en ru

Legislativní pozadí

Způsob zjišťování, nakolik bude zamýšlená stavba, činnost nebo koncepce ovlivňovat přírodu, životní prostředí a život lidí, dnes upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění k 1. lednu 2007. Je pravděpodobné, že bude v budoucnu docházet k dílčím úpravám tohoto zákona, a to jak kvůli požadavkům EU, tak i s ohledem na velkou chaotičnost české legislativy a časté nekoncepční změny právních předpisů. Základní kroky procesů EIA a SEA, stejně jako klíčová pravidla pro účast veřejnosti v těchto procesech, však nejspíše v nejbližší době nedojdou zásadních změn.


Období, pro která byly v platnosti různé verze právních předpisů

SEA (na územně plánovací dokumentaci) zahájená po 1. 1. 2007
* zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. (nabyl účinnosti 1. 1. 2007)

EIA/SEA zahájená po 1. 5. 2004
* zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. 5. 2004) a zákona č. 163/2006 Sb. (nabyl účinnosti 27. 4. 2006)

EIA zahájená po 1. 1. 2002
* zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
* vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

SEA zahájená od 1. 7. 1992 do 31. 4. 2004
* zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. (nabyl účinnosti 1. 1. 2002)

EIA zahájená od 1. 7. 1992 do 31. 12. 2001
* zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. (nabyl účinnosti 1. 1. 2001)
* vyhláška č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

 

EIA a české právo

Původní zákon o posuzování vlivů na životní prostředí byl v České republice přijat v roce 1992, v doznívající euforii společenské změny z listopadu 1989, kdy byla kvalita životního prostředí ještě stále jedním z hlavních témat. Zákon byl z velké části "opsán" z americké legislativy (proto i zkratka EIA z anglického názvu) a stal se jedním z nejprogresivnějších prvků tehdejšího českého práva. O kvalitě zákona svědčí fakt, že platil prakticky beze změny celých 10 let. Dnes upravuje posuzování vlivů značně přepracovaný zákon z roku 2001, který vznikl v rámci příprav na vstup ČR do Evropské unie. V mezidobí (2002 - duben 2004) ještě zůstávala v platnosti část původního zákona z roku 1992, která upravovala tzv. proces SEA - posuzování vlivů územních plánů a jiných koncepčních dokumentů na životní prostředí.

Současný zákon o posuzování vlivů na životní prostředí prošel významnými úpravami. Novela z roku 2004 definitivně zrušila zákon z roku 1992 a sjednotila posuzování EIA a SEA do jediného právního předpisu. Tato novela, vyvolaná změnami příslušných směrnic EU, přinesla např. i prodloužení lhůt pro připomínky veřejnosti nebo rozšíření seznamu záměrů a koncepcí, které podléhají důkladnému posouzení. Dá se říci, že nová právní úprava přináší do posuzování vlivů celkové zpřesnění a zpřehlednění jednotlivých procedur. Právo veřejnosti na účast v procesech EIA i SEA zůstává i po rozsáhlých novelách zachováno. Další změny přinesla v roce 2006 druhá "velká novela" (účinná od 27. dubna 2006). Tu vyvolala hrozba finančních sankcích ze strany Evropské unie vůči ČR za nesprávný převod směrnic EU do českého práva ohledně vymezení posuzovaných záměrů. Poslední změna zákona o posuzování vlivů, také z roku 2006, souvisela s přijetím nového stavebního zákona. Účinná je od 1. ledna 2007 a mění zejména posuzování vlivů územních plánů.

Další změny zákona o posuzování vlivů se dají očekávat v souvislosti s přesnější transpozicí práva Evropských společenství (tzv. směrnice EIA) a k zajištění větší návaznosti a propojenosti procesů EIA a SEA. Jistá je změna zákona (související s předposlední novelou) upravující způsob "ohlašování" těch nejmenších záměrů.

Mezi nevládními ekologickými organizacemi panuje dlouhodobější spor o to, zda by bylo lepší, kdyby stanovisko EIA bylo jednoznačně závazné, nebo dokonce aby se celá procedura EIA integrovala do povolovacích řízení, a výsledek posuzování tak mohl být přezkoumáván při odvolacím řízení nebo soudním procesu. Výčet argumentů pro i proti závaznosti procesu EIA je poměrně vyrovnaný a názor různých organizací tak zůstává nejednotný.