Když se kácí, je třeba i sázet

Ukládání kompenzačních opatření k odstranění ekologické újmy způsobené povoleným kácením upravuje § 9 zákona o ochraně přírody. Vzhledem k tomu, že nebyl vydán speciální zákon, nelze ukládat odvody za kácení, ale pouze náhradní výsadbu. Není však vyloučeno, aby si povinná osoba k provedení náhradní výsadby najala jinou osobu.

Výsadba by neměla být vnímána jako trest za kácení, kompenzuje se jí legálně vzniklá ekologická újma (na rozdíl od ukládání tzv. nápravných opatření podle § 86 odst. 2 zákona o ochraně přírody). Náhradní výsadba se ukládá zároveň s rozhodnutím o povolení kácení a aby měla smysl, měla by být doplněna i uložením povinnosti péče o dřeviny.

Zákon o ochraně přírody nechává v ustanovení § 9 odst. 1 na úvaze úřadu, jestli vůbec kompenzace stanoví. Pokud ale vezmeme v úvahu zásady činnosti správních orgánů a povinnosti přímo orgánů ochrany přírody (především střežit veřejný zájem na ochraně životního prostředí), je nutné stanovit náhradní výsadbu téměř vždy. Pokud se úřad rozhodne uložit jen minimální kompenzaci (nebo výsadbu na jiném místě, než se kácí, a bez povinnosti péče o vysazené dřeviny), musí o to pečlivěji a zcela exaktně svoji úvahu vysvětlit a v rozhodnutí popsat důvody, které jej k němu vedly. Nepřiměřená náhradní výsadba může být zákonnou vadou rozhodnutí a může vést k jeho zrušení.

Konkrétní rozhodnutí o kácení dřevin musí proto v části týkající se uložení náhradní výsadby obsahovat určení počtu vysazovaných geograficky původních a stanovištně vhodných druhů stromů, stanovení jejich vzrůstu a počtu let zapěstování, termín plnění výsadby, dobu případné následné péče, požadavek výměny uhynulých sazenic, případného technického zabezpečení dřeviny a podmínek pro zalévání.

Patero nejčastějších pochybení při ukládání náhradní výsadby

  1. náhradní výsadba neodpovídá svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením dřevin – není uložena vůbec nebo množství a kvalita nových dřevin je příliš nízká
  2. rozhodnutí neobsahuje přesné uvedení počtu, druhu a kvality sazenic určených pro náhradní výsadbu – je tudíž nevynutitelná
  3. výsadba je uložena v jiné lokalitě, než kde se povoluje kácení – nově vysazené dřeviny tak nemohou kompenzovat ekologickou újmu v místě postiženém kácením
  4. spolu s výsadbou není uložena adekvátní následná péče o dřeviny – funkce výsadby tak může být zmařena
  5. náhradní výsadba se soustředí pouze na stromy a zapomíná na keře – dochází tím k ochuzení biotopu pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva