Petice "Budoucnost bez jedů - II"

1.7.2004 - Arnika | Články
Zveřejňujeme zde text nové petice Budoucnost bez jedů II, která navazuje na předchozí úspěšnou petiční akci a je opět adresována poslancům českého parlamentu, prezidentovi a vládě České republiky, ale svým tématem je zaměřena i na věci projednávané Evropským parlamentem.
Petice Budoucnost bez jedů - II Přestože se v oblasti životního prostředí podařilo v České republice v posledních letech dosáhnout řady úspěchů, znečištění našeho prostředí nebezpečnými látkami - především tzv. perzistentními organickými látkami (POPs) - je i nadále alarmující. K nejnebezpečnějším z nich patří u nás dříve hojně používané polychlorované bifenyly (PCB). Česká republika patří k zemím nejvíce znečištěným PCB. Dodnes je nalezneme ve vysokých koncentracích v mateřském mléce českých žen. Kromě toho se v důsledku rozvoje chemického průmyslu a lidské činnosti obecně v životním prostředí objevují a hromadí nové toxické látky, jejichž dopady na zdraví lidí a na přírodu nejsou dostatečně prověřeny a lze je jenom odhadovat. Navíc jsme často svědky opakujících se chemických havárií spojených s úniky nebezpečných látek. Informovanost veřejnosti o toxických látkách, jejich účincích, výskytu a možné prevenci před nimi je stále nedostatečná. Zmíněné problémy mohou pomoci vyřešit zejména níže vyjmenované kroky. Žádáme proto, aby: 1) připravovaná nová chemická politika Evropské unie - REACH měla takovou podobu, která zaručí ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nežádoucími efekty chemických látek; 2) veřejnosti byly dostupné informace o toxických látkách včetně údajů o jejich obsahu ve výrobcích; 3) při odstraňování dioxinů, PCB a dalších nebezpečných látek nevznikaly stejně nebezpečné toxické látky anebo nové ekologické zátěže; 4) výrobky z polyvinylchloridu (PVC) a polybromovaných difenyléterů (PBDE), jejichž výroba, používání a odstraňování jsou spojeny s výskytem nebezpečných látek, začaly být nahrazovány za jiné bezpečnější alternativy a 5) byla přijata důsledná opatření, která zajistí, aby při nakládání s odpady (například s popílky ze spaloven) nedocházelo k únikům toxických látek (např. dioxinů) do životního prostředí. Naplnění každého z těchto kroků povede k výraznému snížení zátěže životního prostředí a zdraví lidí toxickými látkami. Tato petice vznikla v Praze, 1. července 2004 Petiční výbor: Ing. Milan Havel, Arnika - program Toxické látky a odpady (Doležalova 1022/28, 198 00 Praha 14) RNDr. Jindřich Petrlík, místopředseda sdružení Arnika (Březinova 21, Praha 8) Jaroslav Rosa, starosta obce Lampertice Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc., lékař, INNEf, a.s., HD centrum Mendlovy nadace Brno (jménem výboru jsou pověřeni jednat M. Havel či J. Petrlík)

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí