Pražská pískoviště mají problém s kadmiem, ale další toxické látky jsou naštěstí v normě

5.10.2016 - Jan Vávra | Tiskové zprávy
Pískoviště v Praze mají problém s kadmiem
Juan de Vojníkov
Praha - Experti z Arniky se v minulých měsících vypravili na 9 pražských hřišť v 6 městských částech, aby zde odebrali vzorky písku z pískovišť i plochy celého hřiště. V laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pak byly tyto vzorky testovány na obsah toxických těžkých kovů. Výsledky odhalily nadlimitní množství kadmia u všech vzorků s výjimkou jediného. Koncentrace dalších měřených látek byly naštěstí hluboko pod limity danými vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Průzkum byl zaměřen na pískoviště v obytných oblastech, v místech s vysokým dopravním zatížením či blízko spalovny odpadů v pražských Malešicích. S pískem na hřištích přichází děti do kontaktu často a současně existuje riziko, že se v něm budou hromadit škodlivé látky. To je také důvodem, proč se Arnika na hřiště vydala.

I když většina koncentrací byla pod limitními hodnotami, objevily se i některé překvapivé výsledky překračující normy platné v ČR. Jednalo se zejména o těžký kov kadmium. Limity platné pro tuto látku byly překročeny u téměř všech vzorků. Namísto 0,5 mg/kg bylo na většině míst naměřeno 0,64 mg/kg. V pěti případech pak bylo množství kadmia překročeno téměř dvojnásobně, a to v koncentraci 0,96 mg/kg.

„Bohužel není množství kadmia jen vyšší, než jak stanoví limity, ale Praha v tomto ohledu vychází hůře i z porovnání s obdobnými studiemi v zahraničí. Například studie z Madridu prokázala nižší hodnoty než v Praze,“ říká k výsledkům Mgr. Karolína Brabcová z Arniky, vedoucí projektu S čím si v Praze hrajeme.

Z výsledků vyplývá, že u zvýšené hladiny kadmia nelze jednoznačně ukázat na konkrétní a izolovaný zdroj a viníka. „Mezi pravděpodobné faktory stojícími za vyšší koncentrací kadmia lze zařadit automobilovou dopravu a s ní spojenou prašnost v Praze. Dále také nelze opomenout různé (nejen) průmyslové zdroje spojené se spalováním fosilních paliv,“ říká odborník Arniky na chemické látky Ing. Milan Havel. Například koncentrace kadmia nalezené ve vzorcích z Malešického sídliště lze dát do souvislosti s nedalekými průmyslovými zdroji znečištění, například spalovny komunálního odpadu či teplárny spalující uhlí, ale svůj podíl může mít i v tomto případě automobilová doprava.

Je zřejmé, že nejčastější příčinou kontaminace je znečištění způsobované hustým automobilovým provozem, případně průmyslovým zdrojem typu spalovny či teplárny,“ souhlasí Brabcová.

„U ostatních kovů (olovo, zinek, rtuť, měď a chrom) Arnika společně s Vysokou školou chemicko-technologickou naměřila podlimitní hodnoty. To platí i v porovnání se zahraničními studiemi či průzkumem provedeným přímo Arnikou ve středoasijském Kazachstánu,“ doplňuje Havel.

Celkem bylo otestováno 9 pískovišť – v Dejvicích nedaleko třídy Jugoslávských partyzánů a Evropská, na Proseku nedaleko dálnice na Teplice, v Holešovicích, u Hlavního nádraží, v Malešicích či na Spořilově nedaleko Jižní spojky. Vůbec nejvyšší koncentrace těžkých kovů, a to hlavně kadmia a olova, byly naměřeny na pískovišti v Holešovicích nedaleko Pražské tržnice a na sídlišti v Malešicích.


Arnika prováděla průzkum ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou. Vzorky byly odebírány jednak v pískovišti, jednak v okolí herních prvků tam, kde bylo pískem vysypáno celé hřiště. Vzorky byly prosety sítem na velikost 125 micrometrů tak, aby bylo zachyceno co nejvíce prachových částic, na kterých ulpívá nejvíce zplodin těžkých kovů. „Vzorky byly mineralizovány, rozpuštěny v kyselém roztoku a analyzovány atomovým absorpčním spektrofotometrem (AAS) na obsah těžkých kovů. Na odběrech a analýzách se podílela indická stážistka, která v rámci letní praxe zanalyzovala vzorky písku v laboratořích VŠCHT,“ doplňuje Ing. Marek Šír Ph.D. z VŠCHT, který prováděl odbornou supervizi celému projektu.

Odběry vzorků, měření i vyhotovení studie proběhlo v rámci projektu „S čím si v Praze hrajeme“ financovaného Hlavním městem Prahou a s podporou Ministerstva životního prostředí.

MZP logo RGB v2      mhmp       

 

Přílohy tiskové zprávy:

Kadmium patří mezi těžké kovy. Jedná se o karcinogen, který mimo jiné negativně působí na funkci ledvin a metabolických reakcí. S kadmiem se můžeme setkat v barvách a glazurách. Kadmium je bioakumulativní a persistentní kov - díky odolnosti kadmia vůči rozkladu se s ním setkáváme ve všech složkách životního prostředí.

Použití kadmia je omezeno například směrnicí RoHS 2002/95/EC (směrnice o nebezpečných látkách v elektrickém a elektronickém zařízení), směrnicí o bezpečnosti hraček 2009/48/ES nebo limity pro materiály, které přichází do kontaktu s potravinami (vyhláška č. 38/2001 Sb.). Více informací o kadmiu: http://arnika.org/kadmium

 

Příloha 1: Rozmezí koncentrací kovů (mg/kg) na pražských hřištích

KOVY ROZMEZÍ (mg/kg) Limity (mg/kg - MZV 2011)
Cd 0,32-0,96 0,5
Cr 5,80-19,35 100
Cu 8,38-39,35 100
Pb 9,71-31,90 60
Zn 15,48-84,83 150
Hg 0,007-0,23 0,3

Hg se měřila ve vzorcích z pouze tří z devíti zkoumaných lokalit, konkrétně ve vzorcích JAT 1, NADR 2 a HAD 1.

 

Příloha 2: Koncentrace těžkých kovů (v mg/kg) v prosetých vzorcích z pražských hřišť naměřená pomocí atomového absorpčního spektrofotometru.

V závorkách u každého kovu uvádíme rovněž limitní koncentrace pro obsah těžkých kovů (v mg/kg) platné v České republice. Zvýrazněné jsou koncentrace, které překračují limitní hodnoty.

  Cd (0,5 mg/kg) Cr (100 mg/kg) Cu (100 mg/kg) Pb (60 mg/kg) Zn (150 mg/kg) Hg (0,3 mg/kg)
UZL 1 0,96 16,13 39,35 29,12 26,45 N.A.
UZL 2 0,96 17,10 9,35 12,13 26,45 N.A.
HAD 1 0,64 10,64 14,51 16,83 17,74 0,011
HAD 2 0,32 6,45 8,38 9,71 21,61 N.A.
TEP 1 0,64 7,10 10,64 14,71 18,71 N.A.
TEP 2 0,64 8,06 10,96 12 35,54 N.A.
NADR 1 0,64 10,96 10,32 11,58 25,48 N.A.
NADR 2 0,96 11,93 11,61 13,35 43,54 0,007
LOT 1 0,96 11,29 12,58 11,29 24,19 N.A.
LOT 2 0,64 11,29 10,64 12,13 21,93 N.A.
JAT 1 0,96 19,35 31,29 31,90 84,83 0,23
JAT 2 0,96 9,03 20,64 16,16 21,93 N.A.
CER 1 0,64 12,25 8,71 9,83 20 N.A.
KRE 1 0,64 5,80 10,64 12,13 15,48 N.A.
VYS 1 0,64 9,35 21,61 16,51 42,58 N.A.
ROZMEZÍ 0,32-0,96 5,80-19,35 8,38-39,35 9,71-31,90 15,48-84,83 0,007-0,23

N.A. – neanalyzováno

 

Příloha 3: Porovnání koncentrací těžkých kovů (v mg/kg) na pražských hřištích s jinými podobnými studiemi a českými normami

 

  Hongkong Madrid Praha Kazachstán České normy (MZD 2011)
Cu 16,14   8,38-39,35 13,9-4866,1 100
Pb 89,94 6,1-106 9,71-31,90 13,9-2410 60
Cd 0,94 0,05-0,50 0,32-0,96 0-15,3 0,5

 

Příloha 4: Seznam a mapa hřišť, kde byl odebírán písek  z pískovišť i ve volném terénu v areálu hřiště

 mapa piskoviste praha

HAD: HADOVKA - PRAHA 6, BLÍZKO ULICE EVROPSKÉ - (je zde velké zatížení dopravou, komunikace vede směrem na letiště)

TEP: TEPLICKÁ - PRAHA 9 - (blízko dálnice vedoucí na Drážďany)

VYS: VINIČNÍ PARK, VYSOČANY - Sokolovská, Vysočany - (dříve se jednalo o průmyslovou oblast, s několika průmyslovými podniky)

JAT: JATEČNÍ, HOLEŠOVICE - Jateční. Praha 7 (tradičně místo s nejvyššími koncentracemi škodlivin z dopravy v Praze)

NADR: HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, Praha 1 - (oblast v okolí hlavního vlakového nádraží v Praze)

UZL: V Úžlabině, Malešice, Praha 10 - (poblíž spalovny odpadů)

LOT: LOTYŠSKÁ, Praha 6 - (poblíž VŠCHT a Vítězného náměstí, třídy Jugoslávských partyzánů)

KRE: KREMNICKÁ, Praha 4, Spořilov - (poblíž dálniční křižovatky, kde je velký provoz nákladních aut)

CER: CERHENICKÁ, Praha 10, Malešice - (poblíž spalovny komunálního odpadu)

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu