pentachlorfenol (PeCP)

 • CAS

  87-86-5
 • Vzorec

  C6HCl5O

 • Stručná charakteristika

  Pentachlorfenol (PeCP) je syntetická, organochlorová látka používaná jako pesticid v mnoha aplikacích. PeCP bývá kontaminován dioxiny a furany, které vznikají jako nechtěný vedlejší produkt při jeho výrobě. Do prostředí se PeCP dostává především při výrobě, manipulaci a likvidaci. PeCP je v prostředí perzistentní látkou, je schopen bioakumulace ve vodních organizmech, přenos potravními řetězci se nepředpokládá. Akutní i chronická expozice vede k poškození jater, ledvin, trávicí soustavy, nervového i imunitního systému. PeCP je klasifikován jako lidský karcinogen (1 dle IARC), spadá pod regulaci REACH a je na seznamu Stockholmské úmluvy.

  Na trh byla uvedena v 30. letech minulého století a přes určitá omezení je stále používaná. V minulosti se PeCP používal jako herbicid, fungicid, insekticid, algicid (proti řasám) a dezinfekční činidlo. V současnosti má v některých zemích PeCP využití pouze jako fungicid ve venkovních dřevěných konstrukcích a biocid ve zdivu. V obou případech musí být zamezen styk s lidskou nebo živočišnou potravou. PeCP se může uvolňovat také z tímto pesticidem ošetřených materiálů, během spalování organických látek obsahujících chlór, určité emise produkuje doprava i chemický průmysl. V atmosféře i v mělké vodě relativně rychle degraduje vlivem slunečního záření, v půdě a hlubších vodách je spíše vázán na pevné částice a pozvolna biodegraduje (do 5 let).

 • Podrobná charakteristika

  Pentachlorfenol (PeCP) je organochlorová, syntetická látka patřící do skupiny polychlorovaných fenolů (PCPs). Za normálních podmínek je PeCP šedá krystalická látka mající podobu vloček. Při zahřátí ostře zapáchá, patří mezi těkavé látky, dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech, tucích a olejích. Dříve se uplatňoval jako konzervační prostředek na dřevo, textil a kůži, v nábytkářském průmyslu a restaurátorstv byl obsažen ve výrobku Drevodekor. PeCP dále sloužil jako fungicid, herbicid, insekticid, algicid a dezinfekční činidlo. Často bývá kontaminován dioxiny a furany (vznikají jako nechtěný vedlejší produkt při výrobě pentachlorfenolu). V ČR byla výroba realizována ve Spolaně Neratovice a ve Spolchemii v Ústí nad Labem. PeCP spadá pod regulaci REACH a je na seznamu látek zakázaných Stockholmskou úmluvou.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Chronická otrava se projevuje poškozením jater, plic, ledvin a centrálního nervového systému. Prokázáno bylo rovněž ukládání PeCP v tukových tkáních. Pentachlorfenol je též značně perzistentní látka.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  Do prostředí se PeCP dostává především při výrobě, manipulaci a likvidaci. PeCP se může uvolňovat také z tímto pesticidem ošetřených materiálů, během spalování organických látek obsahujících chlór, určité emise produkuje doprava i chemický průmysl (Pentachlorfenol vzniká též při výrobě chlorfenolů, hexachlorbenzenu či PCB, při užití chlorfenooxyoctových kyselin a jejich derivátů a jako vedlejší produkt při bělení celulózy). PePS je v prostředí perzistentní látkou. V atmosféře i v mělké vodě relativně rychle degraduje vlivem slunečního záření, v půdě a hlubších vodách je spíše vázán na pevné částice a pozvolna biodegraduje (do 5 let).


  Celosvětová produkce polychlorfenolů byla v roce 1978 cca 200.000 tun ročně, z tohoto množství tvořil PeCP cca 90.000 tun.

  Koncentrace pentachlorfenolu, s nimiž se můžeme setkat v životním prostředí:
  ovzduší: do 10 ng/m3
  pracovní ovzduší:
  - pily: desítky µg/m3
  - výroba: mg/m3
  vody: cca 1 µg/l
  silně znečištěné vody (dřevařský, chemický průmysl): mg/l
  sedimenty: desítky µg/g
  obratlovci ve vodách: 20-200 ng/g

  Nejvyšší hodnota C90 byla v roce 2001 u PeCP v povrchové vodě na profilu 1123 Bílina – Ústí nad Labem (856 ng/l).

 • Synonyma


  hydroxypentachlorbenzen, Acutox, durotox, fungifen, chlorophen, lauxtol, penchlorol, Penta, Santophen 20, PCP, chem-tol, Chlorophen, cryptogil oil, dowcide 7, Dura-Treet, durotox, EP 30, Forepen, fungifen, glazd penta, grundier arbezol, lauxtol, lauxtol a, liroprem, Osmoplastic, pentachlorofenol, Pentachlorophenate, Pentacon, penta-kil, Penwar, peratox, permacide, permagard, permasan, permatox, permite, Pol-NU, priltox, santobrite, Sinituho, term-i-trol
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,4 µg/l, NEK-NPK:  1 µg/l
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Podzemní voda:

  0,035 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

  Odpadní vody:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
    
  1. Výroba pentachlorfenolátu sodného hydrolýzou hexachlorbenzenu1)
   měsíční průměr 25 g/t, 1 mg/l 
   denní průměr 50 g/t, 2 mg/l 
  2. Výroba pentachlorfenolátu sodného zmýdelňováním1),2)  
   měsíční průměr 25 g/t, 1 mg/l 
   denní průměr 50 g/t, 2 mg/l 
  3. Výroba pentachlorfenolu chlorací2),3) 
   měsíční průměr 25 g/t, 1 mg/l 
   denní průměr 50 g/t, 2 mg/l 
  4. Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok2)
   měsíční průměr  1 mg/l 
   denní průměr  2 mg/l 
  5. Použití pentachlorfenolu a jeho solí k ošetřování dřeva, s vypouštěním pod 3 kg/rok2)
    přípustná hodnota „p“  1 mg/l 
   
  Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
   
  V povolení stanovené mezní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
   
  1) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.
  2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  3) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.
 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 2,7 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 0,89 mg/kg sušiny.

 • Ostatní limity


  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do ozduší = 10, pro emise do vody = 1, pro emise do půdy = 1 a pro přenosy mimo provozovnu = 5.
  Vyhláška 221/2004, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, k zákonu č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Směrnice Rady 2000/60ES z 23.10.2000

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 26 - Vysoce toxický při vdechování, R 40 - Podezření na karcinogenní účinky, R 23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití, R 36/38 - Dráždí oči a kůži, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 22 - Nevdechujte prach, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 52 - Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   49 87-86-5 pentachlorfenol (PCP)  10  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://hydro.chmi.cz/ojv/htm/pasporty/fenoly/pentachlorfenol.htm (Profil pentachlorfenolu na stránkách ČHMÚ)

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  Ing. Petr Hrdina, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: