parathion

 • CAS

  56-38-2
 • Vzorec

  C10H14NO5PS

 • Stručná charakteristika

  Parathion je organofosfátový insekticid a akaricid (proti roztočům) v minulosti hojně používaný zejména na ochranu porostů bavlny, rýže a ovocných stromů. Na cílové a bohužel i necílové organizmy působí jako nervový jed. Do prostředí může být uvolňován při výrobě, spotřebě a likvidaci. V EU je jeho použití zakázáno, riziko tak představují především staré ekologické zátěže. V atmosféře existuje jak v plynné, tak i v pevné fázi. Rychle reaguje s hydroxylovými radikály, navázán na pevné částice může putovat na velké vzdálenosti. V půdě je jen omezeně pohyblivý, degraduje v řádech týdnů. Ve vodě je vázán na pevné částice a sedimenty. Je rozkládán mikroorganizmy i hydrolýzou. Bioakumulační potenciál je u vodních organizmů střední až vysoký. Člověk může být parathionu vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. Parathion působí jako nervový jed. Po expozici se objevují poruchy vidění, bolesti hlavy, křeče, nevolnost, průjmy, poruchy dýchání, bezvědomí i smrt. Při dlouhodobé expozici byl sledován výskyt chronických onemocnění horních cest dýchacích a ztráta vlasů. Nově je parathion zařazen do kategorie 2B (IARC), jako možný lidský karcinogen.

 • Podrobná charakteristika

  Parathion, nebo také diethyl parathion je v minulosti hojně používaný organofosfátový insekticid a akaricid. Poprvé byl syntetizován v čtyřicátých letech minulého století. Jeho masová komerční spotřeba byla nastartována až po Druhé světové válce. Nejčastěji bývá(l) aplikován rozprašováním na polích bavlny a rýže, nebo v ovocných sadech.

  Čistý parathion je nažloutlá kapalina se silným, fenol připomínajícím zápachem. Technický parathion má pak spíše nahnědlou barvu. Bod tání prathionu je 6,1 °C. Dobře se rozpouští ve většině organických rozpouštědlech, ve vodě je rozpustný jen minimálně.

  Jako u všech organofosfátových insekticidů, i u parathionu najdeme jeho modus operandi v působení na přenos nervového vzruchu. Jedná se tedy o nervový jed.

  V současnosti je v řadě rozvinutých zemích včetně EU jako prostředek na ochranu rostlin zakázán.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Parathion funguje jako cholinoesterázový inhibitor, což znamená, že narušuje nervové funkce tím, že utlumuje velmi důležitý enzym acetylcholinesterázu. Do těla může pronikat pokožkou, sliznicemi, orálně nebo inhalací. Parathion, který se dostane do těla se rychle metabolizuje na paraoxon, kdy dojde ve struktuře látky k náhradě atomu síry za atom kyslíku. Působení paraoxonu může způsobovat bolesti hlavy, zvracení, křeče, zhoršení vidění, silný průjem, třes, bezvědomí a v těžkých případech i edem plic a zástavu dýchání. Příznaky otravy se často projevují během poměrně dlouhé doby, někdy i v řádu měsíců. Jako protijed se běžně podává atropin. Pokud je při intoxikaci včas nasazena protilátka společně s umělým dýcháním, pak jsou smrtelné případy otravy poměrně ojedinělé. Při nedostatečném okysličování hrozí mozková hypoxie, vedoucí i k trvalému poškození mozku. Někdy se i po zotavení z akutní otravy může vyskytnout periferní neuropatie (poškození nervů), která může vést až k paralýze. Pro své silně toxické účinky bývá parathion používán k páchání sebevražd.
  Při dlouhodobější expozici nízkým koncentracím parathionu lze zaznamenat obtíže typu přetrvávající slabosti nebo zhoršení paměti.
  Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) není paratihion klasifikován jako lidský karcinogen. Klasifikace Americké agentury pro životní prostředí (US EPA) nicméně tento pesticid řadí mezi možné lidské karcinogeny.
  Některé studie odhalily, že parathion je embrio-toxický pro hlodavce. Neexistují nicméně žádné studie, které by zkoumaly reprodukčně toxické a vývojově toxické působení parathionu na člověka.
  Pokud jde o nebezpečnest parathionu pro zvířata, tak je vysoce toxický pro ptáky. Pro ryby a vodní bezobratlé je středně toxický.
  V tělech živočichů většinou nesetrvává příliš dlouho, ačkoliv se do určité míry ukládá v tucích. Po uvolnění z tukových zásob je velmi rychle metabolizován. Biakumulace (ukládání parathionu v rámci potravního řetězce) nebyla prokázána u skotu, ovcí ani u králíků.

 • Výskyt v životním prostředí


  Parathion se velmi silně váže na půdní částice a je tedy poměrně imobilní. Riziko kontaminace podzemních vod proto není příliš vysoké. V půdě je parathion odbouráván biologickými a chemickými procesy v průběhu několika týdnů. Odbourávání tohoto pesticidu se ještě zrychluje na podmáčených půdách. Fotodegradace může probýhat na půdním povrchu, přičemž je původní parathion přeměňován na aktivní metabolit paraoxon, který je ještě více toxický. Rychlému procesu degradace parathionu také přispívá zvýšená alkalita půdy/vody, výskyt mikroorganismů apod.
  V povrchové vodě setrvává parathion řádově týdny. Adsorbuje se zejména na tuhé částice a dnové sedimenty. Adsorbovaný parathion je následně rozkládán mikroorganismy a hydrolýzou.

 • Synonyma


  AC 3422, Alkron, Alleron, Aphamite, Corothion, E-605, ENT 15108, Ethyl parathion, Etilon, Fosferno 50, Niran, Orthophos, Panthion, Paramar, Paraphos, Parathene, Parawet, Phoskil, Rhodiatox, Soprathion, Stathion, Thiophos
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  0,005 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky)

  Podzemní voda:

  65 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 3 700 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 370 mg/kg sušiny.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa


  *LD50 je v toxikologii označení pro test, jaká je po podání toxické látky smrtelná dávka pro daného živočicha v 50 % případů. Tzn. označení množství dávky, po které uhynulo 50 % testovaných živočichů za 24 hodin po expozici. Zkratka je z anglického: Lethal Dose, 50%.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 26/27/28 - Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/parathio.htm Profil parathionu na Extoxnet.

  2) http://en.wikipedia.org/wiki/Parathion Profil parathionu na stránkách internetové encyklopedia Wikipedia.

  3) http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest6_e.htm Profil parathionu na Inchem.org

  4) http://www.atsdr.cdc.gov/mhmi/mmg48.html Profil parathionu na stránkách americké Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).

  5)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~A95Ots:3

  6)http://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=1427&tid=246

 • Vysvětlivky


  *LD50 je v toxikologii označení pro test, jaká je po podání toxické látky smrtelná dávka pro daného živočicha v 50 % případů. Tzn. označení množství dávky, po které uhynulo 50 % testovaných živočichů za 24 hodin po expozici. Zkratka je z anglického: Lethal Dose, 50%.

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « paraquat parathion-methyl »

Banner-stika

Sledujte nás: