propineb

Skupina

Fungicidy
 • CAS

  12071-83-9
 • Vzorec

  (C5H8N2S4Zn)x

 • Stručná charakteristika

  Propineb je v současnosti běžně používaný fungicid (proti houbovým onemocněním) aplikovaný zejména na ovocné stromy, vinnou révu a některou zeleninu. Do prostředí se může uvolňovat při výrobě, skladování a likvidaci. Jeho hlavním zdrojem je samozřejmě samotné použití. V prostředí podléhá propineb rychlému rozkladu vlivem slunečního záření (méně jak 1 h). Pro vodní organizmy je toxický, bioakumulační potenciálu propinebu je velmi nízký. Člověk může být propinebu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Pro běžnou populaci představují určité riziko rezidua v konzumovaných potravinách. Při akutní expozici dráždí kůži a oči. Primárně je ukládán ve štítné žláze, u zvířat byl sledován negativní vliv na plicní a svalovou tkáň. Jako prostředek na ochranu rostlin je v EU povolen.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Propineb může dráždit kůži a vyvolávat alergické reakce. Propineb může dráždit kůži a vyvolávat alergické reakce. Propineb je toxický pro vodní organismy, netoxický pro ptáky a včely. Toxicita akutní orální LD 50 pro krysy> 5000 mg / kg, ryby: LC 50 (96 h) pro pstruha duhového 1,9, zlaté orfe 133 mg / l. Dafnie: LC 50 (48 h) 4,7 mg / l. ptáci - akutní LD50 (mg kg -1) > 5000. Mírná toxicita pro ryby stejně jako vodní bezobratlé živočichy, žížaly a včely. Neškodný pro ostatní členovce.
 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  V půdě i ve vodě se propineb velmi rychle odbourává.
 • Výstražné symboly

  drazdivynebezpecny-pro-zp
 • R věty

  R 20 - Zdraví škodlivý při vdechování, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 48/21 - Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží, R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S věty

  S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Odkazy

  http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/JMPR/Download/2004_eva/PROPINEB.pdf

  http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC38049

  http://www.alanwood.net/pesticides/propineb.html

  http://www.registrpovinnosti.com/df23h54/predpisyEU/smernice91-414.pdf

  http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/Reports/552.htm

  http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/existactive/list1-34_en.pdf

  http://www.agtech.com.au/msds/bcs/ANTRACOL_12107521.pdf

  http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/ph_ps/pro/eva/existing/list1-34_en.pdf

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

  http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/552.htm

 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « cyprodinil propiconazole »

Banner-stika

Sledujte nás: