Toxickým látkám z elektroniky a vybavení jsme vystaveni doma i v kancelářích

28.11.2018 - PRAHA | Tiskové zprávy
Odběr prachu proběhl pomocí klasického vysavače
Foto: Ondřej Petrlík, Arnika
Arnika nechala zanalyzovat prach z patnácti budov na přítomnost dvou typů zpomalovačů hoření – z vnitřního vybavení a elektroniky. Karcinogenním látkám na bázi fosforu z vnitřního vybavení se lidé nevyhnou v kancelářích, na úřadech, ani v domácnostech. Vyšší hodnoty neurotoxických jedů na bázi bromu z elektroniky se našly především v místnostech s velkým množstvím počítačů. 

„Z výsledků analýzy jsme zjistili, že toxickým zpomalovačům hoření jsme vystaveni permanentně a riziko zdravotních potíží se tím zvyšuje. Při požáru vznikají dokonce toxičtější látky, které mohou vyvolat akutní otravu. Zákonodárci a výrobci by se měli společně zamyslet nad tím, kde mají tato protipožární opatření skutečně smysl a kde se bez nich obejdeme,“ shrnuje Jitka Straková z Arniky.  

Stáhněte si studii s kompletními výsledky
Bromované a organofosfátové zpomalovače hoření v prachu vnitřních prostor pražských budov

Zpomalovače hoření na bázi fosforu výrobci přidávají do čalounění nábytku, stavebního materiálu a podlahových krytin. Využívají se teprve krátkou dobu a u některých z nich byly prokázány karcinogenní účinky. 

Bromované zpomalovače hoření pochází zejména z elektroniky. U některých bylo prokázáno, že narušují imunitu a hormonální systém, způsobují neplodnost a jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. Řada z nich byla před více než deseti lety zakázána, postupně je však nahradily alternativy, které jsou také předmětem diskusí. 

„Vědecká komunita nad dopady nových typů zpomalovačů hoření na životní prostředí i zdraví člověka stále bádá a u řady z nich začíná objevovat podobně problematické vlastnosti jako u zpomalovačů již dříve zakázaných nebo omezených. Tyto látky jsou ve zkoumaných bytech a pracovních prostorách prakticky plošně přítomné. To dokazuje, že jsou v hojné míře používány látky, o nichž není k dispozici dostatek informací,“ upozorňuje nezávislá expertka Alice Dvorská.

Arnika odebrala vzorky prachu z patnácti pražských budov. Mezi nimi byly domácnosti, kanceláře, úřady, učebny a studia rádií. Prach nechala zanalyzovat v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické.

Podívejte se na mapu zatížení pražských budov toxickými látkami

„Odborníci doporučují pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím se můžeme zbavit prachu v interiéru, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat,“ uzavírá Karolína Brabcová z Arniky.

Bromované zpomalovače hoření patří mezi perzistentní organické polutanty, které se špatně rozkládají a přetrvávají v přírodě. Kvůli účinkům na zdraví i na životní prostředí jsou postupně zakazovány evropskou legislativou. Pražské budovy jsou zatíženy podobně jako v ostatních evropských městech. Odstranění těchto látek ze spotřebních výrobků, které denně používáme nebo s nimi přichází do styku děti, je nejlepším způsobem, který vede ke zlepšení kvality vnitřního prostředí, kde trávíme většinu svého života. V jiných státech Evropy nacházíme zpomalovače hoření v obdobných koncentracích jako v České republice. Oproti tomu jsou ve Spojených státech amerických koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření v interiérech až dvojnásobné.


Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

mhmp  


Organofosfátové zpomalovače hoření (OPFRs)
Organické sloučeniny na bázi fosforu, které se používají jako zpomalovače hoření v plastech. Jsou považovány za méně toxickou alternativu k bromovaným zpomalovačůn hoření, nicméně jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí nejsou zdaleka tak detailně popsány jako u bromovaných zpomalovačů. Uplatnění našly v textiliích, elektronice a stavebních materiálech. Narozdíl od bromovaných zpomalovačů hoření je jejich využití širší a dá se říci, že jsou v podstatě všudypřítomné. Některé z nich jsou potenciálně karcinogenní a mají negativní vliv na reprodukci.

Bromované zpomalovače hoření (BFRs – brominated flame redardants)
Nejčastější aditiva ve spotřebním zboží, která zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu. Používají se v textiliích, nábytku a elektronice. Většina z nich jsou toxické, poškozují imunitní, endokrinní a reprodukční systém a mají negativní vliv správný vývoj plodu. Do životního prostředí se dostávají především při výrobě, používání a recyklaci. Jsou perzistentními látkami se schopností bioakumulace v živých organismech i sedimentech.

Polybromované difenylethery (PBDE) 
Nejproblematičtější zástupci bromovaných zpomalovačů nalezly uplatnění při výrobě elektroniky, automobilů, letadel, v textilním průmyslu nebo ve stavebnictví. Mohou mít negativní vliv na reprodukci, imunitní a hormonální systém a některé jsou považovány za neurotoxické a potenciálně karcinogenní látky. Člověk může být vystaven vdechnutím prachu, s jídlem i kožním kontaktem. Do prostředí se mohou uvolňovat při výrobě, spotřebě a likvidaci. Mají vysoký bioakumulační potenciál, jsou schopny přenosu v rámci potravních řetězců. V EU jsou některé PDBE regulovány Stockholmskou úmluvou i vlastní evropskou legislativou (Nařízení o POPs č. 850/2004).

Nové bromované zpomalovače hoření (nBFR) 
Chemickým průmyslem byly vyvinuty jako náhražky problémových a v EU i USA zakázaných látek, jako jsou PBDE a HBCD. Nejčastěji se používají mimo jiné v tištěných spojích, kabelážích, plastových dílech, podlahových krytinách, čalounění a v hasicích přístrojích. Mají velmi podobné účinky jako u “starých” BFR a očekává se i stejný modus rozšíření. Do prostředí se dostávají při výrobě, manipulaci a likvidaci výrobků. V atmosféře se šíří na velké vzdálenosti, kontaminují vodu, půdu, živé organizmy. Mají vysoký bioakumulační potenciál, často jsou toxické pro vodní organizmy. Jde o typické znečišťující látky vnitřních prostor.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu