nitrofen

 • CAS

  1836-75-5
 • Vzorec

  C12H7Cl2NO3

 • Stručná charakteristika

  Nitrofen je kontaktní herbicid používaný proti některým jednoletým plevelům především u obilovin, cukrové třtiny, zeleniny a okrasných květin. Ve vysokých dávkách působí jako totální herbicid. V atmosféře je přítomen ve formě páry, která přibližně do 28 dní degraduje reakcí s hydroxylovými radikály. Navázán na pevné částice postupně klesá zpět k zemi. V půdě je nepohyblivý, podléhá pozvolnému biologickému rozkladu. Ve vodě je vázán na pevné částice a sedimentuje. Nitrofen je náchylný k rozkladu slunečním zářením. Bioakumulace je u této látky velmi vysoká. Člověk může být nitrofenu vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. V současnosti představují největší riziko rezidua v potravinách. Při akutním kontaktu dráždí oči, kůži a sliznice dýchacích cest. U zvířat byl sledován zvýšený výskyt rakoviny jater a slinivky. Studie na zvířatech také ukázaly vysokou teratotoxicitu (poškození plodu) a negativní vliv na reprodukci. Nitrofen je IARC považován za možný lidský karcinogen. V EU je jeho použití zakázáno.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Je to látka poškozující hormonální systém a je řadí se také k možným karcinogenům pro lidi (skupina 2B podle hodnocení IARC). Studie prováděné na myších a krysách prokázaly negativní působení na nenarozený plod (teratogenní účinky), zatímco u králíků nebylo pozorováno. U psů vyvolávalo dlouhodobé působení nitrofenu zvětšení jater. Jde o látku toxickou pro ryby. Působení na člověka se věnovalo dosud poměrně málo studií, a proto není zcela prozkoumáno.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Synonyma

  2,4-dichloro-1-(-4-nitrophenoxy)benzene; 2,4-dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether, 2,4-dichloro-4’-nitrophenyl ether; 4-(2,4-dichlorophenoxy)nitrobenzene; 4’-nitro-2,4-dichlorodiphenyl ether; 4-nitro-2’,4’-dichlorophenyl ether; Mezotox; Niclofen; NIP; NIPDIA; NIPDIN; NIPQ-P; Nitrafen; Nitraphen; Nitrochlor; Tok; Tok-E25; TokWP-50; Tokkorn; Trizilin; FW-925.
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Podzemní voda:

  A = 0,1 μg.l-1, B = 0,2 μg.l-1, C = 0,5 μg.l-1 (limity dle Metodického pokynu MŽP ČR - Věstník MŽP 3/1996 - pro jednotlivé ostatní pesticidy, mimo chlorované).

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zptoxicky

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 45 - Může vyvolat rakovinu, R 61 - Může poškodit plod v těle matky, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  1http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest84_e.htm

  2)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~GGlYNd:3

 • Literatura


  1) WHO, FAO 1996: WHO/FAO Data Sheets on Pesticides: No. 84 - Nitrofen. Geneva, July 2006.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: