. ze dne 10.května 1999, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, zahrnuje kyanovodík.

  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do vzduchu = 200.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Kyanovodík je uveden na jednom ze seznamů látek úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění, zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení z roku 1994.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatkyHorlavelatky

 • R věty

  R 12 - Extrémně hořlavý, R 26 - Vysoce toxický při vdechování, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření, S 38 - V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 7/9 - Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  85  74-90-8  kyanovodík (HCN)  200       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.epa.gov/iris/subst/0060.htm

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

   

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  milan.havel@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: