Příklady dobré praxe - motivační systém firmy STKO v Mikulově a okolí

25.8.2014 - PRAHA/MIKULOV | Články
  Firma STKO zavedla v Mikulově a okolí (11 obcí) tzv. inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. V praxi to znamená, že domácnosti mají nádoby na tříděný sběr přímo u svého domu a jsou motivování k třídění a prevenci. V obci Březí klesla během 2 let (2011-2012) produkce směsného odpadu o 48 %. V Mikulově, kde celý systém byl spuštěn později, již v roce 2013 dosáhli příjmu od Ekokomu ve výši 191 Kč na 1 obyvatele.  

 

Domácnostem je nabízeno několik možností, jak se dobrovolně zapojit do systému. Nejjednodušší variantou je, že si vyžádají domů nádoby o objemu 120 až 240 litrů na tříděný sběr plastů, papíru a bioodpadu. V tomto případě bude pro ně třídění odpadu stejně náročné jako vyhazování směsného odpadu do popelnice. Tím, že více vytřídí, ušetří se na likvidaci směsného komunálního odpadu a získá vyšší příjem za vytříděné suroviny, čímž se pokryjí vyšší náklady na svoz nádob.

Další možnost umožňuje domácnosti získat slevu na poplatku za odpady (místní poplatek na hlavu). Spočívá v tom, že domácnosti obdrží nejen zdarma čipem označené nádoby na plast a papír (v sídlištní zástavbě si mohu občané vyzvednout při platbě odpadu sadu pytlů na papír a plast a k tomu sadu samolepek s čárovým kódem obsahujícím identifikaci jejich stanoviště, nebo se dohodnout a třídit třeba 20 rodin do společných 1100l kontejnerů), ale provedou si i tzv. inventuru stanoviště. To znamená, že vyplní dotazník, kde se zaváží k určitému způsobu chování a potvrdí správnost čipem označené nádoby na směsný odpad. Tato opatření umožňují firmě STKO sledovat produkci odpadů v každé domácnosti a vyhodnocovat, zda se chovají efektivně. Za to domácnost obdrží slevu na místím poplatku.

Sleva z místního poplatku se uděluje za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za efektivní využívání sběrných nádob. Je součtem tří bonusů, které se připisují na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí. Je vyplácena při platbě poplatku na další rok – poplatek na daný rok je ponížen slevou na poplatku, která byla připsána na účet domácnosti v minulém roce.

Výška odměny je odvozena jednak od objemu obsloužených (vyvezených) nádob se směsným odpadem, s plastem a papírem, jednak je vázána na chování lidí, ke kterému se lidé zaváží vyplnění formuláře. U bonusu za snižování produkce odpadů se mohou zavázat až k pěti způsobům snižování produkce odpadů, čímž mohou získat 20, 40, 60, 80 až 100% podíl na tomto bonusu. U bonusu za třídění je podíl na bonusu odvozen od počtu a významu komodit, které třídí (30 % bioodpad, 23 % plasty, 20 % papír, 13 % sklo, 8 % textil, 2 % nápojové kartony, 2 % drobné elektro, 2 % jedlý olej).

Konstrukce poplatku motivuje lidi jednak k třídění, jednak ke snižování produkce odpadů. Systém je nastaven tak, aby omezoval i tvorbu černých skládek. Celý je popsán obecně závazné vyhlášce obce (viz příklad Mikulova níže). Nebo se podívejte na video.

Díky tomuto systému se daří v regionu snižovat produkci směsného odpadu. Například v obci Březí, kde funguje systém od 1. ledna 2011, došlo k poklesu produkce tohoto odpadu již téměř o 53 % (viz graf). Obec Březí má 1547 obyvatel (k 1. 1. 2013).

Odpady Brezi ram

Příklad města Mikulov

Popis systému a podklady pro výpočet bonusů je popsán ve vyhlášce města Mikulov. Vyhlášky lze nalézt na webu města.

Vývoj produkce komunálních odpadů v Mikulově je vidět v následující tabulce. ISNO byl zaveden v roce 2013 a podpořil pozitivní vývoj z předchozích let. Z tabulky je patrný pozitivní vývoj odpadového hospodářství města od roku 2010. Roste množství vytříděných surovin, klesá množství směsného komunálního odpadu na úroveň nejvyspělejších zemí. Díky velkému množství vytříděných surovin má město nadprůměrný příjem od Ekokomu. V roce 2013 dosáhl již téměř 191 Kč na 1 obyvatele (průměr ČR v roce 2012 byl je 92,70 Kč). Je tedy víc než dvojnásobný.

 

2010

2011

2012

2013

 

Celkem (t)

(kg/obyv.)

Celkem (t)

(kg/obyv.)

Celkem (t)

(kg/obyv.)

Celkem (t)

(kg/obyv.)

Papír

141,000

19,121

121,275

16,446

133,203

18,064

155,193

21,046

Plast

70,979

9,626

79,385

10,766

114,947

15,588

112,993

15,323

Sklo

110,353

14,965

114,479

15,525

125,480

17,017

110,397

14,971

Bio

0,000

0,000

243,314

32,996

322,920

43,792

385,607

52,293

směsný komunální odpad

1430,800

194,033

1269,750

172,193

1136,228

154,086

1125,275

152,600

Následující tabulka ukazuje vývoj příjmů a nákladů na odpadové hospodářství v Mikulově. Je vidět, že se postupně daří snižovat částka, kterou město doplácelo na odpadové hospodářství. Náklady města i doplatek města na jednoho obyvatele jsou podprůměrné. To vše při lepším komfortu pro obyvatele. Místní poplatek byl v roce 2013 stanoven ve výši 600,- Kč na 1 obyvatele.

Ekonomika

2010

2011

2012

2013

 

(Kč)

(Kč)

(Kč)

(Kč)

Příjmy

3973000

4246806

4601013

5323303

místní poplatky

3007000

3269000

3291000

3909000

Ekokom

966000

977806

1310013

1414303

Výdaje

7113613

7154527

6665805

6573810

Rozdíl P-V

-3140613

-2907721

-2064792

-1250507

Počet poplatníků

7374

7374

7374

7374

Doplatek za poplatníka

425,90

394,32

280,01

169,58

Popis systému a další informace lze nalézt na webu společnosti: http://stko.cz/isno.html. Firmě STKO, která nám poskytla data pro tento článek, děkujeme.

Poslední úprava: 8.1.2015

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu