methylazinfos

Skupina

Insekticidy
 • CAS

  86-50-0
 • Vzorec

  C10H12N3O3PS2

 • Stručná charakteristika

  Methylazinfos je širokospektrální, organofosfátový pesticid vyráběný několika světovými korporacemi. Jako všechny organosfosfátové pesticidy, i methylazinfos je v prostředí vysoce perzistentní látkou s neurotoxickým účinkem. Aplikuje se především na povrch listů, kde hubí škůdce, kteří se listy živí. Používá se k ošetřování celé řad plodin, mimo jiné ovocných stromů a zeleniny, polních a okrasných plodin, ale i lesních stromů. V EU je od roku 2006 zakázán. Obecně je methylazinfos do prostředí uvolňován především při použití a nevhodné manipulaci a likvidaci. V atmosféře degraduje v řádech hodin. Ve vodním a půdním prostředí se rychlost degradace liší v závislosti na vnějších podmínkách (rybníky 2 dny, chudé půdy až 300 dnů). Nepředpokládá se jeho průsak do podzemních vod. Methylazinfos je vysoce toxický pro vodní organizmy a svace, méně pro ptáky. Člověk může být této látce vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. Po vdechnutí dochází k poruchám dýchání, závrati, plicnímu edému, nebo až k bezvědomí. Po pozření methylazinfos způsobuje nevolnost, průjmy, zvracení, svalové křeče, paralýzy, případně kóma.

 • Podrobná charakteristika

  Methylazinfos je organofosfátový, širokospektrální insekticid. Jedná se o perzistentní organický polutant (POP) s neurotoxickým účinkem – inhibice acetylcholinesterázy. Čistý methylazinfos má podobu bezbarvých krystalů, které tají zhruba při teplotě 74°C. Ve vodě je málo rozpustný, ale dobře se rozpouští ve většině organických rozpouštědel. Je nestabilní při teplotách nad 200°C. Komerčně dostupné přípravky mají například formu smáčitelného prášku nebo tekutého koncentrátu.

  Methylazinfos byl odvozen od nervových plynů používaných za 2. světové války, v USA byl poprvé registrován v roce 1959. Aplikuje se především na povrch listů, kde hubí škůdce, kteří se listy živí. Používá se k ošetřování celé řad plodin, mimo jiné ovocných stromů a zeleniny, polních a okrasných plodin, ale i lesních stromů. Methylazinfos je toxický také pro některé roztoče a slimáky.

  V EU je methylazinfos zakázán jak pro zemědělské, tak i domácí použití.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Methylazinfos patří mezi nejvíce toxické zástupce rodiny organofosfátových pesticidů. Je silně toxický při vdechování, kožním kontaktu i při náhodném požití. Poškozuje normální fungování cholinesterázy, enzymu, který je velmi důležitý pro správné fungování nervové soustavy. Zejména jedinci se sníženou funkci plic, trpící svalovými záškuby nebo lidé ovlivnění také jinými inhibitory cholinesterázy jsou citliví na působení methylazinfosu. Hodnoty laboratorně zjištěných dávek LD50 pro různé organismy lze nalézt pod následujícím odkazem, případně níže v sekci limity.

  Pokud člověk během jednoho dne požije dávku překračující 1,5 g, mohou se dostavit příznaky vážné otravy jako je šeroslepost, zvýšené slinění a pocení, bolesti žaludku, zvracení, průjmy a ve vážných případech může dojít i ke ztrátě vědomí a smrti. Vdechování methylazinfosu v aerosolu může prozměnu způsobovat dušnost, svírání na hrudi, rozostřené vidění a slzení. Čistá látka se dobře vstřebává pokožkou, což může vést až k dosažení letální dávky i při dermální expozici. Mezi příznaky takové expozice patří zvedání žaludku, zvracení nebo svalové křeče.

  Dlouhodobější kontakt s nižšími koncentracemi methylazinfosu může ovlivňovat funkci cholinesterázy, což ve svém důsledku může způsobit rozvinutí onemocnění podobného chřipce, které provází například slabost a nechuť k jídlu.

  Reprotoxické působení dle laboratorních studií do velké míry závisí na dávce. Při koncentracích, kterým může být vystaven člověk je toto riziko ale nepravděpodobné. Podobné je to i s teratogenním působením této látky. Pokud jde o karcinogenitu, na základě doposavaď provedených výzkumů není zcela jasné, zda má methylazinfos karcinogenní působení. Mutagenita u této látky nebyla prokázána.

  Pokud jde o setrvání methylazinfosu v organismu, na základě jedné provedené studie se ukázalo, že Gution (pesticid na bázi methylazinfosu) se v těle poměrně rychle metabolizuje na netoxické látky. Azinfosmetyl se současně vyloučí z těla savců v podobě moči a exkrementů zhruba do dvou dnů.

  Toxicita methylazinfosu se do značné míry různí podle druhu organismu, které je této látce vystaven. Pro ptactvo je methylazinfos mírně až středně toxický. Intoxikace u nich může způsobovat křeče v křídlech, opakované zvracení, průjem a ztrátu pohyblivosti.

  Pro sladkovodní druhy ryb je methylazinfos středně až silně toxický. U ryb přiotrávených Gutionem lze pozorovat narušení centrálního nervového systému, které se projevuje například nepravidelným pohybem a nekontrolovanými svalovými záškuby.

  Pro ostatní organismy je také methylazinfos škodlivý, všeobecně lze ale uvést, že vodní organismy a suchozemští savci jsou citlivější než ptáci.

 • Výskyt v životním prostředí


  Doba setrvání methylazinfosu v půdě se značně liší, nicméně na běžné polní půdě se rozkládá poměrně rychle. Na písčité půdě je jeho poločas rozpadu asi 5 dnů. Na chudé půdě s nedostatkem kyslíku může ale poločas rozpadu přesahovat i dobu 300 dnů. V půdě je poměrně imobilní, protože se dobře váže na půdní částice a je pouze málo rozpustný ve vodě. Nejčastější cestou jeho rozpadu je biodegradace a odpar z povrchu. Částečně je také rozkládán hydrolýzou a slunečním UV zářením.

  Ve vodě se methylazinfos, podobně jako i jiné organofosfáty poměrně rychle odbourává. Například v rybnících, kde je rozkládán zejména UV zářením a činností mikroorganismů, je jeho poločas rozpadu zhruba 2 dny. Hyrolýza má význam pouze v zásaditých vodách.

 • Synonyma


  Azinfos-Methyl, Azimil, Bay 9027, Bay 17147, Carfene, Cotnion-methyl, Gusathion, Gusathion-M, Guthion, Methyl-Guthion
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  0,005 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky) 

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 24 - Toxický při styku s kůží, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 26/27 - Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/azinopho.htm Profil methylazinfosu na Extoxnet.

  2) http://www.speclab.com/compound/c86500.htm Profil methylazinfosu na Spectrum - Chemical fact sheet.

  3) http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest59_e.htm Profil methylazinfosu na Inchem.org

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « methan methylbromid »

Banner-stika

Sledujte nás: