Prohlášení sdružení Arnika k situaci kolem spalovny v Lysé nad Labem

9.7.2003 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
V souvislosti se zveřejněním výsledků měření koncentrací toxických látek v půdě a ve vzorku drůbežího masa z Lysé nad Labem se opět stala předmětem zájmu veřejnosti, státních institucí i politiků spalovna nebezpečných odpadů nyní vlastněná firmou BDW Line. Objevila se řada nejasností a tvrzení. K některým z nich považujeme za důležité se vyjádřit, a proto vydáváme následující prohlášení:

Především chceme zdůraznit, jak zní závěr naší studie provedené v návaznosti na měření toxických látek ve dvou vzorcích z okolí Lysé nad Labem: Ze srovnání zastoupení kongenerů dioxinů plyne, že kontaminace drůbežího masa v Lysé nad Labem těmto látkami s nejvyšší pravděpodobností pochází ze spalovny nebezpečných odpadů původně vlastněné firmou REAN a. s. a nyní firmou BDW LINE s.r.o. Pro nalezení zdroje (zdrojů) kontaminace masa polychlorovanými bifenyly chybí podklady s údaji o zastoupení jednotlivých kongenerů. Z tohoto pohledu jistě není zanedbatelný fakt, že nedaleko Lysé se nachází areál bývalé spalovny odpadů v Milovicích, kde se dlouhodobě skladovaly odpady s obsahem PCB a tyto látky byly prokazatelně páleny i ve spalovně v Lysé nad Labem. Koncentrace PCB v drůbežím mase z Lysé nad Labem je vysoká.

K tomuto závěru jsme dospěli na základě analýzy dostupných podrobných protokolů z měření emisí z lokálních topenišť (zveřejněna byla pouze dvě měření, která však vykazují značnou shodu v zastoupení jednotlivých dibenzodioxinů a dibenzofuranů) a protokolů z měření emisí a produktů čištění spalin ze spalovny v Lysé. K analýze jsme použili srovnání pomocí grafů zobrazujících poměrné zastoupení dioxinů. Stejný postup, tedy srovnání pomocí grafů srovnávajících zastoupení jednotlivých kongenerů dioxinů použili například Vít, M. Grabic, R., Crhová, Š., Ocelka, T., Tomšej, T., Kočí, V. Rieder, M. a Leontovycova, D.: The monitoring of POPs in surrounding of Spolana Neratovice after summer flood episode (vyšlo ve sborníku Interantional Workshop on Non-Combustion Technologies for Destruction of POPs, Prague, January 15 - 19, 2003) anebo Jech, L., Minářová J., Bencko, V. Černá, M.: Studie výskytu perzistentních organických látek v ovzduší a jejich depozice na území České republiky (záv. zpráva projektu MŽP ČR VaV 520/6/99).

Není pravda, že až zveřejnění výsledků měření obsahu dioxinů a dalších látek ve vzorcích z okolí spalovny vedlo k tomu, že se lidé odmítají stěhovat do Lysé nad Labem. Již přes rok dostává sdružení Arnika dotazy lidí, zda je bezpečné nebo vhodné se do Lysé nad Labem přestěhovat anebo si zde koupit dům. Pokud tuto skutečnost vnímá město až nyní, je to s podivem. Na tyto dotazy odpovídáme tak, že látky produkované spalovnou nebezpečných odpadů se většinou v těle člověka nekumulují jejich vdechováním, ale potravním řetězcem. Proto by v Lysé nad Labem nemělo být nebezpečné bydlet. Je všeobecně známo, že ceny nemovitostí a prodejnost zemědělských produktů v okolí spaloven odpadů klesají. Toho si měli být vědomi místní politici, kteří o výstavbě spalovny rozhodovali v devadesátých letech, byť šlo o náhradu zařízení s ještě horšími parametry.

Pokud bychom výsledky měření nezveřejnili, nic by to neměnilo na faktu, že u Lysé nad Labem stojí spalovna nebezpečných odpadů. Nemluvit o ní a s ní spojeným ohrožením životního prostředí nám připadá pokrytecké.

Vítáme to, že v reakci na zveřejněná data proběhly ve spalovně kontroly ze strany ČIŽP a Krajského úřadu Středočeského kraje. Zároveň je nám však líto, že proběhly až teprve nyní, přestože jsme na kontrolami zjištěné nedostatky upozorňovali již po delší dobu. Společnost Rean, aby se vyhnula procesu hodnocení vlivů na životní prostředí na spalovnu a dosáhla tak kolaudace, upustila od dovybavení spalovny skladem odpadů a silem na popílek. Na tento nedostatek upozorňujeme již od počátku roku 2002 a občanské sdružení Lysin na něj upozornilo již v průběhu stavebního řízení. Kontroly také daly za pravdu naší výtce, že spalovna nemá dostatečně zajištěné vodní hospodářství, respektive ochranu vod.

Naše výhrady jsme již před rokem zaslali Ministerstvu životního prostředí, Krajskému úřadu Středočeského kraje, hygienikům, a to včetně posudku zpracovaného Ing. Jiřím Procházkou. Nyní je hloubková kontrola spalovny zčásti potvrdila. Mezi nevysvětlené problémy ale patří například skutečnost, proč spalovna beztrestně pálila odpad s vyšším obsahem polychlorovaných bifenylů, přestože k tomu není vybavena.

Monitoring vlivu spalovny na životní prostředí měl být podle podmínek ze stanoviska na závěr procesu EIA dohodnut již dávno. Jsme rádi, že zveřejněný rozbor snad přispěje k tomu, že vliv spalovny na životní prostředí bude konečně monitorován. Aby šlo o monitoring pokud možno objektivní, považujeme za důležité stanovit mechanismus jeho kontroly ze strany města i veřejnosti. Zároveň je důležité soustředit jej na rozbory, které zachytí dlouhodobější trendy znečištění - tedy vzorkování bioty a nikoliv jen nárazová měření koncentrací dioxinů a PCB v ovzduší.

Jsme si vědomi toho, že námi provedený rozbor nemůže nahradit komplexní monitoring. Ten je na institucích kontrolujících stav životního prostředí, které jej však dosud neprováděly.

V Praze dne 9. července 2003

Za sdružení Arnika

RNDr. Jindřich Petrlík, místopředseda

Ing. Milan Havel, člen výkonné rady sdružení

Toto prohlášení bude předáno zastupitelům města Lysá nad Labem a zasláno vybraným voleným zastupitelům a poslancům za S tředočeský kraj.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu