methan

 • CAS

  74-82-8
 • Vzorec

  CH4

 • Stručná charakteristika

  Methan (CH4) je přirozeně se vyskytujícím, bezbarvým plynem bez zápachu. Methan je hlavní složkou zemního plynu. Díky schopnosti pohlcovat infračervené záření je methan významný skleníkovým plynem. Až 80 % emisí methanu je připisováno biologickým procesům. Člověk k nárůstu množství methanu v prostředí přispívá zejména chovem hospodářských zvířat, spalováním organických materiálů nebo jejich skládkováním. Při vdechování velkého množství methanu může docházet k poruchám dýchání, bezvědomí až k smrti udušením. Při kontaktu tekutého methanu s kůží dochází k vzniku vážných omrzlin. Vysoké riziko představuje výbušnost methanu již při 5 až 15% směsi se vzduchem. Množství člověkem produkovaného methanu je ve členských zemích regulováno Kyotským protokolem.

  Seznamte se s kampaní Česko bez jedů.

  ceskobezjedu-400

  Toxické plasty do našich domovů nepatří!

  Uplatnění nachází především jako palivo (např. CNG – stlačený zemní plyn), může být taktéž prekurzorem některých dalších organických látek. Přirozeně se do prostředí uvolňuje v důsledku biologického rozpadu organické hmoty za nepřístupu vzduchu (hnití). V atmosféře je methan schopný přenosu na velké vzdálenosti, jeho poločas rozpadu se odhaduje na 4 roky. V půdě je methan velmi pohyblivý, dochází k jeho zpětnému odparu do ovzduší i biologickému rozkladu. Ve vodě není vázán na sedimenty, za určitých podmínek podléhá mikrobiálnímu rozkladu.

 • Podrobná charakteristika

  Methan (CH4) je v prostředí přirozeně se vyskytujícím plynem. Za normálních podmínek jde o bezbarvý, vysoce hořlavý a výbušný plyn bez zápachu. Methan je lehčí než vzduch, teplota varu methanu je -161 °C. Ve vodě je methan v podstatě nerozpustný, dobře se rozpouští v některých organických rozpouštědlech (alkoholy aj.).

  Odahuduje se, že až 80 % světové produkce methanu je biologického původu. Přirozeně methan vzniká při anaerobních rozkladných procesech organické hmoty (hnití), uvolňuje se taktéž při požárech, sopečných erupcích, nebo také z mořské hladiny. Velké množství methanu je uloženo v podzemních zásobnících, nebo také v trvale zmrzlé půdě, permafrostu.

  Methan je přirozenou součástí zemního plynu (85 %). Většina methanu je spotřebována jako palivo pro průmysl, domácnosti i osobní a nákladní dopravu (CNG – stlačený zemní plyn). Při spalování se přeměňuje na oxid uhličitý a vodu.

  Methan je přibližně 20x účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Významnými zdroji methanu v prostředí jsou zemědělská produkce, průmysl se zemním plynem, skládky a těžba uhlí. Produkce methanu je v členských zemích regulovaná Kyotským protokolem. V ČR byly v roce nahlášeny nadlimitní úniky methanu do ovzduší ve výši bez mála 3,5 tisíce tun. Mezi největší „producenty“ patří v ČR tradičně skládky odpadů.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. V nebezpečných případech může nastat ztráta vědomí, zástava srdce nebo dojít k poškození centrálního nervového systému.

 • Výskyt v životním prostředí

  Je přítomen ve starých hlubinných dolech, ve skládkovém plynu, ale také všude tam, kde se používá hnůj. Vyskytuje se také v koksárenském plynu, svítiplynu, při krakování ropy, nebo jako důlní plyn.

  Patří k tzv. skleníkovým plynům, které způsobují oteplování atmosféry Země. Během posledních 200 let se koncentrace methanového plynu v atmosféře zdvojnásobila z 0.8 na 1.7 ppm.

 • Limity pro ovzduší

  Obecný emisní limit prozatím nestanoven. Tímto se oznamuje jeho vyhlášení ve lhůtě po uplynutí tří let od účinnosti této vyhlášky (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.).

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těkavých organických látkách (VOC) k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP). Více viz: http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.htm.

 • Výstražné symboly

  extremne-horlavy

 • R věty

  R 12 - Extrémně hořlavý
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě, S 16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření, S 33 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   1  74-82-8  methan (CH4)  100000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~7mK0wa:1

   

  http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Kamil Repeš, Ing. petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « melamin methylazinfos »

Banner-stika

Sledujte nás: