oktachlorstyren (OCS)

 • CAS

  29082-74-4
 • Vzorec

  C8Cl8

 • Stručná charakteristika

  Oktachlorstyren (OCS) je cyklický uhlovodík vznikající jako nechtěný vedlejší produkt procesů, při kterých dochází ke spojování uhlíku a chlóru (elektrolytická produkce hořčíku aj.), nebo taktéž při různých spalovacích procesech. Hlavním zdrojem OCS je především chemický průmysl, spalovny odpadů a nezabezpečené skládkování. V atmosféře OCS reaguje s hydroxylovými radikály nebo je srážkami deponován na zemský povrch. Z půdy i vody může docházet k částečnému zpětnému odparu do atmosféry, případně rozkladu UV zářením, většina OCS je však navázána na pevné částice a sedimenty. OCS je v prostředí vysoce perzistentní látkou schopnou bioakumuluce v potravních řetězcích navázaných především na vodní prostředí. Běžná populace je OCS vystavena konzumací kontaminované potravy (ryby, mořské plody). Toxické účinky OCS nejsou doposud u člověka příliš známy. Po konzumaci, popřípadě inhalaci byla zjištěna přítomnost OCS v krvi a mateřském mléce. Díky velmi podobné chemické struktuře s hexachlorbenzenem, může být i OCS karcingen, popřípadě mutagen. Akutní intoxikace zvířat se projevuje změnami jaterní a ledvinové tkáně.

 • Podrobná charakteristika

  Oktachlorstyren (OCS) je cyklický uhlovodík vznikající jako nechtěný vedlejší produkt procesů, při kterých dochází ke spojování uhlíku a chlóru (elektrolytická produkce hořčíku aj.), nebo taktéž při různých spalovacích procesech. OCS, nebo také pentachlor(trichlorethenyl)benzen, nebyl nikdy vyráběn pro komerční účely. Hlavním zdrojem OCS je především chemický průmysl, spalovny odpadů a nezabezpečené skládkování. OCS byl ve značných koncentracích zjištěn v odpadních vodách z výroby chloru, hořčíku, niobu, tantalu a rovněž z tavíren hliníku. Objevuje se také v průsacích ze skládek nebezpečných odpadů anebo ve výluzích z popílků ze spaloven odpadů.

  Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (US EPA) označuje OCS jako perzistentní organickou látku s výraznou schopností bioakumulace především ve vodních ekosystémech.

  Při sledování vod v ČR je OCS řazen do skupiny chlorovaných pesticidů. Více na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (zde). V České republice je významným zdrojem úniků OCS například Spolchemie v Ústí nad Labem.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Lidé jsou na základě dosud získaných dat vystaveni působení oktachlorstyrenu především prostřednictvím konzumace ryb a plodů moře. V pracovním prostředí se přidává možná inhalace prachu a vstřebávání látky kůží.

  U pracovníků ve slévárně hliníku, kde se používá hexachlorethan k odvzdušnění hliníku, byly zjištěny sedmdesátinásobně vyšší koncentrace oktachlorstyrenu v krvi (54,6 ng/g tuku) ve srovnání s kontrolní skupinou obyvatel (0.7 ng/g tuku), (1).

  Vliv oktachlorstyrenu na lidské zdraví zatím není dostatečně prozkoumán.

 • Výskyt v životním prostředí

  Z charakteristiky zdrojů oktachlorstyrenu vyplývá, že nejčastěji se s ním setkáme v okolí provozů chlorové chemie, spaloven či skládek odpadů. Na základě jeho vlastností pak můžeme usuzovat, že se nejvíce bude kumulovat hlavně ve vodních sedimentech a ve vodních organismech, především v rybách.

  Při únicích do ovzduší jej můžeme zaznamenat, jak v plynné, tak v pevné fázi. Plynná forma bude reagovat s hydroxylovými radikály. Poločas rozpadu oktachlorstyrenu v plynné formě se odhaduje na 15 dní. Pevná forma se z atmosféry dostane mokrou i suchou depozicí. Tato látka podléhá pomalé fotolýze UV zářením. Při kontaminaci půdy se z ní může oktachlorstyren odpařovat do ovzduší. Nicméně jeho adsorpce do půdy tlumí odpařování. Podobné to je při jeho vypuštění do vody. Částečně se sice může odpařovat (poločas pro tento proces pro řeky se předpokládá 13 hodin a pro jezera 10 dní), ale velká část se ho naváže na suspendované částice a sedimenty.

 • Synonyma

  octachlorostyrene, pentachlor(trichlorethenyl)benzen, trichlorovinylpentachlorobenzene
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  Není stanovený limit.

  „Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami“ uvádí oktachlorstyren v Národním seznamu potenciálně relevantních nebezpečných látek pro hydrosféru ČR na základě článku 7 směrnice 76/464/EHS. Pracovní cíl pro povrchové vody - imisní limitní hodnota ukazatele byla stanovena na úrovni 0,01 µg/l. Při hodnocen jakosti vod se v České republice hledí jako na „organochlorový pesticid“ a podle toho je pro něj stanoven i limit pro přítomnost v pitné vodě na úrovni 0,1 µg/l jako nejvyšší mezní hodnota podle vyhlášky č. 376/2000 Sb.

 • Limity pro půdu


  Limity nejsou pro oktachlorstyren jmenovitě stanoveny, pokud  ovšem není z hlediska kontaminace půdy považován za chlorovaný pesticid (viz Stručnou charakteristiku).

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-horlavyzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 11 - Vysoce hořlavý, R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 41 - V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 50 - Nesměšujte s ..... (specifikuje výrobce a dovozce), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Literatura

  1) Williams DT et al; J Assoc Off Anal Chem 71: 410-4 (1988)

 • Autor

  Ing. Petr Válek


Banner-stika

Sledujte nás: