Veřejnost nebude mít právo usilovat o ochranu dřevin před zbytečným kácením

2.11.2017 - ČESKÁ REPUBLIKA | Články
Foto: idnes.cz
Dochází k vyloučení práva veřejnosti usilovat o ochranu dřevin před zbytečným kácením a o uložení adekvátní náhradní výsadby v případě stavebních záměrů povolovaných stavebním úřadem. A právě se stavebními záměry je často spojeno významné kácení. V minulosti přitom účast veřejnosti prostřednictvím ekologických spolků v řízeních o povolení kácení dřevin pro stavební záměry významně přispěla k ochraně cenné veřejné zeleně, k jejímu menšímu dotčení nebo k většímu poměru náhradní výsadby za pokácené stromy. Od 1. ledna 2018 začíná platit zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Část 6. tohoto zákona novelizuje některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK). 

Stromy snižují prašnost a tlumí hluk - foto Arnika

Foto: Arnika

 

Co se změní od 1. ledna 2018

 

Místo rozhodnutí bude orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko.

Nový § 8 odst. 6 ZOPK mění v případě stavebních záměrů povolovaných v územním řízení (případně ve  společném územním a stavebním řízení) dosavadní samostatné správní rozhodnutí orgánu ochrany přírody o povolení (či nepovolení) kácení dřevin a uložení náhradní výsadby na závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

 

O vydání závazného stanoviska se nepovede žádné správní řízení.

Ekologický spolek nebude moci z pozice účastníka řízení otázku potřebnosti/rozsahu kácení dřevin a uložení NV ovlivňovat – účastníkem územního řízení nově být nemůže a před orgánem ochrany přírody se žádné řízení o povolení kácení nepovede.

 

Spolky nebudou mít právo na účast v řízení.

Nové znění § 70 odst. 3 ZOPK omezuje právo občanských sdružení na účast v řízeních podle tohoto zákona, tj. před orgány ochrany přírody (s výjimkou  tzv. navazujícího řízení, tj. řízení navazujícího na posouzení vlivů na životní prostředí - EIA).

 

Spolky nebudou moci podat podnět nadřízenému orgánu ochrany přírody k přezkumu pro nezákonnost.

Nové odstavce 9 až 11 v  § 4 stavebního zákona také vylučují  tzv. přezkum zákonnosti závazných stanovisek dotčených orgánů ze strany jejich nadřízených orgánů z moci úřední, pokud jde o závazná stanoviska vydávaná pro účely řízení podle stavebního zákona. Znamená to, že ekologické spolky nebudou moci ani podat podnět nadřízenému orgánu ochrany přírody k přezkumu závazného stanoviska „o kácení“ pro nezákonnost (např. budou-li mít za to, že nebyl dostatečně  vyhodnocen funkční a estetický význam dřevin a provedeno správní uvážení o existenci či neexistenci závažných důvodů pro povolení kácení) a  např. krajský úřad jako nadřízený správní orgán nebude moci zasáhnout proti nezákonnému závaznému stanovisku obecního úřadu.

 

V určitých případech stavebních záměrů by se nadále mělo vést samostatné řízení a vydávat rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 ZOPK.

Jsou to tyto:

-  případy územního souhlasu a ohlašované stavby

- případy dříve vydaných územních rozhodnutí, když se po 1. 1. 2018 zjistí, že je potřeba před realizací stavby vyřešit kácení dřevin, které jsou v konfliktu se stavebním záměrem a dosud nebylo vydáno povolení ke kácení

- případy, kdy investor na nějaký strom „zapomene“ a již bude vydáno stavební povolení a zjistí se, že se stavbou nelze pokračovat kvůli konfliktu se dřevinou apod.   

Samostatné řízení se samozřejmě nadále povede   i v případech, kdy žádost o kácení není spojena či vyvolána stavebním záměrem. 

 

Ekologický spolek by měl mít  podle § 70 odst. 2 ZOPK  nadále právo žádat o informování:

- o zamýšlených zásazích, při nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné ZOPK (a při nichž bude  orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK)

- o zahajovaných územních řízeních, protože  když stavební záměr vyžaduje kácení dřevin, nepochybně už proto v něm jsou dotčeny zájmy chráněné ZOPK.

 

 stromy na staveništi stromy x stavba Martin Plocek

Foto: Martin Plocek

 

Arnika považuje za nutné, aby MŽP, které vyloučení veřejnosti z ochrany dřevin v případě stavebních záměrů povolovaných stavebním úřadem připustilo, učinilo vše pro to, aby orgány ochrany přírody v součinnosti se stavebními úřady dostatečně chránily veřejný zájem přírody a krajiny, konkrétně dřevin rostoucích mimo les.

Arnika proto 12. října 2017 vyzvala Ministerstvo životního prostředí, aby

1) s dostatečným předstihem před datem 1. 1. 2018 vydalo metodickou instrukci pro orgány ochrany přírody k aplikaci § 8 odst. 6 ZOPK , ve které by také zdůraznilo zbývající práva spolků (vůči orgánům ochrany přírody i stavebním úřadům) na informace podle nezměněného § 70 odst. 2 ZOPK,

2) v následujícím období intenzivně metodicky vedlo podřízené orgány ochrany přírody při vydávání závazných stanovisek ke kácení dřevin a náhradní výsadbě

3) metodicky vedlo Českou inspekci životního prostředí, aby vzhledem k nové právní úpravě věnovala zvýšenou pozornost podnětům ekologických spolků či jednotlivých občanů k omezení/zastavení kácení jako škodlivé činnosti podle § 80 odst. 2 ZOPK.

 

Další informace:

Výběr z evidovaných kauz, kdy prokazatelně šlo/jde o negativní zásah do dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavebním záměrem (zdroj: Zelený kruh)

Schéma procesu povolování kácení v případech, kdy žádost o kácení není spojena se stavebním záměrem

 

Zpracováno na základě právní analýzy JUDr. Jitky Jelínkové

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu