tetrabrombisfenol A (TBBPA)

 • CAS

  79-94-7
 • Vzorec

  C15H12Br4O2

 • Stručná charakteristika

  Tetrabrombisfenol A (TBBPA) patří mezi v současnosti nejpoužívanější bromované zpomalovače hoření. Uplatnění TBBPA nachází především v elektronických a elektrických součástkách (desky pro tištěné spoje, televizory apod.), v textiliích a nábytku. V atmosféře může existovat v plynné i pevné fázi. Jako plyn relativně rychle reaguje s hydroxylovými radikály, navázán na pevné částice klesá zpět k zemi. TBBPA podléhá rozkladu UV zářením. V půdě je prakticky nepohyblivý, dochází k jeho pozvolnému rozkladu vlivem mikrobiální činnosti. Ve vodě navázán na pevné částice sedimentuje, nepodléhá hydrolýze. Bioakumulační potenciál TBBPA je střední. Člověk může být TBBPA vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Současné poznání nepovažuje TBBPA za pro člověka nebezpečnou látku. Některé studie na zvířatech naznačují, že TBBPA může narušovat hormonální systém, byl zaznamenán negativní účinek na ledvinovou tkáň mláďat. Nedávná studie amerického Ministerstva zdravotnictví z roku 2014 považuje TBBPA za prokázaný zvířecí karcinogen pro rakovinu dělohy a jater, za možný pak považuje vliv TBBPA na vznik rakoviny varlat a tenkého střeva. TBBA je v rámci nařízení REACH v Evropě registrovanou látkou.

 • Podrobná charakteristika

  Tetrabrombisfenol A (TBBPA) patří mezi v současnosti nejpoužívanější bromované zpomalovače hoření. TBBPA může být používán jako reaktivní nebo aditivní retardátor hoření. Primárně je aplikován jako reaktivní přísada, tzn. že se nevyskytuje jako volná látka, ale je chemicky vázán v polymerní kostře. Nejčastěji se v této podobě používá při výrobě epoxydových a polykarbonátových pryskyřic, které jsou součástí desek s plošnými spoji používaných v počítačích a řadě jiných elektronických zařízení. V menší míře může být aplikován jako aditivní retardátor hoření do akrylo-butadienových plastů, ze kterých se vyrábí řada spotřební a kancelářské techniky (TV, PC, faxy apod.). Jako zpomalovač hoření je taktéž součastí kancelářského nábytku, syntetických koberců a dalších potahových, či jiných látek.

  Průmyslově je vyráběn bromací bisfenolu A za přítomnosti rozpouštědla – nejčastěji se používá samotný halogenuhlík nebo směs halogenuhlíku s vodou, 50 % kyselinou bromovodíkovou či vodným roztokem alkyl monoetheru. Většina komerčně dostupného TBBPA je směsí látek s různou mírou bromování, nejedná se tedy o čisté TBBPA.TBBPA je produkován v Izraeli, USA, Jordánsku, Japonsku a Číně. Použití TBBPA je povoleno po celém světě bez omezení.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Současné vědecké studie zatím neprokázaly zdravotní riziko pro člověka. TBBPA je částečně strukturně podobné thyroidnímu hormonu thyroxinu. Díky této skutečnosti může konkurovat thyroxinu ve vazbě na jeho bílkovinný přenašeč transthyretin. Tato skutečnost zatím nebyla prokázána v in vivo studiích.

  TBBPA nevyvolává u lidí žádné podráždění kůže a ani kontakt s výrobky obsahující TBBPA téměř nepřispívá k jeho příjmu. Největší nebezpečí přináší pracovní expozice 2.

  Nízká akutní toxicita pro testovaná zvířata (hlodavci), orální dávka (myši, krysy, králíci) LD50 >5-10 g/kg těl. hm., dermální dávka (králíci) LD50 >2 g/kg těl. hm. 1.

 • Výskyt v životním prostředí

  Ve světě TBBPA bylo detekováno v sedimentech a odpadních kalech, které jsou v blízkosti průmyslu, který se zabývá výrobou, recyklací či likvidací řady produktů, které TBBPA obsahují.

   

  V ČR zatím neexistují žádné studie věnující se sledování TBBPA v životním prostředí.

 • Synonyma

  4,4'-isopropyliden-bis(2,6-dibromfenol), 2,2-bis(3,5-dibrom-4 hydroxyfenyl)propan, 3,3',5,5'-tetrabromobisfenol A, tetrabromdian, tetrabromdihydroxydifenylpropan;
 • R věty

  R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • Limitní dávky

  V současné době neexistují žádná legislativní omezení pro tuto látku.

 • Odkazy

  TOXICOLOGY STUDIES OF TETRABROMOBISPHENOL A, National Institutes of Health Public Health Service, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES(http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr587_508.pdf)
 • Vysvětlivky

  V Evropě je TBBPA klasifikován jako R50/53 (velmi toxický pro vodní druhy). Avšak toto označení platí jen v případě použití jako aditivní retardátor hoření, protože v případě reaktivního je vazba v polymeru velmi silná a nedochází k jeho uvolňování.

  R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

 • Literatura

  IPCS (International Program on Chemical Safety). Environmental Health Criteria no. 172, TETRABROMOBISPHENOL A and DERIVATIVES. WHO, Geneva; 1995.

   

  BSEF Bromine Science and Environmental Forum, Edition September 2010, http://www.bsef.com/uploads/doc/BSEf_TBBPA_15-10f.pdf.

  Fukuda N et al. (2004). Unexpected nephrotoxicity induced by tetrabromobisphenol A in newborn rats. Toxicol Lett. 150(2):145-55.

 • Autor

  Ing. Darina Lanková, Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: