Množství odpadů z domácností lze snížit. Příklady z Německa.

17.9.2013 - SRN/ČR | Články
Česká republika má přibližně o jednu třetinu vyšší průměrnou produkci směsného a objemného odpadu než Německo. Některé regiony mají tuto produkci dokonce čtyřikrát nižší.

Na několika příkladech z Německa si ukážeme, o kolik lze snížit produkci komunálního odpadu při přijetí vhodných opatření. K těm nejúčinnějším patří zavádění motivačních plateb za odpady a řešení otázek kolem bioodpadu. Smysl mají ale i menší opatření jako jsou snahy o snižování reklamy ve schránkách, podpora vratných obalů, podpora užití látkových plen a burz použitého zboží. Propagaci si zaslouží i různé opravny a půjčovny.

Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis je region, který leží v Hesensku, ve kterém žije přibližně 180 tisíc obyvatel. V roce 1995 zde byly zavedeny platby za odpad podle jejich objemu a v roce 1996 i plošný sběr bioodpadu. V důsledku těchto opatření došlo během několika let k výraznému snížení produkce směsného a objemného odpadu a tento pozitivní trend trvá stále. V roce 2010 zde evidovali přibližně dvakrát méně tohoto odpadu oproti průměru ČR. K určitému nárůstu produkce odpadů došlo patrně hlavně z důvodu menší podpory domácího a komunitního kompostování. Díku to mu má region celkovou produkci vyšší než je zemský průměr. Produkce zbytkového a objemného odpadu je však výrazně nižší (tabulka). 

Rok

Počet obyvatel

SKO + OO

[kg/obyv./rok]

Tříděný sběr

[kg/obyv./rok]

Bioodpady

[kg/obyv./rok]

Odpady celkem

[kg/obyv./rok]

1993

179746

211

111

86

409

1994

180855

233

124

108

466

1995

181993

178

134

126

438

1996

182904

157

138

145

440

1997

183444

130

142

168

439

1998

183612

129

147

170

444

2010

183103

126

191

189

506

Poznámky:

a) SKO + OO - směsný komunální odpad z domácností a menších živností a objemný odpad

b) produkce směsného a objemného odpadu z domácností je v ČR přibližně 250 kg/obyv./rok

c) produkce směsného a objemného odpadu z domácností a menších živností byla v roce 2010 v Hesensku 206 kg/obyv./rok, produkce bioodpadu 128 kg/obyv./rok

zdroj: http://www.a-lf.de/uploads/Infos_und_Statistik/Abfallmengenbilanz_Hessen_2010.pdf

Aschaffenburg

Aschaffenburg je stosedmdesátitisícový okres v Bavorsku, kde byl v roce 1997 zaveden systém plateb za odpady podle jejich váhy. Finanční motivace vedla k výraznému snížení produkce odpadu (viz tabulka). Každá domácnost má svoji nádobu označenou kódem a čipem. Minimální objem nádoby na jednu osobu je 20 litrů (objem nádob lze slučovat v rámci jednoho domu). Při vyvážení se plná a prázdná nádoba automaticky zváží a lidé tak platí jen za skutečně vyprodukovaný odpad. Za tříděný sběr, včetně bioodpadu, se neplatí (dokoupit lze pytle na bioodpad při likvidaci menšího množství tohoto odpadu ze zahrádek).

Za likvidaci objemného odpadu se platí. Můžete si objednat jeho odvoz, případně ho můžete sami odvézt na sběrný dvůr. Odvoz kusů delších než 2 metry či vážících více než 50 kg si musí majitelé zajistit sami. Snižování produkce odpadu region podporuje i bezplatnou inzercí opraven a půjčoven. V regionu se dvakrát ročně provádí svoz kovů, elektroodpadu, dřeva a papíru (zdarma). Je dáno, který materiál je nutno likvidovat jako objemný odpad a který je možné zlikvidovat v rámci těchto svozů.  

Rok

Počet obyvatel

SKO + OO

[kg/obyv./rok]

Tříděný sběr

[kg/obyv./rok]

Bioodpady

[kg/obyv./rok]

Odpady celkem

[kg/obyv./rok]

1990

159338

194

59

18

273

1991

162495

182

95

27

304

1992

164874

182

110

27

319

1993

167247

174

127

35

336

1994

168118

159

126

54

339

1995

169576

161

128

79

368

1996

171156

153

130

82

365

1997

172106

96

139

106

341

2011

172429

60

233

130

423

Poznámky:

a) SKO + OO - směsný komunální odpad z domácností a menších živností a objemný odpad

b) statistické údaje o produkci odpadů v okresech v Bavorsku naleznete - http://www.abfallberatung.bayern.de/koerperschaft.asp?gkz=671#TitelBeratung

c) více informací o systému nakládání s odpady v regionu naleznete –

http://www.bessenbach.de/de/leben-soziales/ver-entsorgung/abfall.html

Spolková země Sasko

Jako další příklad zde uvádíme výsledky nakládání s odpady z domácností v Sasku. V této spolkové zemi se podařilo od roku 1995 do roku 2011 snížit celkovou produkci odpadů z domácností ze 483 na 329 kg/obyv./rok, přičemž množství směsného odpadu kleslo z 264 na 127 kg/obyv./rok a množství objemného odpadu ze 61 na 26 kg/obyv./rok (přibližně je těchto odpadů tedy produkováno o 100 kg na osobu méně než v ČR). Nízká je produkce bioodpadů, čehož je dosaženo zpoplatněním svozu této suroviny v mnoha lokalitách. V roce 2011 se jich vytřídilo 53 kg na 1 obyvatele. Ve spolkové zemi Sasko se za odpady platí podle objemu vyprodukovaného odpadu, s tím že poplatek se obvykle skládá z pevné částky a dále se platí v závislosti na velikosti nádoby a frekvence jejího vyprazdňování. Zpoplatněn je i odvoz bioodpadu. Celkové náklady na 1 obyvatele se pohybují mezi 28 až 77 Euro, průměrné náklady byly 52 Euro/obyv./rok (průměrné náklady obcí na nakládání s odpady v roce 2011 bez příspěvku od společnosti EKOKOM byly v ČR 882 Kč/obyv./2011). Přestože se v Sasku platí za odpady podle jejich objemu, nebyl zaznamenán nárůst černých skládek. Náklady na jejich likvidaci na jednoho obyvatele v roce 2011 činily 0,29 Euro, což je méně než v ČR (9,90 Kč).

Informace o vývoji produkce odpadů z domácností a poplatků za odpady naleznete na: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wertstoffe/13660.htm https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/13616

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu