pentachlorbenzen

 • CAS

  608–93–5
 • Vzorec

  C6HCl5

 • Stručná charakteristika

  Pentachlorbenzen je uměle vyrobená látka v minulosti hojně používaná jako meziprodukt syntézy některých pesticidů a zpomalovačů hoření. V současnosti je jeho výroba i spotřeba v EU zakázána, je zakázán i v rámci Stockholmské úmluvy. Do prostředí se může uvolňovat z nejrůznějších průmyslových provozů, vzniká při spalování organických materiálů, včetně odpadů, rizikové jsou i staré ekologické zátěže. Člověk může být pentachlorbenzenu vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. Po expozici může dojít k podráždění kůže, poškození jater, ledvin a rozvoji chronických respiračních onemocnění. U zvířat byl prokázán negativní účinek na reprodukci, projevující se mimo jiné zvýšenou úmrtností mláďat.

  Jako těkavá látka (VOP) existuje v atmosféře téměř výlučně v plynné fázi. Poločas rozpadu reakcí s hydroxylovými radikály je odhadován na 277 dní. V půdě je pevně vázán, je jen omezeně pohyblivý. Prakticky nepodléhá rozpadu, s vzrůstající organickou hmotou v půdě je ještě odolnější. Průměrný poločas rozpadu je přibližně 6 let. Ve vodě je spíše vázán v sedimentech. Schopnost bioakumulace v organizmech je velmi vysoká.

 • Podrobná charakteristika

  Pentachlorbenzen, chemickým názvem 1,2,3,4,5-pentachlorbenzen, je za normálních podmínek bílá, krystalická látka se specifickým zápachem. Jedná se o uměle vyráběnou sloučeninu v minulosti hojně používanou jako meziprodukt syntézy pesticidů a zpomalovačů hoření.

  Vzniká jako meziprodukt, či nezamýšlený vedlejší produkt při výrobě chlorovaných alifatických uhlovodíků (tetrachlorethylenu). Uvolňuje se také při přirozené degradaci lindanu a hexachlorbenzenu. Spalováním pentachlorbenzenu vznikají nebezpečné dioxiny a dibenzofurany.

  Pentachlorbenzen je v prostředí perzistentní látka (POPs), od roku 2010 je v příloze A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Jeho úmyslné i neúmyslné použití je v členských zemích v současnosti bez výjimek zakázáno. V EU je zakázán již od roku 2002.

  Podle Integrovaného registru znečišťování bylo ještě v roce 2004 Spolchemií v Ústí nad Labem do prostředí uvolněno téměř 27 tun této látky.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Krátkodobá expozice pentachlorbenzenu může mít vliv na centrální nervový systém. Dlouhodobá expozice může ovlivňovat játra, ledviny a způsobovat vznik lézí. Studie provedené na zvířatech ukazují, že pentachlorbenzen může negativně působit na reprodukci, a proto je řazen k reprotoxickým látkám.

  Pentachlorbenzen je velmi toxický pro vodní organismy, má dlouhodobé účinky na vodní prostředí. Má schopnost se bioakumulovat v rybách a savcích.

 • Výskyt v životním prostředí


  Při výrobě a v důsledku používání pentachlornitrobenzenu (quintozenu) jako fungcidu uniká pentachlorbenzen do ovzduší.

  Pentachlorbenzen má velkou schopnost vázat se na sedimenty a dlouhodobě setrvávat v půdě. Patří k hydrofobním látkám a akumuluje se v živočišných tucích.

  Nejvyšší hodnoty pentachlorbenzenu v sedimentech a plaveninách byly zjištěny v profilu řeky Bíliny v Ústí nad Labem. Zdrojem tohoto znečištění je s nejvyšší pravděpodobností chemický provoz Spolchemie.

  Výsledky měření pentachlorbenzenu ve vodních ekosystémech shrnuje zpráva MŽP ČR z roku 2004:
  Voda: Na 73 profilech bylo odebráno 1 078 vzorků. 85 % bylo pod mezí stanovitelnosti. Hodnoty se pohybovaly v intervalu od 1,0 ng/l do 28,6 ng/l1. Nejvyšší koncentrace byla naměřena na profilu Svratka - Židlochovice.

  Plavenin: Pentchlorbenzen je v plaveninách ledován od r. 2001 na 44 profilech v celkovém počtu 192 měření (82 % hodnot pod mezí stanovitelnosti). Průměrné profilové koncentrace se pohybují od 0,5 do 70 µg/kg (Bílina-Ústí n. Labem). Většina hodnot vyhovuje limitu kat. A1 (pozaďové koncentrace), pouze na profilu Bíliny v Ústí n. Labem bylo zaznamenáno mírné znečištění (kat. A2).

  Sedimenty:Na 44 profilech bylo získáno celkem 86 hodnot. Rozsah max. koncentrací se pohyboval od 1 – 70 µg/kg. Z toho 43 profilů bylo v rozsahu pod 50 µg/kg, tj. kat A1 a zbývající 1 profil Bílina Ústí n. L. s maximem 70 µg/kg přísluší do kat. A2.

 • Synonyma


  1,2,3,4,5-pentachlorbenzen, pentachlorobenzene, QCB
 • Limity pro ovzduší

  Pro těkavé organické látky celkem (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) platí obecný emisní limit 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.

 • Limity pro vodu

  Povrchový voda:
   
  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,007 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se.
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  2,3 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).
  Průmyslové plochy: 490 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 49 mg/kg sušiny.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-horlavyzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 11 - Vysoce hořlavý, R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 41 - V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 50 - Nesměšujte s ..... (specifikuje výrobce a dovozce), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Limitní dávky

   
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   48  608-93-5  pentachlorbenzen  1  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/minimize/factshts/pentchlb.pdf (Factsheet US EPA o pentachlorbenzenu)

  2)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~BqokzC:1

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Literatura


  1) WHO 1991: Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene. Health and Safety Guide No. 128. IPCS International Programme on Chemical Safety, Geneva 1991.

  2) MŽP ČR 2004: Program na snížení znečištění vod nebezpečnými látkami - přílohy. Část G: Programy pro jednotlivé relevantní nebezpečné látky: Pentachlorbenzen.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: