Plenkové kalhotky (distributor Ominia Tour s.r.o.)


Země původu: Neuvedeno
Výrobce: Neuveden
Prodejce: TRAN VTE s.r.o., Máchová 433/63, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26863928
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) ve výrobku spočívá v tom, že při používání výrobku mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a takto mohou přecházet do organismu. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v plastové vložce DEHP v množství 9,85 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-plenkove-kalhotkydistributor-ominia-tour-s-r-o_9542_880_1.html

Datum upozornění: 27.08.2014