trifluralin

 • CAS

  1582-09-8
 • Vzorec

  C13H16F3N3O4

 • Stručná charakteristika

  Trifluralin je selektivní herbicid používaný jako preventivní ošetření půdy zabraňující následnému klíčení plevelů. Uplatnění nachází jak u zemědělských, tak okrasných rostlin. Trifluralin má vysoký bioakumulační potenciál a je schopen pohybu uvnitř potravních řetězců. Pro vodní živočichy je trifluralin vysoce toxický, pro savce je akutně toxický jen mírně. Člověk může být trifluralinu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Po expozici se mohou objevit kožní alergické reakce, podráždění očí a horních cest dýchacích, bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení a křeče. U zvířat bylo sledováno poškození jater a ledvin, zvýšený výskyt rakoviny močových cest a negativní účinek na hormonální systém. EU (nařízení 1272/2008) považuje trifluralin za podezřelý lidský karcinogen. Od roku 2008 je jeho použití v zemích EU zakázáno.

  Do prostředí je trifluralin uvolňován především při použití. Riziko představuje také nevhodná manipulace a likvidace. V atmosféře v podobě plynné fáze rychle reaguje s hydroxylovými radikály, podléhá rozpadu UV záření, navázán na pevné částice je schopen přenosu na velké vzdálenosti, následně dopadá zpět na zem. V půdě je relativně pevně vázán, může docházet k jeho odparu zpět do ovzduší, omezeně podléhá fotolýze, biodegradace mikroorganizmy je rychlejší za nepřístupu vzduchu (poločas rozpadu je přibližně 45 dní). Ve vodě je silně vázán na sedimenty. V omezené míře dochází k odparu a fotolýze.

 • Podrobná charakteristika

  Trifluralin je selektivní herbicid patřící do skupiny dinitroanilinových herbicidů. Jako preventivní opatření je přímo aplikován na zemědělskou půdu, kde následně inhibicí růstu kořenového systému zamezuje růstu cílových rostlin. Uplatnění nalézá při ošetřování ovocných stromů, zeleniny, obilovin, sóji, slunečnice, bavlny i okrasných rostlin.

  Za normálních podmínek je trifluralin nažloutlá krystalická látka bez specifického zápachu. Je jen velmi málo rozpustný ve vodě, dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech (aceton, toluen, oleje, tuky apod.). Bod tání trifluralinu je 42 °C, bod varu pak 139 °C. Trifluralin nepůsobí korozivně.

  Bývá součástí řady komerčně dostupných produktů ve formě granulí, nebo rozpustného koncentrátu. Technický trifluralin je asi z 96% čistá chemická látka, zatímco koncentrát trifluralinu obsahuje účinnou látku zhruba z 45%. V řadě rozvinutých i rozvojových zemích jde o jeden z nejpoužívanějších herbicidů. Od roku 2008 je v EU používání trifluralinu jako prostředku na ochranu rostlin zakázáno (2007/629/EC) a to zejména díky negativnímu vlivu na vodní organizmy a možnosti dálkového přesunu od míst použití.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou akutní zdravotní rizika spojená s běžným používáním trifluralinu poměrně malá. Přestože není klasifikován jako akutně toxický pro laboratorní zvířata, toxicita některých chemických výrobků s obsahem trifluralinu může být vyšší, než toxicita čistého trifluralinu. Například LD50* pro laboratorní krysy je 10 000 mg/kg a 2 000 mg/kg pro psy, králíky a kuřata. Orální LD50 Treflanu TR-10 – přípravku s obsahem trifluralinu je u laboratorních krys již 500 mg/kg.

  Trifluralin může u některých jedinců vyvolávat alergickou kožní reakci a jeho vdechování může vést k podráždění sliznice vnitřku úst, krku a plic. Údaje od výrobce se zmiňují o tom, že vdechování trifluralinových výparů může způsobit bolesti hlavy a otupělost a jeho požití vyvolává zvedání žaludku, zvracení a křeče.

  Dlouhodobé působení tohoho pesticidu může vést k podráždění pokožky. Studie na zvířatech také ukazují, že orální příjem vyšších dávek trifluralinu může poškodit jatra a ledviny.

  Podle Americké agentury pro ochranu prostředí (US EPA) patří trifluralin z hlediska karcinogenity do skupiny C – možný lidský karcinogen. Na základě dvouletého výzkumu, během kterého byla laboratorním krysám orálně podávána dávka 325 mg/kg trifluralinu denně, byl zaznamenán vznik zhoubných nádorů ledvin, močového měchýře a štítné žlázy. Možné karcinogenní vlastnosti trifluralinu jsou zohledněny v bezpečnostních předpisech pro manipulaci s tímto pesticidem. Pracovníci kteří se s ním dostávají do kontaktu by měli používat ochranné pomůcky a dále by neměli aspoň po dobu 12-ti hodin vstupovat na místa, kde byl trifluralin aplikován. Dodržování těchto požadavků však může být v zemích třetího světa značně problematické.

  Podle britské agentury ochrany prostředí působí trifluralin negativně na žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní diruptor) tím, že interferuje s některými, v organismu normálně se vyskytujícími hormony, což může ve svém důsledku vést k nepříznivému ovlivnění reprodukčního systému. Endokrinní působení lze přitom zaznamenat již při velmi nízkých koncentracích.

  Pokud jde o účinky na ekosystémy, trifluralin je velmi toxický pro vodní živočichy (ryby i bezobratlí). Organismy, které vyhledávají svou potravu v blízkosti dnových sedimentů jsou obvzláště rizikovou skupinou, kvůli schopnosti trifluralinu ukládat se v jejich tělech. Některé studie dále naznačují, že nízké koncentrace trifluralinu mohou mít spojitost s některými vývojovými vadami vodních obratlovců.

  * Dávka, která usmrtí 50% pokusných zvířat.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí


  Doba setrvání trifluralinu v zemědělské půdě se značně liší v závislosti na působení různých faktorů, jako je hloubka ornice do které byl trifluralin aplikován, vlhkost půdy nebo teplota. Podle kanadské studie je poločas rozpadu trifluralinu od 126 do 190 dnů a je klasifikován jako středně persistentní až persistentní.
  Trifluralin dále vykazuje určitý potenciál k dálkovému vzdušnému transportu. Napčíklad jeho zbytkové koncentrace byly nalezeny i v místech velmi vzdálených oblastem jeho aplikace. Trifluralin, který se dostává do ovzduší je přenášen společně s prachovými částicemi, které se běžně v ovzduší vyskytují. Dynamika trifluralinu v atmosféře však zatím ještě není zcela prozkoumána.
  Trifluralin je poměrně těkavá látka a to zejména ve vlhkém prostředí. Některé studie prokazují, že pokud je trifluralin aplikován povrchově na neobdělanou půdu, tak 50% až 90% látky se ztratí odparem v průběhu několika hodin až dní.

 • Synonyma


  1-(dipropylamino)-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)benzen,benzenamine,2,6-dinitro-N,N- dipropyl-4-(trifluoromethyl),p-toluidine,alpha,alpha,alpha-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl, Elancolan,Trefanocide-, Agreflan,Agriflan 24,Crisalin,Digermin,2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4- (trifluoromethyl)benzenamine,2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-alpha,alpha, alpha-trifluoro- p-toluidine,1-dipropylamino-2,6-dinitro- 4-trifluormethylbenzen,trifluralin,alpha,alpha, alpha-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine,N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4- trifluoromethylaniline,Treflan,2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluoromethyl-aniline,2,6-dinitro-N,N-dipropyl-alpha,alpha, alpha-trifluoro-p-toluidine,4-(di-n-propylamino)-3,5-dinitro-1-trifluoromethylbenzene, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2,6-Dinitro-N,N-Dipropyl-p-Toluidine, Benezeneamine, 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl) ...
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,03 µg/l, NEK-NPK: nepoužije se
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu
  roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.


  Podzemní voda:

  2,2 μg/l - hodnota indikátoru* znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV – leden 2014 – částka 1).
  Průmyslové plochy: 220 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 63 mg/kg sušiny.

 • Výstražné symboly

  nebezpecny-pro-zpdrazdivy

 • R věty

  R 36 - Dráždí oči, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 24 - Zamezte styku s kůží, S 37 - Používejte vhodné ochranné rukavice, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  77    trifluralin    1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy


  1) http://hydro.chmi.cz/ojv2/htm/pasporty/pesticidy/triflurarin.htm (Pasport trifluralinu na webu CHMU)

  2) http://extoxnet.orst.edu/pips/triflura.htm (EXTOXNET - Profil Trifluralin)

  3) http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/Triflura.htm (Profil Trifluralinu na webu Pesticide Action Network UK)

  4) http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLSF4H1VU6/$FILE/oov_78_Trifluralin_20040414.pdf (Trifluralin - Programy pro jednotlivé relevantní nebezpečné látky (MŽP)

  5)http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~Etqvjw:1

  6)http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1994

  7)http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0205.html

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: