en ru

Reakce starosty Lysé nad Labem

16.7.2004 - Arnika - program Toxické látky a odpady (zpracoval Jindřich Petrlík) | Články
Počátkem května jsme zastupitelům v Lysé nad Labem každému osobně předali otevřený dopis, ve kterém jsme je informovali o nových výsledcích měření toxických látek ve vejcích z chovů z Lysé nad Labem a z Benešova. Čekali jsme do dnešního dne, tedy přes dva měsíce. Přišla nám jediná odpověď, a to od starosty města, kterou byl pověřen sestavit na zasedání Rady města. Zveřejňujeme ji v tomto příspěvku.

Jenom pro připomenutí, opakujeme otázky z našeho dopisu z 12. května tohoto roku:

1) Kolik proběhlo kontrol města (tím myslíme zastupitelstvo, ale i Městský úřad v Lysé nad Labem) ve spalovně za období od srpna 2003 a s jakým výsledkem?

2) Kolik a jakých podnětů, jež by vedly ke zlepšení stavu ve spalovně odpadů a v okolí podali ať už zastupitelé anebo Městský úřad v Lysé nad Labem orgánům státní správy od září minulého roku?

3) Jaké jsou výsledky kontroly spalovaných odpadů ve spalovně, kterou měl provést Kontrolní výbor dle usnesení městského zastupitelstva z 12. srpna 2003? Jak ověřoval obsah nebezpečných látek jako jsou například polychlorované bifenyly anebo hexachlorbenzen ve spalovaných odpadech? Pokud tak učinil, s jakým výsledkem?

4) Jak bude město usilovat o zlepšení monitoringu vlivu spalovny na životní prostředí do budoucna? Anebo považuje dosavadní systém monitoringu za dostatečný?

5) Vyjádří se město k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí na dostavbu spalovny? Kdo byl pověřen vypracováním stanoviska města coby samosprávného celku? Jak bude v tomto procesu EIA zajištěna účast dalších obcí, kterých se potenciální vliv spalovny týká - upozornil je Městský úřad v Lysé nad Labem na to, že byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí?

6) Provedl Stavební úřad v Lysé nad Labem kontrolu úprav prováděných ve spalovně? Jde skutečně o úpravy, jež by nevyžadovaly vydání stavebního povolení?

Odpověď pana starosty Václava Houšteckého:

Věc: Odpověď na otevřený dopis Arniky z 12. 5. 2004

Vážený pane doktore,

dne 12. 5. 2004 jsem prostřednictvím Českého rozhlasu obdržel výzvu sdružení Arnika, kterým se obrací na zastupitele města Lysá nad Labem. Bylo to necelý týden poté, kdy se konala schůze ke studii o životním prostředí v Lysé nad Labem.

Téhož dne odpoledne se konalo pravidelné zasedání zastupitelstva města. Dopis obdrželi všichni přítomní členové zastupitelstva.

Na jednání rady města 17. 5. 2004 jsme se dopisem zabývali ještě jednou. Arnika předložila zastupitelům 6 otázek. Radou města mi bylo uloženo, abych Vám k nim zaslal písemné vyjádření:

1) Město Lysá nad Labem a jeho představitelé nejsou takoví odborníci, kteří by měli schopnost v jakékoliv provozovně typu spalovna provádět kontrolu. Od toho jsou v našem státě určeni odborní pracovníci, zejména ČIŽP, a ti mají vůči občanům zodpovědnost za to, aby všechny provozovny byly provozovány v mezích zákona.

2) Podněty ke zlepšení stavu ve spalovně a okolí byly v mezích vizuálního posouzení zástupci města podány. Znovu zdůrazňuji, že naprosto odborně mohou způsob zlepšení určit pouze odborníci.

3) Kontrolní výbor není odborně ani funkčně způsobilý ověřovat obsah jakýchkoliv nebezpečných látek a nepřevzal to ani jako úkol ze ZM 12. 8. 2003. Úkolem bylo prověřit společně s příslušnými orgány státní správy v souladu se schváleným provozním řádem spalované nebezpečné odpady za rok 2002 a I. pololetí 2003. Tento úkol stále trvá, protože v době kontroly byl dokončen upravený provozní řád, který byl předložen ke schválení na KÚ. Do dnešního dne však schválen nebyl.

4) Pokud se týká monitoringu, opět je to výhradně odborná záležitost a město nemůže převzít povinnost posuzovat dostatečnost. Projekt schválený povolujícími orgány tuto záležitost řeší, a proto tato otázka musí směřovat k ČIŽP, zda monitoring je dostatečný. Pro město má zásadní význam studie zpracovaná Zdravotním ústavem. Závěry studie vyzněly zcela jasně: hodnoty dioxinů ze vzorků půdy i krve potvrdily, že pobyt ve městě nepřináší lidem žádná zdravotní rizika. Náměstek hejtmana SK pan Vácha výslovně uvedl, že není třeba, aby se občané Lysé nad Labem obávali ve městě v klidu žít.

5) Město Lysá nad Labem informovalo dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nejen občany města, ale i občany celého regionu o dokumentaci k dovybavení spalovny. Informace byla zveřejněna na úředních deskách ve městě a v obcích, na internetových stránkách města, v kabelové televizi Manola, v deníku Nymbursko a v městském měsíčníku Listy. Dokumentace byla veřejnosti volně k nahlédnutí na MěÚ od 26. 4. 2004 a do dnešního dne nikdo z veřejnosti této možnosti nevyužil. Vyjádření města je vypracováno vedením města po konzultaci s odbornými útvary úřadu a bude zasláno Ministerstvu životního prostředí v zákonné lhůtě. Vyjádření dalších odborníků k dokumentaci na vliv na životní prostředí musí být směrodatné a jistě bude v mezích norem EU. Nemůžeme strašit a vydávat poplašné zprávy do širokého okolí.

6) Odstávka spalovny začala 19. 12. 2003 a byla nahlášena předem, stejně jako rozsah oprav. Stavební úřad ověřil, že práce, které se na spalovně provádějí, nepodléhají stavebnímu povolení. Jedná se pouze o úpravy a opravy technologického zařízení, např. oprava vyzdívky spalovacího prostoru. Ke změně technologického procesu nedojde, jak sdělil zástupce ČIŽP na jednání v Lysé 6. 5. 2004.

Váš dopis postupuji odboru ŽPaZ KÚ a ČIŽP, kde jsou odborníci, kteří mohou Vaše připomínky, dotazy a přání zodpovědně hodnotit a činit opatření.

Jinak si myslím, že toho kolem spalovny již bylo dost. Zdůrazňuji, že město i KÚ vynaložily hodně úsilí, aby byla studie dotažena do konce. Nyní nám dopřejte prostor pro naši práci a korespondujte s odborníky, kteří mají odpovědnost za čístý chod všech zařízení, u nichž dali souhlas k provozování.

Nepovažujte nás za lidi, kteří budou bez odborného posouzení rozhodovat o činnostech, v nichž nejsou aspoň padesátiprocentní odborníci. Působí to na nás tak, že nás strašíte a myslíte si, že půjdeme do něčeho, čemu nerozumíme a vystavíme se kritice svých spoluobčanů.

Václav Houštecký

starosta města

V Lysé nad Labem 20. 5. 2004

Na odpověď pana starosty by se dalo sáhodlouze reagovat, ale domníváme se, že většina jeho vyjádření nepotřebuje komentář. Většina otázek zůstala nezodpovězena.

Jenom pro upřesnění: dopis jsme zaslali 12. května nejdříve e-mailem na adresu uvedenou na stránkách města Lysá nad Labem a potom jej na večerním zasedání předali zastupitelům osobně. Ve vztahu k odpovědi pana starosty je také dobré si zopakovat některé body z usnesení přijatého na veřejném zasedání zastupitelstva 12. srpna 2003:

"II. ukládá

...

d) Zajistit dostatečné množství finančních prostředků pro zajištění pravidelného monitoringu emisí v okolí spalovny nebezpečných odpadů.

...

2. Starostovi města projednat otázku znečištění životního prostředí v k.ú.Lysá nad Labem s Ministerstvem životního prostředí ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Krajským úřadem Středočeského kraje a podat zastupitelstvu písemnou zprávu o možnostech dalšího postupu města v oblasti znečištění dioxiny.

3. Kontrolnímu výboru a) Prověřit společně s příslušnými orgány státní správy a v souladu se schváleným provozním řádem spalované nebezpečné odpady za rok 2002 a I. pololetí roku 2003.

b) Podat ZM písemnou zprávu o výsledcích kontroly.

III. ž á d á

hejtmana Středočeského kraje o provedení kontroly postupu odboru výstavby Městského úřadu Lysá nad Labem při výstavbě spalovny a podání písemné zprávy o výsledcích této kontroly.“ tolik citace z usnesení ze srpna minulého roku.

Jako reakce na otevřený dopis zastupitelům je někdy zástupci města pro tisk prezentováno také trestní oznámení na neznámého pachatele pro šíření poplašné zprávy a poškození dobrého jména města.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu