trichlorbenzeny

 • CAS

  12002–48–1
 • Vzorec

  C6H3Cl3

 • Stručná charakteristika

  Trichlorbenzeny jsou různé směsi tří izomerů trichlorbenzenu. Jedná se o člověkem vyrobené, těkavé a nehořlavé organické látky nacházející uplatnění při výrobě pigmentů a barviv např. v textilním průmyslu. V minulosti bylo hlavním zdrojem trichlorbenzenů masivní používání pesticidů s jejich obsahem, v současnosti jde o emise ze samotné výroby, textilního a chemického průmyslu. Trichlorbenzeny mají schopnost bioakumulace v potravních řetězcích. Člověk může být trichlorbenzenům vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Po zasažení dochází k podráždění sliznic očí a dýchacích cest, pokožky, poškození jater a ledvin, k rozvoji anémie (chudokrevnosti). Existuje podezření na teratogenitu.

  Od použití trichlorbenzenů jako insekticidů, rozpouštědel, chladicích kapalin i odmašťovacích prostředků se v EU upustilo. Trichlorbenzeny jsou těkavé látky, přispívající k tvorbě nebezpečného přízemního ozónu, které jsou v atmosféře relativně stabilní a schopné přenosu na velké vzdálenosti. V půdách jsou pevně vázány, ve vodě sedimentují.

 • Podrobná charakteristika

  Jedná se o směs tří možných izomerů 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-trichlorbenzenu. Za normálních podmínek jsou to buď bezbarvé kapaliny, nebo pevné krystalické látky s intenzivní aromatickou vůní. Jsou málo rozpustné ve vodě, ale jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Nejsou hořlavé, ale při zahřívání se rozkládají na toxické produkty. Jedná se o syntetické látky vyrobené a užívané člověkem. Vzhledem k jejich těkavosti jsou trichlorbenzeny řazeny do skupiny těkavých organických látek (VOC).

  Trichlorbenzenů se používá při průmyslové výrobě barviv a pigmentů a v textilním průmyslu. Mezi jejich další využití je možné zařadit aplikaci jako pesticidy. Dříve byly trichlorbenzeny využívány v tropických oblastech jako insekticidy proti termitům. Následkem těchto aplikací se ale trichlorbenzeny objevily jako kontaminanty ve vodě, a proto se od těchto aplikací ustoupilo. Mezi další použití, která jsou ale dnes v zemích EU zakázána, můžeme zařadit: užití jako rozpouštědla, dielektrické kapaliny, součásti syntetických olejů, maziv a teplonosných kapalin, v odmašťovacích prostředcích, v prostředcích pro čištění usazovacích nádrží a v abrazivních přípravcích.

  1,2,4-trichlorbenzen – bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě. Je výchozí surovinou pro výrobu pesticidů, je jednou z hlavních složek odmašťovacích prostředků a lubrikantů, používá se jako rozpouštědlo a jako dielektrická kapalina.

  1,2,3-trichlorbenzen – Bílá krystalická látka ve vodě nerozpustná. Meziprodukt a součást chladících a dielektrických kapalin, rozpouštědel, součást olejů a lubrikantů. Výchozí surovina výroby insekticidů a fungicidů.

  1,3,5-trichlorbenzen - Bílá krystalická látka ve vodě nerozpustná. Meziprodukt a součást chladících a dielektrických kapalin, rozpouštědel, součást olejů a lubrikantů. Výchozí surovina výroby insekticidů a fungicidů.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Trichlorbenzeny jsou látky nebezpečné pro zdraví člověka. Do organismu mohou být vdechnuty a prostupují i pokožkou. Uvádí se, že u exponované osoby může dojít k následujícím projevům a rizikům: dráždění očí a pokožky; dráždění nosu, dýchacích cest a plic s následným kašlem a dušností; poškození jater a ledvin; poškození krevních buněk (anémie).

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Díky svým vlastnostem jsou trichlorbenzeny schopny šířit se na velmi dlouhé vzdálenosti, a tak ohrožovat globální ekosystém. Mají také schopnost bioakumulace. Jedná se o syntetické látky vyrobené a užívané člověkem, proto jejich přirozené (přírodní) zdroje neexistují.

  Antropogenní zdroje této látky můžeme rozdělit na zdroje významné v minulosti, kdy byla tato látka využívána ve velkých množstvích - užívání jako insekticidu, rozpouštědel, dielektrických kapalin a úniky při dalších aplikacích, a na současné - úprava textilu, úniky při výrobě trichlorbenzenů, úniky při využívání trichlorbenzenů v průmyslu barviv a nátěrových hmot.

  Zdroje znečištění vodního prostředí České republice podle Českého hydrometeorologického ústavu:

  1,2,4-trichlorbenzen: Rhodia CR,s.r.o.; Mgr.Pavel Jursík – Alchimica; Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí nad Labem

  1,2,3-trichlorbenzen: Aliachem a.s.Synthesia Pardubice,Prakom a.s. Brno

  1,3,5-trichlorbenzen: Konkrétní zdroj není znám

  Trichlorbenzeny jsou látky obecně škodlivé pro životní prostředí. Jejich dopady lze rozdělit na lokální a globální. Trichlorbenzeny jsou díky svým vlastnostem látky velice toxické pro vodní organismy. Doba rozkladu v povrchových vodách je značně dlouhá. Lze mít oprávněné podezření, že jsou schopny bioakumulace v potravním řetězci. Některé studie uvádějí, že trichlorbenzeny mají tendenci se sorbovat na zemině a sedimentech, dlouho odolávat vymývání vodou, a tak setrvávat v životním prostředí. Vzhledem k těkavosti trichlorbenzenů je řadíme do skupiny VOC. Tyto látky mohou reagovat s dalšími polutanty přítomnými v ovzduší, a přispívat tak k tvorbě škodlivého přízemního ozonu, který ohrožuje zdraví obyvatelstva, zemědělské plodiny i některé stavební materiály.

  Trichlorbenzeny jsou látky vyznačující se dostatečnou těkavostí a stabilitou, a proto mohou být v životním prostředí (ovzduší) transportovány na velmi dlouhé vzdálenosti. Trichlorbenzeny jsou navíc v atmosféře odbourávány pomalu (poločasy rozkladu v řádech týdnů až měsíců) a mohou se díky vypařování a redepozici po dlouhou dobu vyměňovat mezi zemským povrchem a atmosférou. Výše uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že stopy trichlorbenzenů byly nalezeny i ve velmi odlehlých polárních oblastech naší planety. Na trichlorbenzeny se proto nahlíží jako na perzistentní organické polutanty.

 • Synonyma

  Další názvy: 1,2,3-trichlorbenzen; 1,2,4-trichlorbenzen; 1,3,5-trichlorbenzen¬; invalon tc, pyrazol, TCB Z, TCB S 1,2,3-trichlorbenzen: vic-trichlorobenzene; 1,2,3-trichlorobenzene; 1,2,6-trichlorobenzene 1,2,4-trichlorbenzen: 1,2,4-trichlorobenzol; 1,2,5-Trichlorobenzene; 1,3,4-Trichlorobenzene; unsym-trichlorobenzene; Hostetex L-pec; 1,2,4-trichlorobenzene 1,3,5-trichlorbenzen: sym-trichlorbenzen; 1,3,5-trichlorobenzene; TCB
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Povrchové vody:
  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,4 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se.

  Suma trichlorbenzenů zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.

  Odpadní voda:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
   
  1. Trichlorbenzen (TCB) 1)
  1.1 Výroba trichlorbenzen u dehydrochlorací hexachlorcyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu2)
   měsíční průměr 10 g/t, 1 mg/l b) 
   denní průměr 20 g/t, 2 mg/l b) 
  1.2 Výroba chlórbenzénu chlorací benzenu a/nebo jejich zpracování 3)
   měsíční průměr 0,5 g/t, 0,05 mg/l b) 
   denní průměr 1 g/t, 0,1 mg/l b) 
  1.3 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok 4),5) 
   měsíční průměr  1 mg/l b) 
   denní průměr  2 mg/l b) 
  1.4 Použití trichlorbenzenu, s vypouštěním pod 3 kg/rok 4),5),6) 
   přípustná hodnota „p“  1 mg/l b) 

  Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
  b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
  1) Trichlorbenzen je tvořen směsí tří izomerů: 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-chlorbenzenu. Ustanovení se vztahují na sumu těchto tří izomerů.
  2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní kapacity TCB.
  3) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzenů.
  4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
  5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
  6) Užití o trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv v textilním průmyslu, jako složky transformátorových olejů a podobně.
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování (suma trichlorbenzenů): 3 kg/rok.

  Podzemní voda:
   
  1,2,3-trichlorbenzen: 5,2 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.
  1,2,4-trichlorbenzen: 0,99 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstnk MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
  1,2,3-trichlorbenzen - průmyslové plochy: 490 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 49 mg/kg sušiny.
  1,2,4-trichlorbenzen - průmyslové plochy: 99 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 22 mg/kg sušiny.
   
  Hodnoty indikátorů* znečištění pro půdní vzduch podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
  1,2,4-trichlorbenzen - průmyslová území: 8,8 mg/m3, ostatní území: 2,1 mg/m3.

 • Limity pro odpady


  Jsou uvedeny kategorie odpadů z Katalogu odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb.,k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, které mohou trichlorbenzeny obsahovat:

  04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
  06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
  07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
  07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky
  07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
  07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
  16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů, kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

 • Ostatní limity


  Voda

  Hlavním legislativním nástrojem ES upravujícím vypouštění trichlorbenzenu do vodního prostředí je Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství. Podle této směrnice náleží trichlorbenzen do Seznamu I, který obsahuje látky, které mají zhoubný účinek na vodní prostředí. Členské státy jsou povinny, dle čl. 2 směrnice, činit opatření na odstranění znečišťování vod trichlorbenzenem.

  Mezní hodnoty emisních a imisních standardů pro trichlorbenzen a další opatření na snížení znečišťování vod trichlorbenzenem jsou stanoveny na komunitární úrovni samostatnou dceřinnou Směrnicí Rady 60/415/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění trichlorbenzenu z výroby trichlorbenzenu dehydrochlorací hexachlorcyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu, výroby a zpracování chlorbenzenu chlorací benzenu.

  Trichlorbenzeny jsou rovněž uvedeny na Seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky (Příloha X Rámcové směrnice 2000/60/ES) a to jako prioritní nebezpečná látka. Opatření, která jsou členské státy povinny provést podle ustanovení této směrnice mají v konečném důsledku vést k zastavení vypouštění, emisí nebo úniků trichlorbenzenu do vodního prostředí. Podle čl. 11 odst. 3 písm. k), musí programy na odstranění znečišťování vod trichlorbenzenem být zahrnuty do programů opatření zpracovávaných pro jednotlivé oblasti povodí.

  Limitní dávky

  1,2,4-trichlorbenzen: Bakterie - LC 50 - 4 mg/l; řasy - LC 50 - 1,4 mg/l; korýši - LC 50 – 1,2 mg/l a ryby - LC 50 – 1,95 mg/l (http://hydro.chmi.cz/ojv2/htm/pasporty/chlorbenzeny/1,2,4-trichlorbenzen.htm)

  1,2,3-trichlorbenzen: ryby - LC 50 – 0,99 mg/l (http://hydro.chmi.cz/ojv2/htm/pasporty/chlorbenzeny/1,2,3-trichlorbenzen.htm)Ohlašovací práh pro emise a přenosy (IRZ): Do ovzduší – 10 kg/rok; do vody (kg/rok) – nestanoveno; do půdy (kg/rok) – nestanoveno, ohlašovací práh mimo provozovnu - 1000 kg/rok; rizikové složky životního prostředí: ovzduší, voda Pracovní prostředí: V České republice platí pro koncentrace 1,2,4-trichlorbenzenu následující limity v ovzduší pracovišť: PEL – 15 mg.m-3, NPK – P – 35 mg.m-3.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování vstoupila v platnost 5. května 1992 a tímto vstoupila v platnost pro tehdejší Českou a Slovenskou Federativní republiku. Podle odstavce čl. 4 mají smluvní strany zajistit, aby produkce nebezpečných odpadů byla snížena na minimum při zvážení sociálních, technologických a ekonomických hledisek. Dodatek I Úmluvy stanovuje kategorie odpadů, které mají být kontrolovány. Jejich seznam je uveden rovněž v příloze E10 Programů opatření. Sloučeniny fenolu včetně chlorovaných fenolů jsou uvedeny pod položkou Y39.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpzdravi-skodlivy

 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 38 - Dráždí kůži, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 23 - Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 37/39 - Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   54  12002-48-1  trichlorbenzeny (TCBs)  10  1     zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
 • Autor

  Hana Kuncová, Ing. Petr Válek
 • Email

  hana.kuncová@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: