terbutryn

 • CAS

  886-50-0
 • Vzorec

  C10H19N5S

 • Stručná charakteristika

  Terbutryn je neselektivní herbicid ze skupiny triazinových pesticidů. Terbutryn je používán k redukci plevelů u řady významných zemědělských plodin (obilí, brambory, cukrová třtina, slunečnice). Uplatnění nachází i v likvidaci vodních rostlin. Mechanizmem účinku je zastavení fotosyntézy. Do prostředí se dostává při samotném použití, nebo nevhodné manipulaci. V půdě je relativně nemobilní, navázaný na organické složky a jíly. Nepředpokládá se jeho únik do podzemních vod. V povrchových vodách je vázán především na sedimenty, kde podléhá velmi pomalému rozpadu. Metabolit hydroxy-terbutryn je naopak v prostředí velmi mobilní, perzistentní a schopný kontaminovat i podzemní vody. Terbutryn je mírně toxický a u zvířat ovlivňuje především nervovou soustavu. Způsobuje zhoršenou koordinaci, křeče a nevyrovnané dýchání. Ve velkých koncentrací způsobuje otoky a vodu na plicích a v centrální nervové soustavě. V pokusech na zvířatech byl prokázán negativní vliv na reprodukční schopnost i na správný vývoj plodu. Chronická expozice vede k poškození jater, ledvin, k růstovým poruchám a poklesu bílých krvinek.

 • Podrobná charakteristika

  Terbutryn, celým chemickým názvem N-(1,1-dimethylethyl)-N′-ethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, patří do skupiny triazinových pesticidů. V čisté podobě se jedná o bílou až bezbarvou krystalickou látku bez charakteristického zápachu. Komerčně je dostupný ve formě prášku, popřípadě roztoku.

  Terbutryn je stejně jako ostatní triaziny neselektivní herbicid, který je dobře přijímán kořeny i listy rostlin a následně působí jako inhibitor fotosyntézy. Terbutryn je používán k redukci plevelů u řady významných zemědělských plodin (obilí, brambory, cukrová třtina, slunečnice). Uplatnění nachází i v likvidaci vodních rostlin.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Terbutryn je mírně toxický pro vodní organismy a jen slabě toxický pro ptáky (viz letální dávky LC50 v limitech níže).

  Je mírně toxický a u zvířat ovlivňuje především nervovou soustavu. Způsobuje zhoršenou koordinaci, křeče a nevyrovnané dýchání. Ve velkých koncentrací způsobuje otoky a vodu na plicích a v centrální nervové soustavě.

  US EPA ho hodnotí jako možný karcinogen pro lidi.

 • Výskyt v životním prostředí

  Do prostředí se dostává při samotném použití, nebo nevhodné manipulaci. V půdě je relativně nemobilní, navázaný na organické složky a jíly. Nepředpokládá se jeho únik do podzemních vod. V povrchových vodách je vázán především na sedimenty, kde podléhá velmi pomalému rozpadu. Poločas rozpadu v půdě činí 14–28 dní, v sedimentech povrchových vod je to přibližně 180–240 dní. Hlavní metabolit tohoto herbicidu, hydroxy-terbutryn, je naopak v prostředí velmi mobilní, perzistentní a schopný kontaminovat i podzemní vody.


  Zvýšené koncentrace terbutrynu byly zjištěny například v podzemních vodách v okolí bývalého skladu pesticidů v Klatovech-Lubech.

 • Synonyma


  N-(1,1-dimethylethyl)-N'-ethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 2-(tert-Butylamino)-4-(ethylamino)-6-(methylthio)-s-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-tert-butylamino-s-triazine, 2-tert-Butylamino-4-ethylamino-6-methylthio-s-triazine, Clarosan, GS 14260, HS-14260, Igran, Igran 50, N2-tert-butyl-N4-ethyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Prebane, s-Triazine, 2-(tert-butylamino)-4-(ethylamino)-6-(methylthio)-, Short-Stop, Terbuteryne, Terbutrex, Terbutrin, Terbutrina, Terbutryn, Terbutryn (ANSI), terbutryne.
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu

  Pitná voda:

  0,1 µg/l (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb.).

  Balená voda:

  limit pro pesticidní látky 0,025 µg/l (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 275/2004 Sb.). 

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,065 µg/l, NEK-NPK: 0,34 µg/l
   
  Normy environmentálni kvality pro specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou.
  NEK-RP:  0,1 µg/l
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
 • Limity pro odpady

  Limity nejsou stanoveny.

 • Limity pro potraviny

  Limity nejsou stanoveny.

 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/terbutry.htm (Profil pesticidu na Extoxnet)

  2)http://extoxnet.orst.edu/pips/terbutry.htm

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  jindrich.petrlik@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí