organické sloučeniny cínu

 • CAS

  56-35-9 (tributylcín) a další
 • Vzorec

  tributylcín - (C4H9)3SnCl

 • Stručná charakteristika

  Sloučeniny cínu s uhlíkem nazýváme organickými sloučeninami cínu. Jde o člověkem vytvořené látky, které nacházejí uplatnění zejména jako stabilizátory při výrobě plastů. Do prostředí jsou organocíny uvolňovány při výrobě, použití a likvidaci. Organocíny mají významnou schopnost bioakumulace. Člověk může být organocínům vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Toxické účinky organocínů závisí na konkrétní sloučenině. U lidí bylo po expozici sledováno podráždění kůže, očí, dýchací soustavy i trávicí soustavy. Organocíny působí negativně na nervovou soustavu a narušují hormonální systém. V extrémních dávkách může být jejich požití smrtelné. U zvířat byl sledován také negativní vliv na imunitní a reprodukční systém.

  Organocíny najdeme v obalech potravin, plastových trubkách, jsou součástí pesticidů, barev, ochranných nátěrů i přípravků proti hlodavcům. Mezi nejnebezpečnější látky patří tributylcín, používaný jako složka ochranných nátěrů ponořených konstrukcí před růstem řas i jako prostředek na ochranu dřeva. Často kontaminují odpadní vody. V atmosféře jsou organocíny navázány na pevné částice, podléhají suchá a mokré depozici zpět na zemský povrch. V půdě jsou pevně fixovány. Ve vodě jsou vázány v sedimentech, nebo mohou vytvářet tenkou vrstvu u hladiny. Jako dobře rozpustné látky tvoří dle podmínek různé sloučeniny. Biodegradace je základní rozkladný proces organocínů, za nepřítomnosti vzduchu může být poločas rozpadu až několik let.

 • Podrobná charakteristika

  Organické sloučeniny cínu (Sn) jsou člověk vytvořené, tedy v přírodě přirozeně nevznikající, látky obsahující cín a uhlík. Uplatnění nacházejí především jako stabilizátory při výrobě plastů (PVC). Organocíny najdeme v obalech potravin, plastových trubkách, jsou součástí pesticidů, barev, ochranných nátěrů i přípravků proti hlodavcům. Mezi nejnebezpečnější látky patří tributylcín, používaný jako složka před růstem řas chránicích nátěrů ponořených konstrukcí a vodárenských věžích i jako prostředek na ochranu dřeva proti hnilobě.

  Dialkylcín je jeden z nejběžněji používaných stabilizátorů při výrobě bezbarvého a průhledného PVC.

  Sloučeniny trifenylcínu nacházejí uplatnění ve fungicidních přípravcích určených pro brambory, cukrovou řepu, kávu, kakao, banány a některé ořechy.

  Konkrétní chemické vlastnosti závisí na složení jednotlivých sloučenin.

  Organické sloučeniny cínu jsou tetra-, tri-, di-, nebo mono organocíny, a lze je obecně zapsat takto:

  tetra... R4Sn

  tri... R3SnX

  di... R2SnX2

  mono... RSnX3

  kde R = butyl, fenyl, otkyl, methyl a X = chlorid, fluorid, oxid, hydroxid, karboxylát, thiolát

  Zařazení některých sloučenin cínu do skupin nebezpečnosti:

  fluortrihexylcín (CAS 20153-50-8) - Xn, N

  fluortripentylcín (20153-45-5) - Xn, N

  tetracyklohexylcín (1449-55-4) - Xn, N

  chlorcyklohexylcín (3091-32-5) - Xn, N

  butyltricyklohexylcín (7067-44-9) - Xn, N

  tributylcín a jeho sloučeniny - T, Xn, N

  triethylcín a jeho sloučeniny - T+, N

  trifenylcín a jeho sloučeniny - T, N

  trimethylcín a jeho sloučeniny - T+, N

  trioktylcín a jeho sloučeniny - Xi

  tripropylcín a jeho sloučeniny - T, N

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Anorganický cín a jeho soli nejsou ve srovnání s organickými příliš toxické - málo se absorbují a rychle jsou vylučovány z těla. Organické sloučeniny cínu poškozují ledviny. Účinky tri- a tetrasubstituovaných sloučenin jsou toxičtější než v případě di- a monosubsituovaných. Trisubstituované sloučeniny mají specifický efekt na centrální nervovou soustavu, disubstituované sloučeniny nepoškozují nervový systém, ale způsobují záněty žlučovodu. Akutní expozice trimetyl- a trietylcínu může vést k podráždění kůže s následnými účinky na centrálním nervovém systému. Dochází k bolestem hlavy a poruchám vidění, zřídka ke konvulzím a kómatu. Intoxikace organickými sloučeninami cínu (tributylcín) vedly k dráždění sliznice nosu a konjunktivy, k hyperémii a hemoragii nosního septa a ke krvácení z nosu. Byly pozorovány akutní kožní popáleniny po kontaktu s roztoky chloridu dibutylcínu a tributylcínu.

 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do ozduší = nestanoven, pro emise do vody = 50, pro emise do půdy = 50 a pro přenosy mimo provozovnu = 50.
  vyhláška 221/2004, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, k zákonu č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích, stanovuje:
  organocíničité sloučeniny se nesmí
  - uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy v nátěrových hmotách
  - používat jako látky nebo složky přípravků, které jsou určeny pro úpravu průmyslových vod
  - uvádět na trh nebo používat jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy k zabránění hnití způsobeného mikroorganismy, rostlinami nebo živočichy, a to
  a) plavidel bez ohledu na jejich délku určených pro použití na moři a na vnitrozemských vodních cestách a plochách
  b) klecí, plováků, sítí a jiných zařízení pro chov ryb a měkkýšů
  c) jakéhokoliv zcela nebo částečně ponořeného zařízení

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  nařízení EK č. 1213/2003, kterým se mění příloha I nařízení EP a Rady č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (zařazení tributylcínu mezi sledované látky)

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 21 - Zdraví škodlivý při styku s kůží, R 25 - Toxický při požití, R 36/37 - Dráždí oči a dýchací orgány, R 48/23/24 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   69    sloučeniny organocínu (jako celkové Sn)    50  50   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1)http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=541&tid=98

  2)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~mzvBCm:1

 • Autor

  Ing. Petr Hrdina, Ing. Petr Válek
 • Email

  petr.hrdina@arnika.org


Více z této kategorie: « olovo oxid dusný »

Banner-stika

Sledujte nás: