1,1,2,2-tetrachlorethan

 • CAS

  79–34–5
 • Vzorec

  C2H2Cl4

 • Stručná charakteristika

  1,1,2,2-tetrachlorethan je umělá, organická látka v minulosti používaná jako silné organické rozpouštědlo v různých čistících, odmašťovacích a odrezovacích přípravcích. V současnosti je jeho použití silně omezeno, tetrachlorethan se uplatňuje jen jako meziprodukt při výrobě jiných chlorovaných organických sloučenin, či jako speciální rozpouštědlo ve farmacii. Do prostředí se tetrachlorethan dostává především díky chemickému průmyslu. Tetrachlorethan je toxický pro vodní organizmy, bioakumulace není u této látky popsaná. Při vdechování dochází k poškození především plicní tkáně, po pozření dochází k poklesu krevního tlaku, poruchám dechu, bezvědomí. 1,1,2,2-tetrachlorethan je podle IARC považován za podezřelý lidský karcinogen – 2B (rakovina jater). V EU spadá pod regulaci nařízení REACH.

  Za normálních podmínek je 1,1,2,2-tetrachlorethan kapalná látka, charakteristická svým pronikavým sladkým zápachem. Do 70. let minulého století byl tetrachlorethan rovněž používán jako pesticid. Jde o silně těkavou látku; v půdě i vodě se jen obtížně rozkládá, většina se odpaří zpět do atmosféry, nebo podlehne hydrolytickému rozkladu. V atmosféře degraduje v řádech desítek dnů. Při rozkladu tetrachlorethanu dochází k uvolňování chlóru, do stratosféry k ozónové vrstvě se však dostává jen zlomek této látky.

 • Podrobná charakteristika

  1,1,2,2-tetrachlorethan je syntetická, chlorovaná, organická látka. Za normálních podmínek se jedná o světlehnědou vazkou kapalinu s pronikavým zápachem připomínajícím chloroform. 1,1,2,2-tetrachlorethan není příliš hořlavý, při jeho oxidaci však vznikají nebezpečné plyny jako fosgen a chlorovodík.

  V minulosti byla tato látka používaná jako silné organické rozpouštědlo. Uplatnění tetrachlorethan nalezl v čistících a odmašťovacích prostředcích, barvách, odstraňovačích rzi, v nátěrech a lacích, ve fotografických filmech i jako činidlo pro extrakci olejů a tuků. Do 70. let minulého století byl používán také jako pesticid. Většina těchto použití je nyní zakázána. Přesné údaje o jeho současné aplikaci nejsou příliš dostupně. 1,1,2,2-tetrachlorethan je stále důležitým meziproduktem syntézy jiných chlorovaných organických sloučenin (trichlorethylenu, tetrachlorethylenu a 1,2-dichlorethylenu), v omezené míře může být používán jako speciální rozpouštědlo ve farmacii a kosmetickém průmyslu.

  V EU je 1,1,2,2-tetrachlorethan součástí přílohy XVII nařízení REACH (omezení používání, uvádění na trh).

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  1,1,2,2-tetrachloroetan neohrožuje životy lidí, pokud není v množství několika lžic záměrně nebo nešťastnou náhodou jednorázově vypit nebo pokud není ve větším množství (1 kbelík) vylit na člověka, takže je vdechnut a dostane se i na kůži. Vdechnutí vysoce koncentrovaných výparů 1,1,2,2-tetrachloroetanu (takové, kdy člověk cítí nepříjemný nasládlý zápach) může způsobovat pocit únavy, zvracení, závratě a upadnutí do bezvědomí. Většina lidí se začne cítit lépe, když se dostane na čerstvý vzduch. Vdechnutí nebo vypití menšího množství může způsobit poškození jater, bolesti žaludku nebo závratě, ale v takovém případě musí jít o dost velké množství k tomu, aby člověk látku ucítil anebo musí ponořit ruce do této chemikálie na delší dobu. Dlouhodobá expozice poškozuje játra (žloutenka, zvětšení jater), centrální nervový systém (bolesti hlavy, třes, závrať, únava, podrážděnost, nespavost), orgány krvetvorby a gastrointestinální trakt (bolesti břicha, zvracení, ztráta chuti k jídlu). Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (The International Agency for Research on Cancer - IARC) není 1,1,2,2-tetrachlorethane klasifikován jako karcinogen pro lidi, zatímco Environmental Protection Agency (EPA) ho klasifikuje jako možný karcinogen pro lidi (způsobuje rakovinu jater u myší).

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Tetrachlorethan se může uvolňovat do životního prostředí během své výroby a používání, ačkoliv vyráběná množství jsou v současnosti velmi nízká vzhledem k existenci bezpečnějších náhradních látek. Populace může být vystavena jeho působení emisemi v okolí výroby, pitím kontaminované pitné vody nebo stykem pokožky s kontaminovanou půdou. Při rozlití nebo při haváriích na pracovišti může být důsledkem krátkodobé působení vyšších koncentrací vdechováním par nebo přímým stykem s kapalinou. Předpokládá se, že neexistují přirozené zdroje tetrachlorethanu. Je toxický pro vodní organizmy, ale nebyla zjištěna významnější akumulace v tělech ryb nebo jiných organizmů. Většina emisí do životního prostředí se uvolňuje do ovzduší nebo do povrchových vod, kde se poměrně pomalu rozkládá. Pokud unikne do povrchové vody, velká část se odpaří do ovzduší a zbytek se ve vodě rozloží. Jako VOC může být součástí reakcí s ostatními znečišťujícími látkami v ovzduší vytvářejícími přízemní ozon, který může poškozovat živé organismy i materiály, a může mít i účinky na lidské zdraví.
 • Synonyma

  tetrachlorid acetylenu, dichlor-2,2-dichlorethan, s-tetrachlorethan, TCE, tetrachlorethan, sym-tetrachlorethan
 • Limity pro ovzduší

  Emisní limit:
  Pro těkavé organické látky (VOC) platí obecný emisní limit 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek (vyhláška č. 356/2002 Sb.).

  Limity v odpadním plynu:
  Při hmotnostním toku emisí vybraných znečišťujících látek (včetně 1,1,2,2-tetrachlorethanu) vyšším než 0,1 kg/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 20 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu (podrobnosti ve vyhlášce 356/2002, příloha 1).

  Imisní limit:
  Imisní limit ani referenční koncentrace pro tuto látku nejsou stanoveny.

 • Limity pro vodu

  Povrchová voda:
  Limit není stanoven.

  Podzemní voda :

  0,066 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Limitní hodnoty pro alifatické chlorované uhlovodíky pro zemědělskou půdu (vyhl. č. 13/1994 Sb.):

  Jednotlivé: 0,1 mg/kg sušiny

  Celkem (součet všech chlorovaných alifatických uhlovodíků): 0,1 mg/kg sušiny. 

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).
  Průmyslové plochy: 2,8 mg/kg sušiny, ostatní plochy:  0,56 mg/kg sušiny.

  Hodnoty indikátorů znečištění půdního vzduchu dle pokynů MŽP (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslová území: 0,21 mg/m3, ostatní území: 0,042 mg/m3.

 • Ostatní limity

  Vyhláška 540/2006 Sb., že 1,1,2,2-tetrachlorethan patří mezi látky, které se nesmějí používat v látkách a přípravcích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům nebo které se používají plošně k čistění povrchů a čistění textilních výrobků v koncentracích 0,1 % hmot. nebo větších.

  Integrovaný registr znečišťování:
  Ohlašovací práh pro přenosy do ovzduší: 50 kg/rok
  Ohlašovací práh pro přenosy mimo provozovnu: 1000 kg/rok

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpvysoce-toxicky

 • R věty

  R 24/25 - Toxický při styku s kůží a při požití, R 50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S věty

  S 38 - V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů, S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  56  79-34-5  1,1,2,2-tetrachlorethan  50       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Toxikologický profil pro 1,1,2,2-tetrachlorethan

  Integrovaný registr znečišťování – 1,1,2,2-tetrachlorethan

  International Programme on Chemical Safety - 1,1,2,2-tetrachlorethan

  United States Environmental Protection Agency (EPA):http://www.epa.gov/ogwdw/ccl/pdfs/reg_determine2/report_ccl2-reg2_supportdocument_ch11_1122tce.pdf

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Autor

  Hana Kuncová, Ing. Petr Válek
 • Email

  hana.kuncova@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: