REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče

13.12.2006 - ŠTRASBURK | Tiskové zprávy
Konečné hlasování v Evropském parlamentu dnes sice dalo život nové chemické politice EU, nazývané REACH, ale zanechalo ji podle mínění ekologických a spotřebitelských nevládních organizací v kritické situaci. „REACH sice představuje pokrok oproti stávajícímu stavu, ale jeho konečná podoba je příliš slabá na to, aby byla schopna zajistit ochranu zdraví lidí a našeho životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami, kterými chemický průmysl každoročně zásobuje trh v tisících tun a používá je mimo jiné ve výrobcích denní spotřeby,“ komentoval schválenou podobu REACHe předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík, který přihlížel závěrečnému hlasování v Evropském parlamentu.

Část českých europoslanců si dokonce nepřála zrod REACHe vůbec s odůvodněním, že to ohrozí existenci evropského chemického průmyslu kvůli nákladům, které toto nařízení vyvolá. Poslanci ODS hlasovali proti REACHi už od samotného počátku. Ignorovali tak přání více jak sedmnácti tisíc signatářů petice Budoucnost bez jedů a dali na rétoriku chemického průmyslu. „REACH chemický průmysl vydělávající ročně miliardy rozhodně nezlikviduje. Podobnou argumentaci už jsme například slyšeli počátkem devadesátých let minulého století, když se zakazovaly látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Chemický průmysl to přežil. V České republice jsme si zvykli vypočítávat, kolik bude REACH stát průmysl, ale nedíváme se na to, kolik by se při důslednějším požadavku náhrady nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami ušetřilo na zdravotních výdajích a na budoucích likvidaci ekologických zátěží, s jakou se dnes potýkáme například ve Spolaně Neratovice a na mnoha dalších místech. Celkové náklady na ně mají výrazně přesáhnout sto miliard korun. Kolik to bude na čištění od látek, které nám dnes nepřipadají nebezpečné? REACH není ve své konečné podobě důsledný a obávám se, že právě někteří čeští politici mu příliš nepomohli,“ uzavřel svůj komentář Petrlík.

Arnika se ztotožňuje s dnes vydanym společným tiskovým prohlášením evropských nevládních organizací zaměřených na ochranu zdraví, životního prostředí a spotřebitelů, jehož text je níže:

’Je na světě ’: Legislativní opatření, koncipované jako náhrada až 40 let starých zákonů, představuje pro Evropu první důležitý krok směrem k novému přístupu k regulaci chemických látek. Průmyslové společnosti budou muset doložit informace o bezpečnosti chemických látek, které jsou vyráběny či importovány do Evropy ve vysokých objemech. Rovněž je stanoven mechanismus pro náhradu perzistentních a bioakumulativních látek, pro něž existují bezpečnější náhrady. REACH také umožní veřejnosti požadovat informace o přítomnosti limitovaného počtu nebezpečných chemických látek ve výrobcích. Dosud mohly průmyslové podniky prodávat víceméně jakoukoliv chemickou látku se jim zamanulo bez doložení informací o jejich bezpečnosti z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí a nebezpečné chemické látky byly zakázány pouze jako reakce na nějaký skandál - případ od případu.

‘…, ale bez života ’: Závažné mezery v REACHi stále ještě umožní používat ve výrobě a spotřebních výrobcích mnoho chemických látek, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy, včetně rakoviny, poškození plodu a narušení rozmnožování. Dále konečná dohoda o REACHi umožňuje průmyslovým firmám, které dovážejí a vyrábějí chemické látky v objemech do 10 tun ročně - tedy 60% chemických látek spadajících pod režim REACHe, aby neposkytli žádné smysluplné informace o bezpečnosti těchto látek.

Aby ochránily veřejnost před negativním vlivem vysoce nebezpečných chemických látek, budou z výše zmíněných důvodů REACH a nová Evropská chemická agentura v nejbližších několika letech vyžadovat intenzivní dohled rozhodujících politických institucí.

REACH ve schválené podobě umožní vstup na trh pro mnoho chemických látek „vzbuzujících vážné obavy, pokud jejich výrobci prohlásí, že jsou schopni je „adekvátně kontrolovat“. Vezmeme-li v potaz neznámé synergické (kombinované) vlivy chemických látek na křehkou hormonální soustavu a počáteční vývoj plodu, jsou nástroje adekvátní kontroly a bezpečných limitů (koncentrací) předpokladem pro velice nebezpečnou hru. Lékařská sdružení, skupiny na ochranu spotřebitelů a pokrokové firmy z celé Evropy žádaly stanovení úplné náhrady nebezpečných chemických látek prostřednictvím REACHe jako minimální opatření k ochraně před jejich negativními dopady.

Mezery ve schválené podobě REACHe a ustanovení o sebekontrole chemickému průmyslu poskytují přílišný prostor pro manipulaci. V konečné podobě REACHe mimo jiné chybí záruka, že budou ve všech případech vzaty v potaz informace o bezpečných náhradách od třetích stran. Činnost nové Evropské chemické agentury v Helsinkách bude muset být velice přísně monitorována, aby se zajistilo správné fungování REACHe. Bez potřebné podpory a dohledu budou i nadále nebezpečné chemické látky i nadále kontaminovat živou přírodu, naše domovy a naše těla a REACH prostě selže.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu