Paralelní dráha letiště Ruzyně

Praha 6 aj. | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 15.6.2020
  Už více než 15 let se uvažuje o výstavbě nové letištní dráhy, která by zvýšila kapacitu pražského letiště v Ruzyni. Má být přibližně 3,5 kilometru dlouhá, 45 metrů široká a přistávat by na ní měla moci i velká letadla jako Airbus A380. Přilehlé obce a městské části se však brání. Již nyní jsou jejich občané vystaveni nadlimitnímu hluku z letecké dopravy a zvýšení provozu v důsledku další přistávací dráhy by tento problém ještě zhoršilo. Kampaň letiště prosazuje 30-35 milionů odbavených cestujících. Posouzení záměru EIA přitom zpracovává ve svém stanovisku celkový počet přepravených cestujících pouze na 21,2 milionů ročně.

Aktuální stav

Již velmi brzy se bude rozhodovat o rozšíření pražského Letiště Václava Havla až na dvojnásobnou kapacitu odbavených cestujících za rok a o výstavbě nové přistávací dráhy, která umožní další budoucí navýšení leteckého provozu. Na začátku května doplnilo Letiště Praha a.s. potřebnou dokumentaci pro zahájení územního řízení, které začne v budoucích měsících. Odpor proti nové paralelní dráze, který má už patnáctiletou historii, tedy dospívá do další fáze, přičemž nyní je realizace tohoto záměru podpořena vládní politikou velkých stavebních projektů. Rozšíření letiště přitom znamená nadměrný hluk a imisní zátěž pro městské části a obce, nad jejichž územím by letadla přistávala, větší dopravní zatížení města, více turistů a podporu letecké dopravy, která je zodpovědná za značný podíl emisí oxidu uhličitého do ovzduší v době, kdy více než kdy jindy potřebujeme tyto emise snižovat, abychom udrželi oteplování planety nad bezpečnou hranicí.

Záměr nové runwaye sice prošel posuzováním vlivů na životní prostředí, ovšem už před deseti lety a na nižší než nyní plánovanou kapacitu. Od doby tohoto posuzování se Česká republika přidala ke klimatickým závazkům, které by nyní rozšířením letiště vědomě porušovala.

Rozšíření letiště zahrnuje ekologické, sociální i urbanistické aspekty, protože podobu města, ve kterém žijeme, bude všemi těmito způsoby ovlivňovat. V současné chvíli je pro občany možné zasáhnout do tohoto záměru prostřednictvím svých volených zástupců, tedy radních hlavního města Prahy, kteří mohou s projektem vyslovit nesouhlas a tak jej zastavit. 

Popis kauzy

Ačkoliv se vedení hlavního města snažilo již několikrát prosadit změnu územního plánu, která by výstavbu dráhy RWY 06R / 24L umožnila, již několikrát ji soud zrušil. Návrhy jsou předkládány prakticky v nezměněné podobě a především dosud nedošlo k důslednému vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí.

Zásady územního rozvoje

Takzvané Zásady územního rozvoje jsou podkladem pro územní plán. Vymezují například veřejně prospěšné stavby či stanovují rozvojové oblasti pro stavby s významem přesahujícím jednotlivé městské části. Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku k vlivu Zásad územního rozvoje na životní prostředí (v rámci procesu SEA) v roce 2007 doporučilo u nové vzletové dráhy dokončit proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a případnou stavbu realizovat pouze při dodržení hlukových a emisních limitů.

K Zásadám byly podány námitky prostřednictví osmi zástupců veřejnosti, mimo jiné i za Arniku. Za zcela nepřijatelné považují rozšiřování hlukového pásma, které by zatížilo řadu obytných čtvrtí zejména Prahy 6. Námitky také požadují stanovení maximálního únosného zatížení z hlediska vlivů letecké dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí letiště a případné navyšování kapacity letiště řádně zdůvodnit ve vztahu k ochraně zdraví obyvatel v okolí letiště.

Letecký hluk ve venkovním prostředí již nyní překračuje v okolí letiště hygienické hlukové limity. Navrhovaná nová letecká dráha by znamenala porušení stavebního zákona, neboť nebere v úvahu stávající hodnoty a podmínky v území a nezohledňuje rizika s ohledem na veřejné zdraví a životní prostředí. Z uvedených důvodů není tento záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak to požaduje § 40 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Během připomínkování Zásad územního rozvoje k nim podalo připomínky víc než 10 000 občanů, z toho 2 662 se vyjádřilo právě proti nové dráze Letiště Ruzyně a severozápadní části Pražského okruhu.

Magistrát připravuje ZÚR od roku 2007, v roce 2009 byly schváleny pražským zastupitelstvem, a to až poté, co byl představen koncept nového územního plánu, pro nějž mají být podkladem.

Připomínky Arniky:

Text námitek / rozšiřování letiště a Pražský okruh

O Zásadách územního rozvoje

Změny územního plánu

Současné využití území, na kterém by měla být vybudována nová dráha, stavbu nedovoluje. Proto je nutné nejprve změnit územní plán. V rámci změn územního plánu byla nová letištní dráha předložena již několikrát; několikrát ji však také zrušil soud. Poprvé byla změna navržena a přes nesouhlas občanů také schválena v roce 2005. Nejvyšší soud ji však na základě žaloby občanů v roce 2006 zrušil. Ve stejném roce však byla změna znovu předložena a jako součást změny Z 1000/00 schválena. Opět ji - v roce 2008 - Nejvyšší soud zrušil.

Změna, týkající se záměru provozování nové letové dráhy se vymyká běžným změnám územního plánu. Ty obecně mění využívání dané části území z jednoho typu na jiné (například ze zeleně na obytnou zástavbu). Tento záměr však má zásadní vliv nově vzniklého leteckého provozu na zdraví obyvatel nejen v těsném sousedství, ale i ve velké vzdálenosti od dané stavby.

II. vlna celoměstsky významných změn územního plánu

V II. vlně tzv. celoměstsky významných změn jsou obsaženy hned dva záměry, týkající se letiště v Ruzyni: změna č. 939/00 - realizace letové dráhy RWY 06R/24L a změna č. 2331/00 - upřesnění tvaru a řešení mimoúrovňové křižovatky pro zajištění kapacitního příjezdu na letiště.

Změna č. 939/00 (rozsah 275 435 m2)

O_z0939o

Realizace letové dráhy RWY 06R/24L je zde sice popsána jako "změna časového horizontu, vyhlášení veřejně prospěšné stavby", to je však poněkud zavádějící. V roce 1999, kdy se připravoval stávající územní plán, počítalo se s rozšířením letiště jen výhledově, po roce 2010. Záměr nové letové dráhy zde byl proto uveden jen jako námět, nebyl posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí a také je nutné vzít v úvahu nárůst letecké dopravy za 10 let, které od přípravy záměru uplynuly.

Pokud je známo, nebyl žádným způsobem stanoven limit provozu letiště, ani není k dispozici hodnověrný údaj o technicky možné kapacitě provozu letiště po realizaci navrhované paralelní dráhy. Návrh tak neobsahuje vymezení celého území dotčeného danou změnou, a proto by měl být ze změn územního plánu vypuštěn. Není potřebné ani vhodné projednávat tento záměr jako jednotlivou změnu územního plánu - koncepční je tento záměr posoudit v souvislosti s právě probíhající přípravou nového územního plánu Prahy, a to včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Letiště v hlavním městě je jistě možné považovat za veřejně prospěšnou záležitost, ale z výše uvedeného vyplývá, že záměr realizace paralelní RWY 06R/24L nevykazuje charakteristiky, pro které by jej bylo možné označit jako veřejně prospěšnou stavbu.

Textový popis změny Z 939/00

Kompletní připomínky Arniky

G_z2331_a

Změna č. 2331/00 (rozsah 129 405 m2)

Opatření řeší mimoúrovňovou křižovatku zajišťující dobré dopravní napojení ruzyňského letiště, pro dopravu v území je upřesnění podoby křižovatky zřejmě nezbytné.

Vlna 06 změn územního plánu

V takzvané vlně 06 změn územního plánu je záměr rozšíření zázemí letiště Praha - Ruzyně, konkrétně jde o silnici a zónu pro údržbu a opravu na úkor zeleně. Jedná se o změnu č. 1520/06 o rozsahu 67 776,6 m2. V květnu 2010 měla veřejnost možnost se k návrhu těchto změn naposledy vyjádřit. Kdy přesně bude o vlně 06 rozhodovat pražské zastupitelstvo, není zatím známo.

Změny 06 na webu pražského magistrátu
Vše o změnách vlny 06

Nový územní plán
   
Ruzyně ve stávajícím územním plánu Ruzyně v konceptu nového územního plánu
Ruzyne_stavajiciUP Ruzyne_konceptUP
Jak se vyznat v územním plánu

Záměr výstavby nové letištní dráhy se promítl také do konceptu nového územního plánu, se kterým se veřejnost mohla seznámit na konci roku 2009. Více než 1000 lidí podpořilo námitky týkající se letiště Ruzyně. Námitky například požadují, aby jeho rozšíření bylo podmíněno jak respektováním hygienických limitů, tak realizací kolejového spojení letiště s cetrem Prahy tak, aby okolí nebylo ještě více zatíženo automobilovou dopravou. Současně odmítají prohlášení stavby nové dráhy za veřejně prospěšnou právě z důvodu negativních dopadů na životní prostředí.

Námitka zaměřená na Suchdol

Námitky zástupce veřejnosti

Námitka zaměřená na Dolní Chabry a Čimice

Námitky zástupce veřejnosti

Další informace:

 

 

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu