nemethanové těkavé organické látky (NMVOC)

 • CAS

  -
 • Vzorec

  -

 • Stručná charakteristika

  Nemethanové těkavé organické látky (NMVOC) je obsáhlá skupina všech organických těkavých látek s výjimkou methanu. Obecně sem patří alkoholy, aldehydy, alkany, aromáty, ketony a halogenované deriváty těchto látek. Často se jedná o různá ředidla, čistidla a rozpouštědla používaná například při výrobě laků a barev. NMVOC znečišťují především atmosféru, podmiňují vznik přízemního ozónu. Halogenované NMVOC poškozují také stratosférický ozón chránící zemský povrch před UV zářením. NMVOC jsou schopny kontaminovat půdu, podzemní i povrchové vody. Toxické účinky jsou u této skupiny různorodé. Může se jednat o látky poškozující nervovou soustavu, látky, způsobující nevolnosti, zvracení, křeče. Některé z NMVOC jsou podezřelé, jiné již prokázané lidské karcinogeny. Riziko představuje často výbušnost a vysoká hořlavost těchto látek.

  Pomocí celkového množství NMVOC jsou sledovány emise těchto látek v rámci Integrovaného registru znečišťování. Přirozeně jsou NMVOC produkovány například rostlinami, vznikají taktéž při spalování organického materiálu. Obecně lze za antropogenní zdroje NMVOC považovat spalování fosilních paliv, chemický i jiný průmysl, kde se NMVOC používají.

 • Podrobná charakteristika

  Podrobnější informace naleznete pod jednotlivými látkami.

   

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   7    nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)  100000       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « naftalen nikl »

Banner-stika

Sledujte nás: