mirex

 • CAS

  2385-85-5
 • Vzorec

  C10Cl12

 • Stručná charakteristika

  Mirex je organochloridový, požerový insekticid v minulosti používaný na hubení mravenců a termitů. V současnosti jsou pro prostředí rizikové zejména staré ekologické zátěže, nezabezpečené manipulační sklady a skládky nebezpečného odpadu. Mirex je perzistentní organická látka (POP) s vysokým stupněm bioakumulace v potravních řetězcích. Člověk je mirexu v současnosti vystaven především konzumací jím kontaminované potravy. Toxický účinek mirexu na člověka není doposud zcela objasněn. U zvířat bylo experimentálně zjištěno poškození žaludku, jater, ledvin, štítné žlázy, nervové a reprodukční soustavy. Mirex je považován za možný lidský karcinogen a látku poškozující reprodukční a imunitní systém. Mirex je zakázán Stockholmskou úmluvou.

  Uplatnění nalezl mirex také jako zpomalovač hoření do plastů, barev, stavebních materiálů a elektroinstalací. Mirex je jen málo ve vodě rozpustný, v podstatě se neodpařuje. Ve vodním a půdním prostředí je vázán na pevné částice. V půdě je nemobilní, naopak ve vodě velmi mobilní. V prostředí je schopen setrvat roky. Při kontaktu se světlem degraduje na pro člověka ještě nebezpečnější fotomirex. V živočiších se mirex váže na tukovou tkáň.

 • Podrobná charakteristika

  Mirex je organochloridový, požerový insekticid v minulosti hojně používaný proti mravencům a termitům. V čisté formě jde o bílou krystalickou látku bez zápachu s teplotou tání 485 °C. Je rozpustný v organických rozpouštědlech, ve vodě jen minimálně. Je extrémně stabilní. Poprvé byl mirex syntetizován v roce 1946, jako pesticid byl však použit až v roce 1955. V USA byl vyráběn a používán až do roku 1978. V letech 1959 - 72 se přidával jako zpomalovač hoření do plastů, stavebních materiálů, barev papíru a elektroinstalací. V České republice nebyl nikdy vyráběn ani používán. Mirex byl v roce 2001 zařazen do dvanáctky nejnebezpečnějších organických polutantů (tzv. „dirty dozen“) spadajících pod přísnou regulaci v rámci zemí Stockholmské úmluvy. ČR ratifikovala tuto úmluvu v roce 2004.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Poškozuje imunitní a reprodukční systém. Je zařazen mezi potenciálně rakovinotvorné látky.

  Studie prokázaly u zvířat, že požití vysokých dávek mirexu může poškodit žaludek, střeva, játra, ledviny, oči štítnou žlázu, nervovou a rozmnožovací soustavu.

  Zatížení obyvatelstva je sledováno od roku 2002. Podobně jako u jiných POPs je i u mirexu hlavním zdrojem expozice tuk živočišného původu. Míra expozice je ale velmi nízká.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  V přírodě se rozkládá velice pomalu a může přetrvávat v prostředí i řadu let. Nerozpouští se ve vodě, ale může se vázat v půdě a na sedimenty. Kumuluje se v živočišných tucích.

  V České republice se monitoruje v potravinách od roku 2002. Protože u nás nebyl nikdy používán, je důležité hlavně sledování dovážených potravin. Největší koncentrace 0.281 ug/kg byla zjištěna v másle.

 • Synonyma


  1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dodecachloro-octahydro-1,3,4-met; 1,2,3,4,5,5-Hexachloro-1,3-cyclopentadiene dimer; ENT 25,719; GC 1283;
  hexachlorocyclopentadiene dimer; perchlorodihomocubane; perchloropentacyclodecane;
  dechlorane.
 • Limity pro ovzduší

  Není stanoven žádný limit.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  Vyhláška č.252/2004 Sb. ve znění Vyhlášky 187/2005 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu. Norma stanovuje nejvyšší mezní hodnotu pro pesticidní látky a pro jejich sumu.

  Balená voda:

  Vyhláška 275/2004 Sb. stanovuje hygienické požadavky pro balené vody. Pro pesticidní látky pro každou zvášť je stanoven limit 0.025 ug/l.

  Podzemní voda:

  0,0037 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 0,096 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,027 mg/kg sušiny.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpDrazdivelatky

 • R věty

  R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 62 - Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti, R 63 - Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky, R 64 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka, R 20/21/22 - Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  46  2385-85-5  mirex  1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts66.html#bookmark02. Profil mirexu a chlordekonu na stránkách ATSDR.

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Literatura


  1) Holoubek, I. et al. 2003/2005: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Czech Republic. Tocoen, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia Recetox - Tocoen & Associates, Tocoen REPORT No. 249, Brno, srpen 2003. Verze 2003, doplněna 2005.


  2)Robert L. Metcalf "Insect Control" in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry" Wiley-VCH, Wienheim, 2002.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « methylbromid naftalen »

Banner-stika

Sledujte nás: