oktylfenol (OP) a oktylfenol ethoxyláty (OPE)

 • CAS

  1806-26-4 (4-oktylfenol), 9002-93-1 (oktylfenol ethoxyláty)
 • Vzorec

  C4H22O (4-oktylfenol), C8H17C6H4(OCH2CH2)nOH (oktylfenol ethoxyláty)

 • Stručná charakteristika

  Oktylfenol (OP) a oktylfenol ethoxyláty (OPE) jsou dvě navzájem velmi blízké látky patřící mezi alkylfenoly. OP slouží jako výchozí surovina řady dalších látek včetně OPE. OP je používán pro výrobu stabilizátorů, změkčovadel a antioxidantů, OPE pak slouží především k výrobě povrchově aktivních neionogenních tenzidů, které jsou součástí řady odmašťovacích a čistících produktů. Člověk může být OP a OPE vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Studie o toxickém účinku na člověka nejsou příliš časté. U zvířat byl sledován u OP sledován silný estrogenní účinek. Obecně jsou OP/OPE považovány za látky narušují správnou hormonální funkci (endokrinní disruptory). U zvířat svým účinkem ovlivňují tvorbu pohlavních hormonů, ovlivňují ovulační cyklus, tvorbu spermií, způsobují atrofii varlat.

  Do prostředí se OP a OPE dostávají při výrobě, použití a likvidaci. Po uvolnění dochází k přeměně OPE na OP. OP patří mezi v prostředí perzistentní látky. V atmosféře OP rychle reaguje s hyroxylovými radikály. V půdě je OP pevně vázán, neproniká do podzemních vod. Ve vodě je OP vázán na organické látky, sedimentuje. Za nepřístupu vzduchu se jen pomalu rozkládá. Pro vodní organizmy jsou toxické, OP/OPE mají bioakumulační potenciál. Z důvodů prokázaného negativního vlivu na endokrinní systém je používání OP v řadě zemí zakázáno nebo omezeno.

 • Podrobná charakteristika

  Okylfenol (OP) je v podstatě směs několika izomerů, složením totožných látek lišících se místem vazby uhlíkového řetězce na fenolovou skupinu. Nejčastěji zastoupeným je 4-oktylfenol. Oktylfenol patří do skupiny alkylfenolů. 4-oktylfenol je za normálních podmínek bílá až narůžovělá, krystalická látka, špatně rozpustná ve vodě (lipofilní povaha), zato dobře rozpustná v organických rozpouštědlech. Bod tání 4-oktylfenolu je 38 °C, bod varu pak 315 °C. OP slouží především jako výchozí surovina pro syntézu dalších organických sloučenin, nejčastěji oktylfenyl ethoxylátů, různých stabilizátorů, změkčovadel, antioxidantů. Uplatnění nalézá také při výrobě pryže, barviv, vonných látek a barviv. Pod názvem Extravon bývá OP použit jako aditivum pro zlepšení účinnosti některých pesticidních přípravků. OP se nachází také jako nečistota v EU zakázaných nonylfenolech a nonylfenol ethoxylátech. Z důvodů prokázaného negativního vlivu na endokrinní systém je používání oktyfenolu v řadě zemí zakázáno nebo omezeno.

  Oktylfenyl ethoxyláty (OPE) jsou organické látky odvozené od OP, jejichž molekuly obsahují na fenolovém jádře navázaný různý počet ethoxy skupin (obvykle 9 až 15). OPE mohou být krystalickou, kapalnou, nebo kašovitou konzistenci. Na rozdíl od OP se dobře rozpouštějí ve vodě i v organických rozpouštědlech. Uplatnění nalézají především jako povrchově aktivní látky. Jako neionogenní tenzidy jsou OPE součástí různým čistících, odmašťovacích a mycích prostředků. V devadesátých letech bylo ročně vyráběno přibližně 500 000 tun OPE

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Oktylfenol je endokrinní disruptor, tj. látka, která má negativní účinek na endokrinní (hormonální) systém. V těle tyto látky působí jako umělé hormony. Nejvyšší estrogenní účinek je pak připisován 4-terc. oktylfenolu. OP pravděpodobně způsobuje u člověka pokles počtu spermií. 4-oktylfenol u ovcí inhibuje sekreci folikulstimulujícího hormonu (FSH) v plodu, což provází zmenšení velikosti varlat a úbytek počtu Sertolliho buněk.

  Oktylfenol u potkanů způsobuje narušení vývoje nervových buněk hypotalamu (podvěsku mozkového), který hraje důležitou roli v regulaci hormonů v těle. Účinná je přitom dávka velmi nízká (10ppt), přičemž jako obecně u endokrinních desruptorů neplatí, že čím vyšší dávka tím závažnější účinek. Oktylfenol u ryb způsobuje nadměrnou tvorbu vitellogeninu (VTG), jenž je hlavním prekurzorem proteinů vaječného žloutku. Toto vede k metabolickému stresu a objevuje se zde riziko poškození jater a ledvin.

 • Výskyt v životním prostředí

  Oktylfenol a oktylfenol etHoxyláty se v životním prostředí vyskytují především v sedimentech, kde perzistují. Pravidelně jsou tyto látky nacházeny ve vodách, přičemž jejich koncentrace klesá s rostoucí vzdáleností od čističek odpadních vod (ČOV). Nejlepších výsledků dekontaminace vod je přitom dosahováno při použití aktivovaných kalů v ČOV.

  Oktylfenol se do vod dostává z některých chemických výrob, v menší míře pak z textilního průmyslu.

 • Synonyma

  SYNONYMA PRO OKTYLFENOL:

  4-t-Oktylfenol, 4-tert-Oktylfenol, p-tert-Oktylfenol, para-tert-Oktylfenol, p-Oktylfenol (VAN), p-terc.Oktylfenol, p-(tert-oktyl)-fenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)fenol, HSDB 5411,p-octylfenol; 4-oktylfenol; o-octylfenol; 2-oktylfenol, Triton X-100; Octoxynol-10; oktylfenylether; POE (10) oktylfenol; POE(10)oktylfenyl ether; poly(oxyethylene)-p-tert-octylphenyl ether; Koromex II; Antarox A 200; Photo-Flow 200

  SYNONYMA PRO OKTYLFENOL ETHOXYLÁTY:

  POE octylphenol;Polyethylene glycol mono[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether; Octoxynols; Polyoxyethylene octyl phenyl ether; p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol ethoxylate; Octylphenoxypolyethoxyethanol; Alkylaryl polyether alcohol; Triton-X-100; Octoxinol; Ethylene glycol octyl phenyl ether; Polyoxyethylated octyl phenol; alpha-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-omega-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl); Poly(oxyethylene)- p-tert-octylphenyl ether; Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl) phenyl] ether; POE Octyl Phenyl Ether

 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,1 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se.
  Platí pro: okťylfenoly(4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol).
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí. • Limity pro odpady


  Jsou uvedeny kategorie odpadů z Katalogu odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, které mohou okylfenoly obsahovat:
  16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (Odpady z čištění přepravních
  a skladovacích nádrží a sudů, kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování prahová hodnoty pro úniky do vody: 1 kg/rok

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpDrazdivelatkyKorozivniaziravelatky

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  87 1806-26-4 Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty   1     zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz/latky/oktylfenoly_a_oktylfenol_ethoxylaty
  http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2002/87-7972-305-5/pdf/87-7972-306-3.pdf (Feminisation of fish)

  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/290844/scho0405biyz-e-e.pdf

  http://www.cdc.gov/biomonitoring/Octylphenol_BiomonitoringSummary.html

 • Autor

  Mgr. Ivana Haničincová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « oktachlorstyren (OCS) olovo »

Banner-stika

Sledujte nás: