tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát (TCPP)

 • CAS

  13674-84-5
 • Vzorec

  C9H18Cl3O4P

 • Stručná charakteristika

  Tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát (TCPP) je bezbarvá kapalina používaná jako zpomalovač hoření především v polyuretanových pěnách, PVC, EVA plastu, fenolových a epoxydových pryskyřicích. Na trh byl TCPP poprvé uveden v šedesátých letech minulého století, od kdy jeho spotřeba stoupala spolu s vzrůstající poptávkou po polyuretanu a jiných platových materiálech. Samotná výroba TCPP je uzavřený systém, do prostředí však může TCPP unikat při následné manipulaci a zpracování produktů, v kterých je obsažen. TCPP je v prostředí jen obtížně rozložitelný; stopové koncentrace byly naměřeny v jeho různých složkách. Problematické jsou především vnitřní prostory. Člověk je TCPP vystaven především vdechováním, konzumací kontaminované potravy, možný je kožní přenos. TCPP je halogenovaný analog analog tris(2-chlorethyl)-fosfátu, který je poznaný jako lidský karcinogen, mutagen a látka s negativním vlivem na reprodukci. Od roku 2001 není na území EU vyráběn, problematické jsou proto dovozové výrobky. Od konce roku 2015 bude obsah TCPP spolu s TCEP a TDCP v dětských hračkách regulován nařízením Evropské komise 2014/79/EU. Limit obsahu všech těchto látek je stanoven na 5 mg/kg.

 • Podrobná charakteristika

  Tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát (TCPP) je bezbarvá kapalina používaná jako chlorovaný/organofosfátový zpomalovač hoření především v polyuretanových pěnách, PVC, EVA plastu, fenolových a epoxydových pryskyřicích. Jedná se o látku jen málo rozpustnou ve vodě, zato dobře rozpustnou v organických rozpouštědlech. TCPP není těkavý. TCPP je vyráběn reakcí propylenoxidu a trichloridu fosforylu s následnou purifikací. TCPP je ve skutečnosti směsí 4 izomerů, které se ale v praxi prakticky nerozlišují.

  Na trh byl TCPP poprvé uveden v šedesátých letech minulého století, od kdy jeho spotřeba stoupala spolu s vzrůstající poptávkou po polyuretanu.

  TCPP je halogenovaný analog tris(2-chlorethyl)-fosfátu, který je poznaný jako lidský karcinogen, mutagen a látka s negativním vlivem na reprodukci. Od roku 2001 není na území EU vyráběn, problematické jsou proto dovozové výrobky. Od konce roku 2015 bude obsah TCPP spolu s TCEP a TDCP v dětských hračkách regulován nařízením Evropské komise 2014/79/EU. Limit obsahu všech těchto látek je stanoven na 5 mg/kg.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  O vlivu TCPP na lidské zdraví a na živočichy toho víme velice málo. O působení této látky na lidi neexistují žádné informace. Látka nebyla zkoumána z hlediska její karcinogenity, mutagenity či reprotoxicity. Z testů na zvířatech nebylo prokázáno, že by dráždila pokožku, rovněž se u ní neprojevila opožděná neurotoxicita při testech na krysách. Z pokusů na králících vyplynulo, že TCPP nulově až středně dráždí oči.

 • Výskyt v životním prostředí


  Pravděpodobně nejvíce se přítomností TCPP v životním prostředí zabývali Švédové, kteří u této látky zjistili schopnost přetrvávat déle v životním prostředí. Studie zaměřená na čistírenské kaly prokázala přítomnost TCPP ve velkém procentu vzorků. Rovněž se ukázalo, že organofosfátové zpomalovače hoření se obecně špatně odbourávají v čistírnách odpadních vod (Marklund, A. et al. 2005a).

  Ve Švédsku také sledovali přítomnost TCPP ve sněhu ve vzdálenosti 2, 100 a 250 metrů od silnice a našli jej v následujících koncentracích: 170, 130, and 110 ng/kg sněhu. Podobné koncentrace (100 až 220 ng/kg sněhu) našli v blízkosti letiště. V obou případech to bylo dvojnásobně více nežli jsou pozaďové hodnoty 70 ng/kg sněhu (Marklund, A. et al. 2005b).

 • Synonyma


  Phosphoric acid, tris(2-chloro-1-methylethyl) ester, tris(2-chloroisopropyl)phosphate, tris2-chloro-1-methylethyl; phosphate, tris(1-chloro-2-propyl)phosphate, tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate, 2-propanol, 1-chloro-, phosphate
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Ostatní limity


  Nařízení Komise (ES) č. 2364/2000 ze dne 25. října 2000, které se týká čtvrtého seznamu prioritních látek podle nařízení Komise (EHS) č. 793/93.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Nařízení Komise (ES) č. 2364/2000 ze dne 25. října 2000, které se týká čtvrtého seznamu prioritních látek podle nařízení Komise (EHS) č. 793/93.

 • Odkazy


  1) http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/esthag/2005/ (Švédská studie čistírenských kalů).

  2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0012&from=EN

  3)https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/trd_rar_ireland_tccp_en.pdf

  4)http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc209.htm#SectionNumber:1.1

 • Literatura


  1) WHO 1998: Flame retardants: Tris(chloropropyl) phosphate and tris(2- chloroethyl) phosphate. Environmental Health Criteria 209.

  2) Marklund, A., Andersson, B., Haglund, P. 2005a: Organophosphorus Flame Retardants and Plasticizers in Swedish Sewage Treatment Plants. Environ. Sci. Technol., 39 (19), 7423 -7429, 2005.

  3) Marklund, A., Andersson, B., Haglund, P. 2005b: Traffic as a Source of Organophosphorus Flame Retardants and Plasticizers in Snow. Environ. Sci. Technol., 39 (10), 3555 -3562, 2005.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « trifluralin vinylchlorid »

Banner-stika

Sledujte nás: